Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 13. 2. 2015

Prítomní:
Predseda – P. Holúbek
Členovia výboru – P. Magdolen, B. Kortman, J, Tulis, P. Herich,
P. Pokrievka ml., Z. Hochmuth, M. Jagerčík
Členovia kontrolnej komisie –G. Majerníčková, I. Demovič, P. Strečanský
Ostatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, P. Cvacho, M. Brežný
P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru. Na úvod zagratuloval B. Kortman
čestnému predsedovi J. Tulisovi k jeho 80. narodeninám.

 

Program:
1. Kontrola úloh z výboru konaného dňa 5. 12. 2015
2. Príprava zasadnutia predsedníctva SSS a Speleomítingu
3. Realizácia projektov
4. Jaskyniarsky týždeň a ostatné podujatia SSS
5. Spravodaj SSS
6. Rôzne

 

 

1. Z dôvodu účasti zástupcu JK Varín P. Cvacha na zasadnutí výboru sa otázka
Jaskyniarskeho týždňa v Malej Fatre riešila hneď v úvode
a) Termín JT – 19.-23. augusta 2015
b) Miesto JT – Autokemping Varín
c) Organizačné zabezpečenie
– JK Varín, Žilinský JK, JS Adama Vallu, JK Aragonit
– Stretnutie poriadajúcich klubov a skupín sa uskutoční v pondelok 16.2.2015
– Výnimku na ŽP v Žiline zabezpečí sekretariát SSS
– SSS prispeje 300 € na organizáciu podujatia (100 € z toho je popl. za výnimku)
– Sponzorské a dary na JT pôjdu cez sekretariát SSS
– Videotechniku zabezpečí predseda SSS
– Ohľadne prezentácie JZS predseda SSS osloví I. Račka
– Súčasťou programu budú aj pracovné akcie – napr. zameranie Krivánskej priepasti
– P. Prikryl – členovia výboru sa zhodli na odporučení udeliť mu čestné členstvo na
PSSS 27.3.2015 a na JT v Malej Fatre mu ho odovzdať

 

2. Kontrola úloh
a) A. Droppa –na najbližšom predsedníctve SSS bude možnosť podpísať písaná petíciu
so žiadosťou o pomenovanie ulice po A. Droppovi a následne zaslaná mestu
Liptovský Mikuláš.
b) Úrazy pri speleologickej činnosti – M. Budaj dal do Spravodaja č.4 krátku
informáciu o možnostiach poistenia členov spoločnosti.
c) Podujatie v Martine k 70. výročiu organizovaného jaskyniarstva na Slovensku
2
Žiadosť o umiestnenie tabuľky bola na Pamiatkový úrad zaslaná – nakoľko sa
skomplikovala situácia, podujatie sa odkladá
d) Spravodaj č.4 – vyšiel a bol distribuovaný na skupiny.
e) Sekretariát – informuje o práci
f) Atlas Skalistého potoka bol zaslaný na skupiny
g) Preukazy – už sú hotové
h) Práce na Spravodaji č.3 boli preplatené
i) Stretnutie európskych jaskyniarov – úloha trvá
j) Obežník na skupiny a kluby bol zaslaný

 

3. Príprava zasadnutia predsedníctva SSS a Speleomítingu
a) Predsedníctvo SSS
1) sa bude konať vo Svite 27. 3. 2015 o 13:00 hod. v zariadení Skala
2) správu o činnosti SSS predloží predseda SSS
3) správu o hospodárení predloží po kontrole účtovníctva ekonóm SSS
4) správu o kontrolnej komisie pripraví a predloží predseda KK
5) pred zasadnutím PSSS prebehne kontrola platenia členských príspevkov –
sekretárka
6) návrh na ocenenia (medaily a čestné členstvo) – jednotlivci:
– p. Prikryl – návrh čestného členstva
– Dušan Púček * 28.9 1955 +11. 2. 2010, striebornou medailou / in memoriam/
b) Speleomíting SSS
– sa bude konať 28.3.2015 od 9:00 hod v KD vo Svite
– techniku zabezpečí predseda
– pozvánky zašle na skupiny a kluby sekretárka SSS
– T. Fussgänger prisľúbil sponzorsky prispieť na podujatie
– M. Audy bude mať zabezpečené ubytovanie a stravovanie
Návrhy na ocenenie:
1)na Slovensku
– film O Prosieckej jaskyni (Andrej Galica)
– objavy v Demänovskej doline (JK Demänovská Dolina)
– prepojenie v Borinskom krase (Speleo Bratislava)
– objavy v Jaskyni Duča (Sk Slovenský raj)
2)zahraničie – Babuna (Speleodiver)
-príspevky v Spravodaji – návrhy podajú členovia redakčnej rady e-mailom

 

4. Realizácia projektov
a) P. Holúbek informoval, že výzva na získanie finančných prostriedkov z eurofondov
pre neziskové organizácie cez SAŽP – financovanie publikačnej a vzdelávacej činnosti
zatiaľ nebola zverejnená
b) P. Holúbek, P. Herich a M. Strmenská pripravili žiadosť na dotáciu od mesta L.
Mikuláš
3
vo výške cca 980 € – publikačná činnosť (Spravodaj č.2/2015) obsah – časť bude
o krase Demänovskej doliny, s tým, že časť nákladu bude distribuovaná na základné
školy okresu Liptovský Mikuláš

 

5. Centrálne podujatia SSS
a) Jaskyniarsky týždeň – bod už bol prejednaný
b) Speleoškola – uskutoční sa (SK Trnava, Speleo Bratislava)
c) Mapovací kurz – podľa záujmu

 

6. Spravodaj a ostatná publikačná činnosť
a) Spravodaj 1/2015 – pripravuje sa,
– správy nedodalo ešte niekoľko skupín- sekretariát zabezpečí ihneď výzvu na web
stránke, ak nebudú správy doručené do 25.2.2015, tak nebudú zverejnené
v Spravodaji.
– tabuľku pripravia do Spravodaja P. Holúbek a M. Strmenská
– hospodárenie pripraví M. Strmenská
– za prácu na č.4/2014 SSS zaplatí J Kasákovi 130 €
– Z. Hochmuth navrhol riešiť formu a obsah Spravodaja, nakoľko sa vyskytli vedecké
články
– P. Herich upozornil tiež na nedostatky pri zverejňovaní máp
– na záver sa zhodli prítomní, že je potrebné stretnutie redakčnej rady, aby sa
dohodla forma Spravodaja
b) Beletria Košík, Benický – má cca 400 strán – zatiaľ sa vydanie odkladá
c) Poézia Knapp, Laučík, Lalkovič – zatiaľ je to len pár strán, pravdepodobne len do
Spravodaja

 

7. Rôzne
a) Z. Hochmuth navrhol zverejniť aktualizovaný sklad publikácií na sekretariáte SSS
V Liptovskom Mikuláši 23.2.2015
Zapísala: M. Strmenská
Overil: P. Holúbek

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár