Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 23. 10. 2015

Prítomní:
Predseda – P. Holúbek
Členovia výboru – P. Magdolen, J, Tulis, P. Herich,
M. Jagerčík, Z. Hochmuth, B. Kortman, P. Pokrievka
Členovia kontrolnej komisie –G. Majerníčková, I. Demovič,
Ostatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, T. Fussgänger, P. Gažík SSJ
Ospravedlnení – P. Strečanský
P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru.

 

Program:
1. Kontrola úloh
2. Živnosť, zmena stanov
3. Predsedníctvo, Speleomting – 2016
4. Zostavenie spravodaja 4/2015
5. Digitalizácia spravodajov a jaskyniarskej literatúry
6. Medializácia projektu SSJ
7. Diskusia, rôzne

 

 

1) Kontrola plnenia úloh
a) Jaskyniarsky týždeň 2015 sa konal v termíne 19.-23. augusta 2015 – Autokemping
Varín. Organizačne zabezpečovali – JK Varín, Žilinský JK, JS Adama Vallu, JK Aragonit.
Výnimku zabezpečila obec. SSS zaslala organizátorom 300 €. Zúčastnilo sa cca 100
jaskyniarov. P. Holúbek vyhodnotil podujatie ako zaujímavé a dobre zvládnuté.
b) Spravodaj 3/2015 – monotematické číslo jaskyne Demänovskej doliny bolo vydané
ku dňu konania zasadnutia výboru v počte 1300 ks. Sponzorsky na jeho vydanie
prispeli – JK Demänovská Dolina, SK Nicolaus, obec Liptovské Beharovce, SMOPaJ,
mesto Liptovský Mikuláš. Sekretariát zabezpečí distribúciu na skupiny a kluby SSS
a taktiež po 2 ks na každú školu (vysokú, strednú, základnú) v okrese Liptovský
Mikuláš. Formu distribúcie navrhol Hochmuth – cez geografov (Katolícka univerzita,
komisia pre geografickú olympiádu)
c) Celoplošná výnimka – prítomní sa zhodli, že by bolo vhodné dohodnúť so ŠOP za
určitých podmienok spoluprácu v oblasti speleológie (dohoda/zmluva), čím by bol
zabezpečený vstup všetkých členov SSS do jaskýň a nebolo by potrebné riešiť
výnimky.
d) Ulica p. Droppu v Lipt. Mikuláši – spoločnosť dňa 12. 7. 2015 oslovila primátora
mesta Liptovský Mikuláš so žiadosťou podporenú petíciou jaskyniarov, v ktorej
žiadala pomenovať novú ulicu po tomto významnom jaskyniarovi. Vedenie mesta
prisľúbilo, že pri výstavbe nových ulíc sa bude touto výzvou zaoberať.
e) Digitalizácie korešpondencie SSS v SMOPaJ – M. Strmenská doručila prvú časť
korešpondencie a dokumentov SSS z obdobia 1989 až 1991 (Valné zhromaždenie,
zasadnutia výboru, komisia ochrany krasu) na digitalizáciu.

f) Stretnutie FSE 2019 – Holúbek zistí u p. Drškovej na FSE podrobnejšie požiadavky
na organizáciu tohto podujatia a taktiež termín, dokedy je potrebné sa vyjadriť za
SSS.
g) Finančný stav SSS – cca 18.000 € – z toho budú ešte hradené 2 čísla spravodaja
Preplatenie nákladov na činnosť skupinám, ktoré poukázali v roku 2015 2%
z dane na účet SSS do výšky 80 % prijatých fin. prostriedkov. Strmenská ihneď
oboznámi skupiny/kluby s možnosťou čerpať tieto finančné prostriedky po
doručení príslušných dokladov.

 

2) Živnosť, zmena stanov – na zmenu stanov ohľadne úrazového poistenia členov SSS
(článok 3 bod 2, písmeno d), je potrebné zvolať valné zhromaždenie. Holúbek
a Herich informovali prítomných o svojich zisteniach na živnostenskom úrade.
Následne sa všetci zhodli na nutnosti konzultovať tieto otázky s právnikom.
Strmenská pripraví podklady pre právnika a závery. Ing. Gažík informoval
o možnostiach spolupráce SSJ a SSS v oblasti ochrany a dokumentácie jaskýň.

 

3) Predsedníctvo a Speleomíting 2016´ vo Svite – predbežne v termíne 2. 4. 2016

 

4) Publikačná činnosť
a) Spravodaj 4/2015 – Kortman informoval, že číslo je už takmer naplnené a mal by
byť vydaný do konca roku 2015. Prítomný T. Fussgänger namietal na neaktuálnosť
adresára dobrovoľnej JZS v Spravodaji 2/2015. Keďže SSS nebola oficiálne
informovaná o zmenách, nebolo na základe čoho aktualizovať zverejnený zoznam.
Toto dorieši P. Holúbek s I. Račkom. Bolo by tiež vhodné zverejniť ročnú správu JZS
v spravodaji SSS. Taktiež sa vyskytli chyby aj v adresári vedúcich skupín a klubov.
Opravy budú odstránené v najbližšom čísle s adresárom.
b) Monotem. Spravodaj/2016 – Slov. kras – gestorom tohto čísla bude Z. Hochmuth
c) Mapa Liskovskej jaskyne – Z. Hochmuth vydá v spolupráci s SSS

 

5) Digitalizácia Spravodaja a speleologickej literatúry
a) Digitalizácia Spravodaja – P. Pokrievka zistí v knižnici v Martine, ktoré publikácie
sú digitalizované, ich prístupnosť a možné využitie pre potreby jaskyniarov
b) Z. Hochmuth poskytne na stránku SSS digitalizované publikácie – Mapovanie
jaskýň a Sifóny Skalistého potoka

 

6) Medializácia projektu SSJ – pozvaní členovia sa nezúčastnili zasadnutia

 

7) Rôzne
a) Jaskyniarske pesničky – rodina Kortmanovcov vydáva CD, kde bude podstatná
časť venovaná speleológii. Výbor odsúhlasil finančnú podporu tomuto projektu.
b) Jaskyniarsky týždeň ´2016 – predbežný návrh – Borinka, Malé Karpaty –
organizátor Speleo Bratislava. Definitívne stanovisko oznámia skupiny výboru do
31. 1. 2016.
c) Registrácia SSS na príjem 2% v roku 2016 prebehla 23. 10. 2015

 

V Liptovskom Mikuláši 27. 10. 2015
Zapísala: M. Strmenská Overil: P. Holúbek

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár