Zápisnica č. 8/2020

bSSS2

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti,  konaného

dňa 13. 3. 2020 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda:  P. Holúbek

Čestný predseda: J. Tulis – ospravedlnený

Členovia výboru:  P. Magdolen, B. Kortman, P. Pokrievka, M. Budaj

Členovia kontrolnej komisie:   I. Demovič, G. Majerníčková

Ostatní prítomní:  M. Strmenská – zapisovateľka,

Ospravedlnení : P. Herich, K. Kýška, G. Lešinský

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

P R O G R A M :

  1. Spravodaj SSS, publikačná činnosť
  2. Predsedníctvo
  3. Speleomíting
  4. 150. rokov objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne
  5. Finančná situácia
  6. Centrálna výnimka
  7. Speleofotografia
  8. Sťažnosť Z. Hochmutha na činnosť sekretariátu
  9. Rôzne
  10. Publikácia objavovanie a dokumentácia jaskýň

1. Publikačná činnosť

a) Spravodaj SSS – súčasne sa pracuje na dvoch číslach. Do prvého čísla budú doplnené Zásady práce v jaskyniach, ktoré vypracoval v roku 2018 Peter Magdolen. V dvojke bude adresár, správy a tabuľky o činnosti skupín/klubov a hospodárenie spoločnosti za rok 2019. Sekretariát vyzve vedúcich skupín a klubov, aby prípadné zmeny nahlásili do 30. marca 2020.

b) Speleomíting (publikácia) –výbor prerokoval návrh Lukáša Vlčeka vydávať túto publikáciu so záverom, že pri jej zostavovaní je potrebné úzko spolupracovať s výborom a redakčnou radou Spravodaja a  ujasniť tak postavenie spoločnosti. Publikácia by mala byť v angličtine a použiteľná ako reprezentačný materiál SSS na kongrese UIS vo Francúzsku. Spoločnosť ju môže aj finančne podporiť, no zostavovatelia by mali rešpektovať stanovisko vedenia SSS.

 Zasadnutia výboru sa nový redaktor nezúčastnil z dôvodu pracovnej vyťaženosti.

2. PSSS 2020

a) Zasadnutie predsedníctva SSS – termín je stanovený na 8. 5. 2020 v Liptovskom Jáne. Z dôvodu súčasného stavu v SR je jeho konanie ohrozené, a preto bude členská základňa informovaná do 8. 4. 2020 o prípadnej zmene termínu . Členovia výboru sa zhodli  na náhradnom termíne konania centrálnych podujatí – 4. 9. 2020 PSSS a 5. 9. 2020 Speleomíting. Priestory v Lipt. Jáne na september predbežne u starostu Liptovského Jána zabezpečí P. Holúbek.

b) Návrhy na ocenenie: boli prejednané a udelia sa na predsedníctve

3. Speleomíting2020

a) Konanie v pôvodnom termíne 9. 5.alebo presunutie podujatiabude potvrdené do 8. 4. 2020, náhradný termín 4. september (piatok) predsedníctvo a nasledujúci deň Speleomíting.

b)  konanie predsedníctva UIS na Slovensku sa v máji ruší

c)  ocenenia – členovia výboru  sa rozhodli udeliť ocenenia podľa informácií zo zaslaných správ.

d) finančné náklady na Speleomíting – v roku 2019 z účtu spoločnosti bol zaplatený prenájom sály vo výške 400 €, peniaze zo vstupného a za  guláš vo výške 609 € M. Strmenská odovzdala M. Trškovej na zaplatenie ostatných nákladov na podujatie (technické zabezpečenie, guláš, kancelárske potreby,…)

e)  sťažnosť M. Trškovej– členovia výboru sa zaoberali sťažnosťou M. Trškovej na nedostatočné financovanie podujatia zo strany SSS,  ktoré podľa doručeného vyúčtovania musela vykryť zo svojich vlastných peňazí. Aby sa spoločnosť vyvarovala podobnej situácii pri organizovaní podujatí, je potrebné zo strany organizátora vždy predložiť návrh rozpočtu na podujatie.

f) M. Strmenská preverila možnosť zapožičať techniku na podujatie z Liptovského kultúrneho strediska. Je možnosť zapožičať projektor (10 €/hod.), ale technicky nevyhovujepre nedostatočný výkon.

4. 150. rokov objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne

                – konferencia SSJ je presunutá na september 2020

                – spoločnosť plánuje vydať 200 ks plagátu  s mapou systému Stratenská jaskyňa – Dobšinská ľadová (formát A2) s dvojjazyčným textom

5. Finančná situácia:

– výber členského – až na jednu skupinu je členské zaplatené na 100%, alebo čiastočne

– uzávierka roku 2019 – M. Strmenská spracuje podklady do 30. 3. 2020 a 17. 4. 2020 kontrolná komisia urobí audit hospodárenia

– nepodpísané zmluvy – projekt na Spravodaj zo Žilinského samosprávneho kraja (800,- Euro), veľký projekt na uzávery jaskýň nebol podpísaný, aj keď SSS všetky podmienky splnila

– dary z predaja materiálov, ktoré od členov SSS odkúpilo na základe zverejnenej výzvy všetkým OS a klubom Archív Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva  (P. Holúbek 1500,- Euro, E. Hipmanová 5000,- Euro, B. Kortman 1250,- Euro,  P. Magdolen 200,- Euro) – tieto prostriedky budú uložené do rezervného fondu SSS

– návrh na finančnú pomoc skupinám z centrálnych financií SSS, akýsi grantový systém SSS, podpora mladých jaskyniarov, výbor pripraví návrh na schválenie predsedníctvom

6. Centrálna výnimka

končí sa v roku 2020. Sekretariát do 30. 3. 2020 zabezpečí podanie žiadosti o predĺženie platnosti.

7. Speleofotografia

výbor schválil príspevok na katalóg vo výške 300 €.

8. Sťažnosť Z. Hochmutha na činnosť sekretariátu a posielanie Spravodajov

bola na zasadnutí výboru prerokovaná a o stanovisku výboru a kk bude jej autor informovaný. Boli prijaté opatrenia aby sa predišlo nedostatkom.

M. Strmenská zabezpečí evidenciu distribúcie Spravodaja SSS a mailom bude informovať o odoslaní  balíka. Taktiež budú odstránené nedostatky v mailovej pošte, zabezpečí sa spätná väzba.

9. Rôzne

                a) Zrušenie poistenia Alpenverein v roku 2020 – informácia je potvrdená, výbor SSS plánuje rokovať na ministerstve vnútra  cieľom zahrnúť do výnimky z platenia za záchranu v podzemí členov SSS, pokiaľ sa situácia nevyrieši, odporúča poistiť sa členom SSS na zásah Horskou službou

                b) Sťažnosť Jaskyniari Plavecké Podhradie – v súlade so stanovami SSS výbor ukladá napomenutie Speleoklubu UK Bratislava a OS Jána Majku za porušenie stanov a podmienok výnimky MŽP SR  pri návšteve Hačovej jaskyne. Uvedené stanovisko bude zaslané SK UK Bratislava a OS Jána Majku a na vedomie Jaskyniarom Plavecké Podhradie

                c) 10. 5. 1940 narodenie P. Hipmana– stretnutie dňa 10. 5. 2020 – uctenie si pamiatky výstupom na Krakovu hoľu.

                d) Konferencia v Rumunsku – Najstarší speleologický inštitút na svete (Emil Racovita) organizuje konferenciu, sekretariát pošle pozdravný list.

                e)Atlas Stratenskej jaskyne – výbor súhlasil s finančnou podporou publikácie, o výške príspevku sa rozhodne po konzultácii s Jánom Tulisom.

                f) GDPR – nedostatky boli odstránené, za tento stav sa M. Strmenská ospravedlnila, následne informovala, že v zmysle platnej legislatívy 51 vedúcich poskytlo súhlas, 1 vedúci nesúhlasil.

                g) Nesúhlas so zverejnením údajov– výbor sa zaoberal stanoviskom a následne odporučil,aby sekretárkavyzvala dotknutú osobu,či toto stanovisko je záväzné, a v jeho zmysle všetky údaje súvisiace s jeho osobou a členmi klubu vyradiť z evidencie

                h) Dvaja členovia z OS L. Mikuláš požiadali o zmenu členstva – z riadneho člena na nezaradeného člena. Členovia výboru navrhli, aby sa uvedení jaskyniari dohodli s vedením klubu na prijateľných podmienkach fungovania k spokojnosti oboch strán.S nezaradeným členstvom sa súhlasí len vo výnimočných prípadoch a cieľom SSS je eliminovať tento druh členstva

                i) Jaskyniarsky týždeň 2020 sa bude konať v blízkosti Beckova, termín už síce bol určený na začiatok augusta, ale so zreteľom na vývoj situácie s koronavírusom na Slovensku sa ešte spresní.

10. Publikácia objavovanie a dokumentácia jaskýň

30. 6. 1920 narodenie A. Droppu – v Liptovskom Mikuláši je na návrh SSS pomenovaná ulica podľa tohto jaskyniara. Na toto výročie by sa záujemcovia o uctenie jeho pamiatky mohli stretnúť na tejto ulici. Je návrh, že z príležitosti tohto jubilea z poznatkov jaskyniarov z objavovania a dokumentácie jaskýň zostaviť zborník praktického jaskyniarstva a následne ho distribuovať do OS a klubov ako praktický návod na pôsobenie v jaskyniach; ak to situácia dovolí, tak uskutočniť aj stretnutie jaskyniarov s 10-minútovými prednáškami. Výbor bude podrobnejšie členskú základňu informovať v samostatnom obežníku.

Zapísala 18. 3. 2020 M. Strmenská

Schválil:  P. Holúbek

Overili: členovia výboru a kk