Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 23. 12. 2011

Zasadnutie výboru SSS sa uskutočnilo v piatok 23. 12. 2011 o 13. hodine na sekretariáte SSS v Liptovskom Mikuláši. Prítomní boli: B. Kortman (predseda), P. Magdolen (podpredseda), L. Vlček (tajomník), P. Holúbek (ekonóm), M. Jagerčík, Z. Hochmuth (členovia), P. Strečanský (predseda kontrolnej komisie), M. Danko (administrátor webovej stránky SSS), A. Lačný (OS Dolné Orešany). Ospravedlnili sa J. Tulis (čestný predseda), O. Miháľová, I. Demovič a S. Szunyogová.

 

Zasadnutie otvoril predseda SSS B. Kortman; po privítaní členov výboru sa skontrolovalo plnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia výboru 7. 10. 2011 (úplné znenie zápisnice je umiestnené na webovej stránke SSS v sekcii Činnosť SSS/Zápisnice https://www.sss.sk/joomla/index.php/cinnost-sss/zapisnice/157-zapisnica-zo-zasadnutia-vyboru-sss-7-10-2011), viaceré body sa detailne rozoberali aj v priebehu rokovania.

B. Kortman pozitívne zhodnotil kurzy Speleologickej školy SSS, ktoré prebehli v priebehu roka – Kurz základného prieskumu pod vedením M. Jagerčíka a Mapovací kurz pod vedením Z. Hochmutha; správy o nich sú publikované v Spravodaji SSS 3 a 4/2011. Vydali sa dve čísla Spravodaja SSS (celkove od začiatku roka vyšli: 4. číslo 2010 a 4 čísla 2011) a 4 typy vreckových kalendárikov SSS na rok 2012 s fotografiami P. Staníka a P. Medzihradského (1750 ks). V otázke riešenia ďalšej existencie Speleoklubu Slovakia – Ďumbier poveril výbor SSS M. Jagerčíka osobným kontaktovaním M. Hegera.

M. Strmenská informovala o rozpočte SSS a o finančných tokoch z projektov SMOPaJ (technické denníky – peniaze z projektu sa rozdelia a pošlú na skupiny podľa počtu odovzdaných TD) a SSJ (mapovanie jaskýň – peniaze z projektu sa rozdelia podľa odovzdaných výstupov a pošlú riešiteľom projektu). B. Kortman referoval o participácii SSS vo výberovom konaní na prieskum pri budovaní diaľničného tunela Soroška.

Výbor odsúhlasil návrh Z. Hochmutha, aby sa v správe o činnosti SSS v Spravodaji SSS uvádzali počty iba skutočne odovzdaných technických denníkov jednotlivých OS a K. Redakčná rada Spravodaja SSS rozhodla, že vyhodnotí spomedzi prispievateľov Spravodaja SSS autorov troch najlepších článkov v uplynulom roku a ocení ich na Speleomítingu.

Termín zasadnutia predsedníctva SSS sa stanovil na 13. 4. 2012 a Speleomítingu na 14. 4. 2012. Miestom konania bude už tradične mesto Svit, podrobnosti sa spresnia dodatočne. Prípravou podujatí sa bude zaoberať výbor na nasledujúcom zasadnutí. Jaskyniarsky týždeň SSS sa bude konať v termíne 1. – 5. 8. 2012 v Poľsku na Polane Rogoźniczańskej v blízkosti Zakopaného v Tatrách, a to v spolupráci s KTJ PZA Zakopane. O organizačných podmienkach informovala e-mailom J. Trojan, predsedkyňa spoluorganizátorského jaskyniarskeho klubu, stretnutie s ňou sa uskutoční začiatkom roka 2012. Na organizáciu Lezeckých dní sa už tradične podujali jaskyniari z JK Dubnica nad Váhom; výbor SSS rozhodol, že Lezecké dni sa zaradia medzi kurzy Speleologickej školy SSS. Speleologická škola SSS by v roku 2012 mohla mať viacero kurzov, ktoré sa zabezpečia v súčinnosti s odborníkmi z ďalších organizácií (SSJ, SMOPaJ a i.). O ich príprave sa bude včas informovať. SSS vytvorí nálepky certifikujúce účasť na jednotlivých kurzoch Speleologickej školy SSS. Prebieha komunikácia s organizátormi Medzinárodného speleologického kongresu UIS 2013 v Brne.

Výbor SSS po diskusii prijal návrh Speleoškoly pre nejaskyniarov, ktorý predstavil A. Lačný. Spoluprácu s organizátormi bude mať na starosti P. Magdolen. 

Prebral sa plán edičnej činnosti v roku 2012, pričom sa pripomenulo autorom, aby dodali podklady knižiek (Z. Hochmuth, P. Magdolen, L. Vlček). Pripravuje sa publikácia k nedožitým jubileám osobností – S. Šrola, P. Mittera a S. Kámena, ktorú zostavujú P. Holúbek, Z. Hochmuth a L. Vlček, majúci za úlohu osloviť jednotlivých autorov. M. Štéc pripravuje publikáciu o Jaskyni mŕtvych netopierov, ktorá bude financovaná z vlastných zdrojov. V roku 2012 sa plánujú vydať opäť 4 čísla Spravodaja SSS.

M. Danko a L. Vlček informovali o stave webovej stránky SSS. Spustila sa skúšobná verzia SSS, ktorá by mala začiatkom roka 2012 celkovo nahradiť starú verziu webstránky. Jaskyniari mali možnosť vyjadriť sa k jej obsahovej aj formálnej kvalite, pričom sa zohľadnili produktívne pripomienky vyplývajúce z potrieb SSS. Čoskoro sa sprístupní pdf-knižnica Spravodaja SSS, ktorá bude prístupná zaregistrovaným používateľom, spolu s bibliografiou Spravodaja SSS od M. Lalkoviča.

Výbor SSS preberal žiadosť o súhlas s turistickým sprístupnením Brestovskej jaskyne, ktorú v poverení OS Orava predložil T. Demian, a rozhodol pozvať žiadateľa na najbližšie zasadnutie výboru. SSS poslala SSJ kladné stanovisko k predĺženiu výnimky JK Aragonit na činnosť v jaskyni Ľudmila a priľahlého územia PP Kraľoviansky meander s tým, že JK Aragonit sa predtým dohodne s OS Orava; keďže OS Orava sa doteraz oficiálne nevyjadrila k návrhu dohody, ktorú vypracoval JK Aragonit, garanciu za činnosť JK Aragonit preberie SSS.

SSS prevzala list od Medzinárodnej speleologickej únie (UIS) o povinnosti uhradiť nezaplatené členské príspevky. SSJ sa zaviazala podieľať sa na úhrade príspevkov 50 % podielom, tak ako v prípade úhrady členských príspevkov v Európskej speleologickej federácii (FSE).

SSS predĺžilo zmluvu so sekretárkou M. Strmenskou o jeden rok a obnovilo registráciu príjemcu 2 % z dane fyzických a právnických osôb za rok 2011.

 

Zapísal L. Vlček, skontroloval B. Kortman

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár