Zápisnica z valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného dňa 6. mája 2022 v Liptovskom Mikuláši

bSSS2

Prítomní:

Predseda:  P. Holúbek

Členovia výboru:  P. Herich, K. Kýška, P. Magdolen, B. Kortman, P. Pokrievka, M. Budaj

Delegáti OS a klubov: podľa priloženej prezenčnej listiny, celkovo sa zúčastnilo 131 delegátov vrátane predsedu a členov výboru.

Program:

1. Privítanie účastníkov, schválenie programu

2. Voľba predsedajúceho VZ, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3. Správa o činnosti SSS, KK a výboru za rok 2021 a za volebné obdobie

4. Ocenenie jaskyniarov

5. Kontrola uznesenia z predsedníctva z roku 2021 a XIX. Valného zhromaždenia

6. Správa o hospodárení, návrh finančného rozpočtu na rok 2022

7. Voľba návrhovej a volebnej komisie

8. Voľba predsedu, výboru a kontrolnej komisie

9. Diskusia

10. Uznesenie, záver

K bodom programu:

Bod 1

Zasadnutie otvoril predseda SSS P. Holúbek. Delegátom sa prihovorila riaditeľka SMOPaJ Karolína Balášková a riaditeľ SSJ Ján Zuskin. Navrhnutý program rokovania bol jednomyseľne schválený.

Bod 2

Za predsedajúceho VZ bol na návrh P. Holúbka jednomyseľne zvolený B. Kortman. Za zapisovateľa bol zvolený M. Budaj, za overovateľa zápisnice P. Magdolen.

Bod 3:

Správu o činnosti SSS, KK a výboru predniesol P. Holúbek s dôrazom na zorganizované centrálne akcie, úspechy pri objavoch a výskume a predĺženie celoslovenskej výnimky. Plné znenie správy už bolo publikované v Spravodaji SSS 1/2022.

Bod 4:

Na základe návrhov SSS udelila

zlatú medailu:

Milošovi Greiselovi za prieskum a dokumentáciu Stratenskej jaskyne

Karolíne Danielovej za prieskum  a dokumentáciu Stratenskej jaskyne a ochranu  krasových javov

Milanovi  Štécovi za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku

Pavlovi Bellovi za prínos k vedeckému výskumu jaskýň

Ľubomírovi Plučinskému za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku

Martinovi Slukovi za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku

Štefanovi Mlynárikovi za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku

striebornú medailu:

Jánovi Vajsovi, in memoriam za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku

Bartolomejovi Šturmanovi, in memoriam za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku

Ivanovi Račkovi, in memoriam za prínos k organizovianiu záchrany v jaskyniach

Štefanovi Labudovi,  za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku

Petrovi Schusterovi, za prieskum dokumentáciu a ochranu Stratenskej jaskyne

Petrovi Smatanovi, za prieskum dokumentáciu a ochranu Stratenskej jaskyne

Ľubomírovi Vincemu, za aktívny prieskum jaskýň

Jánovi Kasákovi, za digitalizáciu spravodajov SSS

Ladislavovi Benedekovi, in memoriam za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku

čestné uznanie pri jubileu 70 rokov

Rudolfovi Klemovi,  za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť pri príležitosti životného jubilea

Michalovi Zacharovovi,  za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť pri príležitosti životného jubilea

Vladimírovi Kleinovi,  za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť pri príležitosti životného jubilea

Deziderovi Kravčukovi,  za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť pri príležitosti životného jubilea

Otakarovi Kúdelovi,  za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť pri príležitosti životného jubilea

Jiřímu Audymu,  za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť pri príležitosti životného jubilea

Jánovi Galbovi,  za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť pri príležitosti životného jubilea

Františkovi Radingerovi  za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť pri príležitosti životného jubilea

Jozefovi Knapovi  za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť pri príležitosti životného jubilea

čestné uznanie

Zdenkovi Hochmuthovi  za digitalizáciu spravodajov SSS

Ľubošovi Cibulovi za jaskynirsku aktivitu v Stratenskej jaskyni                

Tomášovi Hovorkovi za jaskyniarsku aktivitu v Stratenskej jaskyni

Matoušovi Smatanovi za jaskyniarsku aktivitu v Stratenskej jaskyni

Petrovi Vášovi za jaskyniarsku aktivitu v Stratenskej jaskyni

Norbertovi Lackovi  za nález pozostatkov mamuta v jaskyni Domica

Bod 5:

Úlohy z predsedníctva 2021:

 • nezverejňovanie súradníc vchodov jaskýň – trvalá úloha
 • distribúcia Spravodaja SSS pre sprístupnené jaskyne – splnená
 • účasť predsedu RR Spravodaja na zasadnutiach výboru – nesplnená (nebol prizvaný), úloha zostáva

Úlohy z XIX. valného zhromaždenia:

 • venovať pozornosť celoplošnej výnimke – trvalá úloha
 • upraviť webovú stránku, aby bola prehľadná a aktuálna – splnená čiastočne, je potrebné zviditeľniť napr. oblasť 2 %
 • zaoberať sa na výbore podnetmi z VZ – splnená
 • zákon o podmienkach speleologickej činnosti – nesplnená, zostáva

Bod 6:

Správu o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 predniesol B. Kortman. Plnenie rozpočtu pozitívne ovplyvnilo zvýšené členské a príjmy z 2 % dane, ako aj úsporné opatrenia. Ku koncu roka 2021 boli doplatené aj meškajúce členské príspevky. Prehľad hospodárenia bol publikovaný v Spravodaji SSS 1/2022. I. Demovič predstavil správu kontrolnej a revíznej komisie bez zistených nedostatkov.

Bod 7:

Za členov volebnej komisie boli zvolení J. Psotka, J. Šurka, V. Lieskovec, P. Pokrievka st. (predseda), P. Ševčíková.

Za členov návrhovej komisie Miroslav Sova (predseda), D. Droppa a J. Kasák.

Bod 8:

Poučenie o priebehu volieb urobil B. Kortman. Následne sa predstavili kandidáti na predsedu, do výboru a do kontrolnej komisie.

Výsledky volieb:

Za predsedu SSS bol zvolený P. Holúbek (91 hlasov), neuspel L. Vlček (40 hlasov).

Do Výboru SSS boli zvolení: P. Herich (114), P. Pokrievka (91), B. Kortman (89), L. Vlček (76), K. Kýška (73) a P. Magdolen (71). Nezvolení: M. Budaj (68), A. Gessert (63), M. Repaszký (59), M. Danko (31).

Do kontrolnej komisie boli zvolení A. Lačný (115), Ľ. Mareková (108) a M. Pancuráková (76). Nezvolili M. Zverku, ktorý získal 58 hlasov. Zvolení členovia KK sa dohodli, že jej predsedom bude Alexander Lačný.

Bod 9:

M. Greisel mal otázku k chybne prečítanému stavu finančných prostriedkov v správe o hospodárení; B. Kortman uviedol správne údaje.

Diskusia k Spravodaju SSS (témy – farebnosť, náklad, zverejňovanie digitálnej verzie):

J. Kasák informoval o požiadavke členov na okamžité zverejňovanie digitálnej verzie (momentálne sa zverejňuje s odstupom 2 roky).

M. Sova podporil odstup 2 roky, prípadne aj dlhší, kvôli času potrebnému na zabezpečenie nových lokalít.

K. Kýška bol za okamžité zverejnenie a zníženie nákladu tlačenej verzie.

I. Balciar navrhol prístup k el. verzii len pre prihlásených.

Z. Hochmuth upozornil na problém zverejňovania článkov bez máp a problém uprednostňovania publikovania v iných časopisoch ako v Spravodaji a nabádal členov na prispievanie do vlastného časopisu. To podporil aj B. Kortman.

L. Vlček vyzval na zaslanie príspevkov, keďže do č. 2/2022 má zatiaľ len 6 článkov. Je za zverejňovanie online s tým, že v článkoch sa nebudú uvádzať súradnice vchodov.

K. Kýška navrhol formát A4.

J. Blaho vzhľadom na rast nákladov na tlač navrhol možné scenáre na zváženie: el. verzia, redukcia počtu čísel, ČB tlač. Ako praktickú alternatívu k Spravodaju navrhol blog.

B. Kortman upozornil, že v 80. rokoch vychádzal Spravodaj nepravidelne, ale s bohatým obsahom. Financie sa doteraz na Spravodaj vždy našli, bolo však potrebné aj znižovať náklady (napr. poštovné). Navrhol kompromis: el. verziu s oneskorením pol roka a zachovať aj tlačenú podobu. RR s výborom by mali urobiť návrh na ďalšie fungovanie Spravodaja.

J. Blaha sklamalo, že č. 4/2021 bolo čiastočne a 1/2022 úplne čiernobiele; takým časopisom sa nedá prezentovať. Navrhol prezentačné číslo: farebné, formát A4, výber článkov.

B. Kortman reagoval, že číslo so správami skupín je dokumentárne, nie reprezentatívne a pripravuje sa kongresové číslo.

P. Herich navrhol rozdeliť diskusiu na dva okruhy: zverejňovanie súradníc a budúca forma Spravodaja (tu by mal byť poverený výbor na vykonanie prieskumu medzi členmi).

B. Korman navrhol o tom hlasovať.

S. Pavlarčík súhlasí s prieskumom.

A. Dobos uprednostňuje radšej menej čísel, ale farebných.

M. Szunyog navrhol zmenu dodávateľa kvôli lacnejšej tlači; B. Kortman informoval o tom, že cena a kvalita tlače sa starostlivo zvažujú.

B. Puček navrhol vyriešiť možnosť technického zabezpečenia PDF súborov.

J. Kasák konštatoval, že pokus o ochranu Spravodajov heslom bol neúspešný. K sťažnostiam na publikované ČB fotografie uviedol, že poväčšine aj tak išlo o dokumentárne snímky.

J. Blaho navrhol, že v tom prípade má RR vyzvať autora na dodanie lepších fotografií. J. Kasák a B. Kortman reagovali, že to sa už deje.

Š. Labuda navrhol zasielať členom do 50 rokov elektronickú verziu, od 50 rokov tlačenú.

B. Kortman zosumarizoval hlavné problémy v diskusii a navrhol poveriť výbor a RR na zaslanie listu OS a klubom s otázkami k farebnosti, formátu a počtu výtlačkov; P. Herich navrhol aby tým bol poverený výbor.

Z. Hochmuth so spolupracovníkom referovali o objavoch v Domici.

L. Vlček považuje č. 1 so správami o činnosti za reprezentatívne (zasiela sa krajským úradom a národným parkom); pre zahraničie je určený kongresový Spravodaj.

Š. Mlynárik kritizoval malé obrázky pri článkoch; ešte horšie je, ak sú zároveň čiernobiele.

P. Tomáň podporuje možnosť výberu el. a tlačenej formy; el. podobu navrhuje chrániť potrebou prihlásenia sa a watermarkom.

B. Kortman uviedol, že nie je reálne znížiť príspevky pre tých členov, ktorí by dostávali len el. formu Spravodaja.

A. Lačný uviedol, že iné časopisy sú na webe a Spravodaj je výkladnou skriňou SSS. Je proti ochrane heslom, odporúča neuvádzať súradnice.

L. Vlček sa opýtal, či niekto vôbec chce ČB Spravodaj. VZ môže uložiť úlohu publikovať farebný Spravodaj, ušetriť sa dá na nižšej gramáži papiera.

B. Kortman argumentoval, že gramáž sa nedá znížiť, skôr je riešením znížiť počet strán.

J. Butaš navrhol väčšie písmo.

P. Holúbek pripomenul, že rozdiel 800 eur medzi farebnou a ČB verziou môže byť použitý na iné publikácie.

Iné témy:

T. Fussgänger namietal, že viacerí kandidáti sa prihlásili neskoro a porušili stanovy.

B. Kortman vysvetlil, že záväzný termín je daný rokovacím poriadkom (1 mesiac pred konaním VZ) a kratší termín pôvodne daný výborom bol predĺžený v záujme vytvoriť priestor viacerým kandidátom.

M. Szunyog navrhol, aby boli v budúcnosti vybraté vhodnejšie priestory (väčšia miestnosť) na Speleomíting; B. Kortman súhlasil a navrhol aby sa tým zaoberal nový výbor.

J. Blaho uviedol, že jeho príspevky na blogoch môže RR zverejniť v Spravodaji.

Z. Hochmuth navrhol vytvorenie ceny A. Droppu za najkrajšiu mapu; v nultom ročníku navrhol oceniť P. Holúbka za mapu Samovej diery; v ďalších ročníkoch by sa cena udeľovala na Speleomítingu.

B. Šmída uviedol, že najlepšie mapy kreslí Z. Hochmuth a navrhol preto pomenovať cenu po ňom.

P. Herich neodporúča pomenúvať po žijúcich osobách.

J. Tulis sa opýtal, prečo cenu nepomenovať po J. Volkovi-Starohorskom.

Súradnice vchodov:

P. Herich informoval o návrhu na zmenu zákona o ochrane prírody (zákaz zverejňovania súradníc jaskýň) a o súvisiacej snahe rozšíriť zoznam voľne prístupných jaskýň; B. Kortman tieto iniciatívy podporil.

P. Ševčík upozornil na problém už zverejnených vchodov; navrhuje povinné doplnenie informácie, že jaskyňa je neprístupná a nebezpečná.

P. Herich namietol, že táto formulácia by bola skôr pozvánkou pre hľadačov dobrodružstva.

Bod 10:

Po ukončení diskusie a oznámení výsledku volieb sa VZ prihovoril znovuzvolený predseda P. Holúbek. Informoval tiež o Speleomítingu 7. mája a o exkurziách 8. mája.

Uznesenie XX. valného zhromaždenia SSS bolo jednomyseľne schválené v nasledovnom znení:

Valné zhromažďenie Sloveskej speleologickej spoločnosti:

 • schvaľuje správu o činnosti spoločnosti a výboru za rok 2021 a za volebné obdobie
 • oceňuje významných a zaslúžilých jaskyniarov zlatou a striebornou medailou a čestným uznaním podľa priloženého zoznamu
 • schvaľuje výsledky kontroly uznesenia predsedníctva v roku 2021 a XIX. VZ
 • schvaľuje správu o  hospodárení a správu kontrolnej komisie a tiež návrh finančného rozpočtu na rok 2022
 • ukladá výboru a redakčnej rade Spravodaja vypracovať a rozoslať dotazník predsedom obalstných skupín a klubov, pomocou ktorého bude zistený názor členskej základne na základné požiadavky vydávania Spravodaja (forma elektronická/ tlačená, lehota zverejňovania, farba, formát, …) a poveruje výbor a redakčnú podľa výsledkov konať. Dotazník treba rozoslať pred konaním výročných členských schôdzí
 • zvolilo na ďalšie funkčné obdobie predsedu, členov výboru a kontrolnej komisie nasledovne:

predseda:  Peter Holúbek

výbor: Pavel Herich, Pavol Pokrievka ml., Bohuslav Kortman, Lukáš Vlček, Karol Kýška, Peter Magdolen
náhradníci: Martin Budaj, Alena Gessert, Mikuláš Repaszký, Michal Danko

kontrolná komisia: Alexander Lačný, Ľubica Mareková, Michaela Pancuráková
náhradník: Miroslav Zverka

Zapísal: M. Budaj 6. 5. 2022

Overil: P. Magdolen 19. 5. 2022

Schválil:

2 komentáre

 1. Zapisnica tu neni zverejnena.

 2. Očakávam, že za svojich cca 200 poctivo zdokumentovaných a desiatky novobjavených jaskýň nebudem vnimaný Slovenskou republikou na úrovni nejakého poľovníka alebo rybára. Tí nech si platia členské za zabíjanie zvierat naďalej.

Comments are closed.