Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 26. 6. 2015

Prítomní:
Predseda – P. Holúbek
Členovia výboru – P. Magdolen, J, Tulis, P. Herich,
M. Jagerčík,
Členovia kontrolnej komisie –G. Majerníčková, I. Demovič,
Ostatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, T. Fussgänger, F. Majerníčková
Ospravedlnení – P. Strečanský, P. Pokrievka, Z. Hochmuth, B. Kortman
P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru.

 

Program:
1. Kontrola uznesenia z minulého výboru
2. Spravodaj SSS, príprava 2 čísiel
3. Celoplošná výnimka, nové skutočnosti od posledného zasadnutia
4. Živnosť pre SSS
5. Rôzne (generálny sekretariát FSE, stav financií, jaskyniarsky týždeň…)
6. Diskusia

1. Kontrola plnenia úloh
a) Predsedníctvo SSS sa konalo 27.3.2015 vo Svite
b) Speleomíting 2015 sa uskutočnil 28.3.2015 vo Svite za účasti cca 200 účastníkov.
c)Speleomíting 2016 sa bude konať vo Svite, termín sa upresní na ďalšom zasadnutí
výboru
d) Speleoškola 2015 sa opäť konala v Malých Karpatoch so 14 účastníkmi. Z toho 2 sú
členmi SSS. P. Magdolen informoval prítomných o kvalitnom programe podujatia a že
z minuloročnej speleoškoly, 4 absolventi aktívne pracujú v skupinách/kluboch SSS.
e) Jaskyniarsky týždeň 2015 – termín JT – 19.-23. augusta 2015 s miestom konania
Autokemping Varín. Organizačné zabezpečenie – JK Varín, Žilinský JK, JS Adama Vallu,
JK Aragonit. Výnimku zabezpečí obec. SSS zaslala organizátorom 300 €. Videotechniku
zabezpečí predseda SSS. Ohľadne prezentácie JZS predseda SSS osloví I. Račka. Súčasťou
programu budú aj pracovné akcie – napr. zameranie Krivánskej priepasti.
P. Prikryl – bude mu odovzdané čest. členstvo SSS na JT v Malej Fatre.

 

2. Spravodaj SSS – príprava dvoch čísel
a) Spravodaj 2/2015 – monotematické číslo jaskyne Demänovskej doliny je pred daním
do tlače. Následne sa bude distribuovať na JT v Malej Fatre.
b) Spravodaj 3/2015 –Z. Hochmuth navrhol taktiež monotematické číslo o Slovenskom
krase. Termín vydania tohto čísla by mal byť do septembra, kedy sa bude konať
konferencia SSJ na tému Slovenský kras, čo je termín ťažko realizovateľný. Obsah
čísla dorieši a zabezpečí Holúbek s Hochmuthom.

3. Celoplošná výnimka
P. Holúbek, M. Jagerčík predbežne jednali s kompetentnými osobami ohľadne
celoplošnej výnimky na prieskum jaskýň členmi SSS na celom území Slovenska.
Z jednaní vyplynulo, že táto alternatíva by bola možná po splnení niekoľkých
podmienok. Prítomní sa zhodli na nasledovnom riešení úlohy:
a) Predseda spoločnosti a M. Jagerčík sa stretnú s riaditeľom ŠOP v Banskej Bystrici,
kde prejednajú a dohodnú možnosti celoplošnej výnimky.
b) Následne SSS vypracuje interné predpisy na zabezpečenie dodržiava dohodnutých
pravidiel.

 

4. Živnosť pre SSS
Z dôvodu nutnosti zabezpečiť finančné prostriedky pre SSS (aby sa spoločnosť
mohla zúčastňovať tendrov), je nutné získať živnosť pre spoločnosť, najmä na
geodetické a stavebné práce.
Holúbek, Herich a Strmenská preveria a zabezpečia živnosť pre SSS.

 

5. Rôzne
a) Sekretariát FSE
Na základe odporúčaní členov vedenia FSE a osobnom pohovore s p. Drškovou,
predseda SSS odporučil p. Drškovú do funkcie sekretárky FSE.
b) Európske stretnutie jaskyniarov na Slovensku v roku 2019
P. Herich už predbežne o zámere spoločnosti organizovať toto podujatie
informoval členov klubu Dem. Dolina.
P. Magdolen informoval o dvoch alternatívach tohto podujatia
– menšie podujatie pre vedenie FSE – je potrebné zabezpečiť materiály v angličtine
– podujatie väčšieho rozsahu (napr. aj s konferenciou) – tu už je potrebná
spolupráca aj so Správou slov. jaskýň a prípadne ďalšími organizáciami.
c) Ulica p. Droppu V Lipt. Mikuláši
Petíciu podpísalo 96 osôb. P. Holúbek bude osobne jednať o tomto zámere s
primátorom mesta LM, prípadne o ďalšej spolupráci na iných projektoch.
d) P. Holúbek zaslal riaditeľovi HZS p. Janigovi poďakovanie za spoluprácu v oblasti
prevencie, vzdelávania a najmä záchrany členov SSS .
e) Sekretariát aj naďalej bude informovať o svojej práci.
f) P. Herich poukázal na potrebu užšej a otvorenejšej spolupráce SSS a SSJ.
Prítomní sa zhodli na tom, že na najbližší výbor bude prizvaný pracovník SSJ.
g) P. Holúbek informoval o digitalizovanom archíve v SMOPaJ
h) M. Strmenská informovala o možnosti digitalizácie korešpondencie SSS v SMOPaJ.

 

V Liptovskom Mikuláši 30.6.2015
Zapísala: M. Strmenská
Overil: P. Holúbek

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár