Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného dňa 10. mája 2019 v Liptovskom Mikuláši

bSSS2

Prítomní:

Predseda:  P. Holúbek

Členovia výboru:  P. Herich, K. Kýška, P. Magdolen, P. Pokrievka, B. Kortman

Členovia kontrolnej komisie:   I. Demovič, G. Majerníčková

Predsedovia OS a klubov: podľa priloženej prezenčnej listiny

 1. P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie minútou ticha za zosnulých členov SSS.
 2. Predsedníctvo zvolilo zapisovateľa P. Hericha a členov návrhovej komisie (predseda M. Sova, členovia G. Majerníčková, M. Szunyog)
 3. Boli odovzdané ocenenia, ocenení boli:

Vladimír Žikeš zlatou medailou in memoriam za prieskum vodou zatopených jaskynných priestorov

Viktor Ďurček  zlatou medailou in memoriam za prieskum vodou zatopených jaskynných priestorov

Stanislav  Pavlarčík zlatou medailou za celoživotné dielo a angažovanosť v slovenskej speleológii

 Vladimír Fudaly zlatou medailou za celoživotné dielo a angažovanosť v slovenskej speleológii

Vladimír Vadovský striebornou medailou za objav jaskyne Javorinka a aktivity v Jaskyniarskej skupine Spišská Belá

Ľubomír Plučinský striebornou medailou za objavy významných častí jaskyne Javorinka a jej dokumentáciu

Igor Michlík striebornou medailou za dlhoročnú aktívnu jaskyniarsku činnosť a filmové dokumenty

Jozef Leščák striebornou medailou za prieskum vertikálnych častí jaskyne Javorinka

Jozef Kovalik striebornou medailou za dlhoročné jaskyniarske aktivity

Jozef Mikloš striebornou medailou za dlhoročné jaskyniarske aktivity

Ján Švacho čestným uznaním za celoživotné jaskyniarske aktivity

Dušan Čipka čestným uznaním za dlhoročné jaskyniarske aktivity

Ján Gandžala čestným uznaním za dlhoročné jaskyniarske aktivity

Ján Hámoš čestným uznaním za dlhoročné jaskyniarske aktivity

Štefan Pohorelský čestným uznaním za dlhoročné jaskyniarske aktivity

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva oceňuje Vlastimila Knappa medailou za dlhoročnú dokumentáciu jaskyniarskych aktivít a literárnu činnosť

4. P. Holúbek predniesol správu o činnosti SSS za rok 2018

5. B. Kortman predniesol správu o hospodárení za rok 2018

6. I. Demovič predniesol správu kontrolnej komisie za rok 2018

7. Nasledovala kontrola uznesenia VZ v roku 2018:

            – centrálna výnimka – bude požiadané o jej predĺženie, následne sa požiada o úpravu niektorých nevyhovujúcich bodov,

            – webstránka – úpravy prebehli, stránka sa zlepšila podľa požiadaviek členov,

            – vystúpenie I. Račka – I. Račko doručil v priebehu roka návrh zákona o SSS, výbor sa vecou zaoberal, ide o dlhodobý zámer, pre ktorý je nutné nájsť kompetentných.

8. Diskusia – výbor navrhol zvýšenie členského príspevku na 15 eur ročne, odôvodnil to budúcimi predpokladanými výdajmi na publikačnú činnosť a centrálne speleologické podujatia (potenciálne kongres FSE)

            – B. Kortman informoval o pripravovaných publikáciách SSS (napr. vydanie bibliografie ostatných 10 ročníkov Spravodaja)

            – K. Kýška, P. Herich informovali o úmysle výboru zostaviť praktickú príručku speleológie na zlepšenie vzdelávania členov i čakateľov SSS

            – P. Holúbek informoval o možnosti získať 30 000 eur na dokumentačné materiály SSS

            – P. Herich informoval o projektoch, ktoré SSS získala, resp. o ktoré má možnosť sa uchádzať

            – po návrhoch viacerých prítomných predsedníctvo odhlasovalo zvýšenie členských príspevkov od r. 2020 na 15 eur (18 eur pre nezaradených členov, 7 eur pre dôchodcov, invalidov a ženy na materskej); za návrh hlasovalo 25 prítomných členov predsedníctva, 4 sa zdržali

            – predsedníctvo sa zhodlo na potrebe tlmočenia upozornenia pre predsedu HKŠS T. Fussgängera na porušovanie dobrých mravov v súvislosti s aktivitami v jaskyniach Slovenského krasu aj v Maďarsku

            – viacerí prítomní informovali o rizikách brania nečlenov SSS do jaskýň v súvislosti s následkami úrazu nejaskyniara v Moravskom krase

            – V. Fudaly informoval o nadchádzajúcom 60. jaskyniarskom týždni SSS Belianske Tatry 2019, súčasne požiadal SSS o otvorenie komunikácie s CHÚ a SSJ

            – P. Magdolen informoval o voľných miestach v Speleoškole SSS a možnosti príspevku od SSS pre členov a čakateľov; 8. ročník sa uskutoční 13. – 16. 6. 2019

9. predsedníctvo jednomyseľne schválilo návrh uznesenia  a predseda SSS ukončil rokovanie.

Zapísal: P. Herich 10. 5. 2019

Overili: členovia výboru SSS a kontrolnej komisie

Predsedníctvo Slovenskej speleologickej spoločnosti

-berie na vedomie správu o činnosti SSS za r. 2018 (P. Holúbek)
-berie na vedomie správu o hospodárení SSS v r. 2018 (B. Kortman)
-berie na vedomie správu kontrolnej komisie (I. Demovič)
-vypočulo si informáciu predsedu P. Holúbeka o stratégii predĺženia výnimky na speleologickú činnosť SSS, čo sa bude riešiť v r. 2020, tiež o webstránke SSS, ktorá bola zmenená, a o prebiehajúcom pripomienkovaní zákona o ochrane prírody
-prijalo informáciu predsedu P. Holúbeka o odkúpení speleologickej dokumentácie štátnymi inštitúciami
-prijalo informáciu P. Hericha o projektoch, ktoré môžu pomôcť financovaniu spoločnosti, a to: mapovanie Borinského krasu (SSS  –  víťaz súťaže), uzatváranie jaskýň
-prijalo informáciu P. Magdolena o speleologickej škole
-odsúhlasilo zvýšenie členského príspevku na 15 € (riadni členovia), 18 € (nezaradení členovia), 7 € (dôchodcovia, invalidi, ženy na materskej), odôvodnené  predpokladanými zvýšenými nákladmi v súvislosti s vydávaním publikácií a vzdelávaním mladých jaskyniarov.
-vedenie SSS oboznámi člena Tomáša Fussgängera s upozornením, ktoré prišlo na Spoločnosť v súvislosti s jeho nelegálnou činnosťou v Slovenskom krase a vyzve ho, aby od takejto činnosti, pokiaľ to je pravda, upustil
-ukladá vedeniu SSS, aby správu TANAP-u oboznámilo s podrobnosťami pripravovaného Jaskyniarskeho týždňa v Ždiari

Liptovský Mikuláš, SMOPaJ, 10. 5. 2019

Miroslav Sova,
Gabika Majerníčková,
Martin Szunyog  

Jeden komentár

 1. Zdravím Výbor a Predsedníctvo Slovenskej speleologickej spoločnosti

  – Po prečítaní zápisnice mi nie je ako členovi viacero bodov jasných, odporučil by som rozpísať niektoré body (napr. „- vystúpenie I. Račka – I. Račko
  doručil v priebehu roka návrh zákona o SSS, výbor sa vecou zaoberal,
  ide o dlhodobý zámer, pre ktorý je nutné nájsť kompetentných.“)

  – V zápisnici z predsedníctva podľa mňa chýba dátum platnosti zvýšenia členských príspevkov. Je potrebné za tento rok doplatiť?

  – Nie je mi ako členovi jasné ako súvisí kongres FSE s výškou členských príspevkov v SSS.

  Časť Predsedníctvo SSS
  Vyjadrenia „– prijalo informáciu predsedu P. Holúbeka o odkúpení speleologickej dokumentácie štátnymi inštitúciami“ a „– prijalo informáciu P. Hericha o projektoch, ktoré môžu pomôcť financovaniu spoločnosti, a to: mapovanie Borinského krasu (SSS – víťaz súťaže), uzatváranie jaskýň“ – navrhujem rozpísať.

  – Vo vyjadrení: „Vedenie SSS oboznámi člena Tomáša Fussgängera s upozornením, ktoré prišlo na Spoločnosť v súvislosti s jeho nelegálnou činnosťou v Slovenskom krase a vyzve ho, aby od takejto činnosti, pokiaľ to je pravda, upustil“, to vyzerá tak, že Predsedníctvo a Výbor riešilo spomínaného predsedu skupiny bez toho aby to bolo v programe Predsedníctva a bez jeho predvolania (informovania vopred), s tým, že danú informáciu nemá Predsedníctvo ani Výbor spoločnosti overenú.

  Táto formulácia znie pre mňa ako člena veľmi nejasne a zmätočne.

  – Nikde som si nevšimol zoznam vopred doručených návrhov od členskej základne a Predsedov k prejednávaniu počas Predsedníctva. V zápisnici by to malo byť uvedené.

  Uvedené body navrhujem doplniť.

  Miroslav Zverka
  OS Jána Majku

Comments are closed.