Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 19.09.2014

 

Zápisnica č. 2/2014 zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti konaného dňa 19. septembra 2014 v Liptovskom Mikuláši

 

Prítomní:

Predseda – P. Holúbek

Členovia výboru – P. Magdolen, B. Kortman, J, Tulis, M. Jagerčík, P. Herich,

                                  P. Pokrievka ml.

Členovia kontrolnej komisie – P. Strečanský, G. Majerníčková, I. Demovič

Ostatní prítomní – M. Budaj, M. Strmenská – zapisovateľka

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru s týmto programom:

1. Kontrola úloh zo zasadnutia výboru dňa 30. 4. 2014
2. Zhodnotenie podujatí (jaskyniarsky týždeň, speleologická škola, speleofotografia)
3. Podujatie v Martine k 70. výr. organiz. jaskyniarstva a odhalenie pamät. tabule v r. 2015
4. Sekretariát, upratovanie spravodajov, zhodnotenie denníkov, finančný stav
5. Zostavenie Spravodaja SSS
6. Diskusia o kúpe nehnuteľnosti pre SSS
7. Mapovací kurz, jaskyniarsky týždeň 2015
8. Rôzne

1. Kontrola úloh z 30. 4. 2014

1.4. Členské príspevky – doplatila skupina Rokoš a čiastočne SK Michalovce. K dnešnému dňu je členské zaplatené vo výške 7324,- €

1.5. Stav finančných prostriedkov k 19. 9. 2014 je 17 804,67 €, z toho 2 % 3895,67 €.

1.6. Doplnenie redakčnej rady súhlasili A. Lačný, M. Budaj, L. Kubičina

1.7. a) Oslavy 70. výročia organizovaného jaskyniarstva na Slovensku (15. apríla 1944 v Martine) – samostatný bod

b) Jaskyniarsky týždeň 2014 – samostatný bod

c) Speleoškola – samostat. bod

d) Speleofotografia – samostatný bod

            1.8. a) Finančný príspevok rodine M. Honeša bol zaslaný

                   b) Registrácia dodatku stanov SSS bola vybavená

                 c) Dobrovoľné členstvo v JZS článok do Spravodaja o obnovenej JZS od I. Račka je pripravený

                 d) List Füssgangera – vybavené

                 e) Sekretariát SSS  – denník činnosti sa vedie priebežne

– Spravodaje sú presťahované do múzea, je potrebné dokončiť inventarizáciu ostatných publikácií    

                 g) Dohoda o spolupráci so SSJ – pripravená na podpis

                 h) Zánik členstva – sekretariát pripraví podklady do najbližšieho výboru

i) SK Michalovce boli vyzvané na zaplatenie čl. príspevkov. Doteraz zaplatili 2    členovia

   j) Tabuľka SSS na budove bola opravená

   k) Lezecké dni v Dem. Doline sa neuskutočnili z organizačných dôvodov

   l) Mapovací kurz 2014 samostatný bod

 

2. Zhodnotenie podujatí

a) 55. jaskyniarsky týždeň SSS sa uskutočnil v dňoch 30. 7. – 3. 8. 2014 v Malužinej s účasťou 133 platiacich účastníkov + cca 20 organizátorov. Na jeho organizáciu SSS prispela 300 € a sekretárka zabezpečovala prezentáciu účastníkov.

b) Speleoškola sa konala druhý júnový víkend v Malých Karpatoch. Zúčastnilo sa jej 13 osôb, z toho 3 členovia SSS, ktorým boli čiastočne preplatené náklady v zmysle rozhodnutia výboru SSS. Takmer polovica frekventantov sa následne venuje jaskyniarstvu.

c) Speleofotografia k 19. 9. 2014 je prihlásených 50 autorov s viac ako 500 fotografiami. L. Vlček ponúkol získať finančné prostriedky na katalóg k výstave. Taktiež odzneli návrhy na ďalšiu prezentáciu výstavy – napr. v Spravodaji, či zaslanie katalógov do zahraničia za cenu poštovného – je potrebné osloviť autorov a požiadať ich o súhlas.

 

3. Podujatie v Martine k 70. výročiu organizovaného jaskyniarstva na Slovensku

B. Kortman informoval, že podujatie by sa malo uskutočniť v apríli 2015 v Martine. Pamätná tabuľka by mala byť osadená na kameň na trávnatej ploche (vlast. mesta Martin). Je potrebné doriešiť ešte materiály a súhlas Krajského pamiat. úradu Žilina. Na tomto podujatí prisľúbili spoluúčasť mesto Martin (aj fin. cca 1000 €) a KST. Ďalšie kompetentné organizácie a osobnosti bude potrebné ešte osloviť a prizvať k účasti na podujatí. Výstava pri tejto príležitosti by sa mala konať v Múzeu A. Kmeťa v Martine. Ďalšie informácie podá na najbližšom zasadnutí výboru B. Kortman.

4. Sekretariát – už uvedené v prvom bode

5. Spravodaj SSS č. 3/2014 zostavuje B. Kortman a J. Kasák, autori môžu posielať ďalšie príspevky

6. Diskusia o kúpe nehnuteľnosti pre SSS – výbor sa zaoberal možnosťou kúpy nehnuteľnosti pre SSS, ide o výhľadový plán, bolo by vhodné poradiť sa s vedením KST, ktoré má skúsenosti so správou majetku.

7. a) Mapovací kurz 2014 – mal by sa uskutočniť v Liptove v dňoch 15. – 17. 11. 2014.

Z dôvodu PN gestora Z. Hochmutha boli navrhnutí na zabezpečenie organizácie MK

P. Holúbek, P. Herich a M. Budaj.

b) Jaskyniarsky týždeň 2015 P. Holúbek a B. Kortman oslovia skupiny a kluby pôsobiace v Malej Fatre.

c) Jaskyniarsky týždeň 2016 predbežne by sa mal konať v Malých Karpatoch. Jeho organizáciu by mali zabezpečiť Speleo Bratislava a SK Trnava.

 

8. Rôzne

  1. a)Expedícia Demänovská dolina – návrh P. Hericha organizovať expedície na Slovensku s programom merať, skúmať, objavovať a robiť povrchové exkurzie sa vo výbore stretol s pozitívnou odozvou. Konkrétne ponúkol prvú v termíne 30. 1. – 9. 2. 2015 v Dem. doline. Propagácia podujatia by mohla byť na stránke SSS.
  2. b)Sekretariát bude vedúcich klubov informovať e-mailom o každej akcii organizovanej SSS.
  3. c)Získavanie finančných prostriedkov z fondov – M. Strmenská zistí možnosti získania fin. prostriedkov z fondov v sídle spoločnosti a tiež z iných zdrojov.
  4. d)50 rokov SK Slovenský raj – Predseda P. Holúbek odovzdal čestnému predsedovi SSS a predsedovi SK Slovenský raj J. Tulisovi ďakovný list. Spoločnosť odkúpi od SK Slov. raj 50 ks publikácií po 9 € pre skupiny a kluby. Ďalšie kusy na predaj budú za 10 €.
  5. e)Obaly na preukazy SSS – budú k dispozícii na sekretariáte. Výbor rozhodol, že postačia priehľadné „U“ obaly. Suma za 500 ks bude 50 €.
  6. f) – výbor sa zaoberal uctením si tohto váženého jaskyniara a navrhol vypracovať projekt (publikácia, tabuľa, seminár) a pomenovať po ňom ulicu v L. Mikuláši.
  7. g)Publikačná činnosť – autor románu (o Benickom a Košíkovi) M. Lalkovič oslovil spoločnosť, či by prispela na jeho vydanie. Výbor zatiaľ nerozhodol vo veci. Stanovisko dá až po vyhodnotení ceny a tiež fin. možností SSS.

Jaskyniarska poézia – spracovaním publikácie výbor odporučil poveriť M. Lalkoviča.

Zbierku básní M. Lalkoviča Kvapky ticha, ktorú jej autor daroval SSS, distribuovať v počte 1 ks na skupiny. Do Spravodaja o nej napíše B. Kortman.

                   Plešivecká planina – publikáciu J. Stankoviča Plešivecká planina vyskladniť            

                   skupinám, 3 ks na skupinu.

  1. h)Úrazy pri speleologickej činnosti – M. Budaj pripraví do Spravodaja krátku informáciu o možnostiach poistenia členov spoločnosti.
  2. i)Baner SMOPaJ – v prípade, že iné firmy nebudú mať záujem využiť túto reklamnú plochu, mohla by ju využiť spoločnosť na svoju propagáciu.
  3. j)Sekretariát vyzve do 30. 9. 2014 skupiny a kluby doručiť doklady na identifikáciu platieb na 2 % najneskôr do 20. 10. 2014.

                 

V Liptovskom Mikuláši 23. 9. 2014

Zapísala M. Strmenská

Overil: P. Holúbek

 

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár