Archeologický nález v jaskyni

, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť

Matúš Sládok – Krajský pamiatkový úrad Trnava

Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. Čl. 44 ods. 2 Ústavy SR

 • Význam jaskýň z hľadiska archeológie
 • Legislatíva
 • Nálezné
 • Vzorné prípady
 • Poškodzovanie jaskýň hľadačmi
 • Kontakty

Význam jaskýň z hľadiska archeológie

 • Jaskyne sú z hľadiska vedy okrem geologických procesov zásadnými konzervami informáciío ľudskej minulosti,
 • využívané boli ako sídliská, útočiská (pastieri, lovci, prospektori, nepokoje), pohrebiská, svätyne či sklady (2. svetová vojna),
 • väčšina najstarších nálezov pochádza z jaskýň – najmä z organických materiálov (najstaršie ohnisko, najstarší pohreb, najstaršie umenie, najstaršie drevené nástroje, najstaršia obuv…),
 • v jaskyniach sú najmenšie vplyvy na nálezisko z vonkajšieho prostredia = najlepšie zachované lokality (napr. Domica, kde boli aj stopy po nohách),
 • aj jeden črep je zásadnou informáciou – vypovedá z akej kultúry pochádza, kedy bola jaskyňavyužitá a indikuje ďalšie artefakty,
 • súčasná európska archeológia štandardne používa metódy ako C14, opticky stimulovaná luminiscencia, dendrochronológia, pôdna DNA, paleobotanika či palynológia – pre ktoré je dôležité odoberanie vzoriek STRATIFIKOVANÝCH sedimentov,
 • z využitia prírodovedných metód na archeologickom výskume je možné rekonštruovať prírodné prostredie v minulosti a klimatické pomery.
, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť
Hlavný profil vo francúzskej jaskyni Fontéchevade (www.researchgate.net)

Časť hlavného profilu vo francúzskej jaskyni Fontéchevade

(www.researchgate.net)

, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť
, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť

www.facebook.com/ByciSkala

www.facebook.com/AreniCave

Legislatíva

 • Medzištátne:
 • Európsky dohovor o ochrane archeologického dedičstva (Maltský dohovor) (č. 344/2001 Z.z.),
 • Dohovor o ochrane kultúrneho dedičstva pod vodou (č. 210/2009 Z.z.),
 • Dohovor UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov (č. 15/1980 Zb.),
 • Dohovor UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch (č. 416/2003 Z.z.),
 • Neratifikovaný Dohovor Rady Európy o trestných činoch súvisiacich s kultúrnym majetkom(Nikózijský dohovor).
  Vnútroštátne:
 • Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon),
 • Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (č. 206/2009)
 • Zákon č. 207/2009 Z.z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov (vývozný zákon),
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),
 • Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (Trestný zákon).

Pamiatkový zákon

§ 2 ods. 5

Archeologický nález je hnuteľná vec, ktorá je dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918 a spravidla sa našla alebo nachádza sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou. Archeologickým nálezom je tiež zbraň, munícia, strelivo, súčasť uniformy, vojenská výstroj alebo iný vojenský materiál, ktorý sa našiel v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou a pochádza spred roku 1946.

§ 2 ods. 6

Archeologické nálezisko je nehnuteľná vec na topograficky vymedzenom území s odkrytými

alebo neodkrytými archeologickými nálezmi v pôvodných nálezových súvislostiach.

§ 40 ods. 6

Archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Správcom archeologického nálezu je od nájdenia archeologického nálezu archeologický ústav alebo múzeum zriadené ústredným orgánom štátnej správy, ak sa archeologický nález našiel nimi vykonávaným archeologickým výskumom. V ostatných prípadoch je správcom archeologického nálezu pamiatkový úrad, a to od prijatia výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 10, od prijatia oznámenia o náhodnom archeologickom náleze podľa odseku 2 krajským pamiatkovým úradom, alebo od prevzatia nezákonne nadobudnutého archeologického nálezu zaisteného orgánom činným v trestnom konaní, súdom alebo správnym orgánom.

§ 36 ods. 1

Archeologický výskum na účely tohto zákona je súhrn odborných nedeštruktívnych metód a deštruktívnych metód a techník zameraných na vyhľadávanie, identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu, evidenciu alebo na záchranu archeologického náleziska, archeologického nálezu alebo nálezovej situácie, ako aj na vyhľadávanie a zber archeologických nálezov na povrchu zeme, v zemi a pod vodou.

§ 36 ods. 4

Archeologický výskum je oprávnený vykonávať pamiatkový úrad alebo ním zriadená právnická osoba prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu s pamiatkovým úradom alebo ním zriadenou právnickou osobou, spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 35a ods. 3 písm. a) a c) a má poverenie od pamiatkového úradu alebo od ním zriadenej právnickej osoby na vykonávanie archeologického výskumu a archeologický ústav prostredníctvom osôb s odbornou spôsobilosťou; iná právnická osoba môže archeologický výskum vykonávať iba na základe oprávnenia vydaného ministerstvom.

§ 39 ods. 6

Nepovolený pamiatkový výskum alebo výkop na kultúrnej pamiatke, pamiatkovom území,

archeologickom náleze alebo archeologickom nálezisku, ako aj nepovolený zber,

premiestňovanie hnuteľného nálezu, jeho neoprávnená držba a vyhľadávanie pomocou detekčných zariadení sa zakazujú. Povrchový zber a nedeštruktívna prospekcia oprávnenými právnickými osobami podľa § 36 ods. 4 sa nepovažujú za nepovolený pamiatkový výskum.

§ 40 ods. 2

Ak sa nález nájde (náhodne) mimo povoleného pamiatkového výskumu, musí to nálezca oznámiť krajskému pamiatkovému úradu priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.

§ 40 ods. 3

Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky

nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. …

Ponechať na mieste, vyhotoviť foto a videodokumentáciu, zabezpečiť nález, postupovať

podľa pokynov archeológa KPÚ

§ 40 ods. 4

Nález, ktorým je strelivo alebo munícia pochádzajúca spred roku 1946, môže vyzdvihnúť iba

pyrotechnik Policajného zboru …

§ 40 ods. 11

Pamiatkový úrad rozhodne o poskytnutí nálezného a poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.

§ 42 ods. 1

Priestupku na úseku ochrany pamiatkového fondu sa dopustí ten, kto

j) nenakladá s nálezom podľa tohto zákona,

m) vykonáva bez rozhodnutia krajského pamiatkového úradu pamiatkový výskum na kultúrnej pamiatke, pamiatkovom území alebo archeologickom nálezisku alebo neoprávnene

vyhľadáva, vykope alebo z miesta nálezu vyzdvihne, premiestni alebo prechováva archeologický nález.

§ 42 ods. 2

Krajský pamiatkový úrad môže uložiť fyzickej osobe pokutu vo výške

 1. do 10 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného v odseku 1 písm. a) až g),
 2. do 100 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného v odseku 1 písm. h) až k),
 3. do 200 000 eur, ak sa dopustí konania uvedeného v odseku 1 písm. l) až q).

§ 42 ods. 3

Krajský pamiatkový úrad môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku pokuty podľa odseku 2, ak ide o kultúrnu pamiatku, pamiatkové územie, ochranné pásmo alebo archeologické nálezisko zapísané do Zoznamu svetového dedičstva.

Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny

§ 24 – Jaskyňa a prírodný vodopád Ods. 4 V jaskyni je zakázané:

c) zbierať nerasty, skameneliny, archeologické nálezy alebo paleontologické nálezy,

Trestný zákon

249 – Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva

 1. Kto neoprávnene vyhľadáva, vykope, inak z miesta nálezu vyzdvihne, premiestni aleboprechováva archeologický nález, alebo kto inak poškodzuje alebo znehodnocuje archeologické dedičstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
 2. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  1. detektorom kovov alebo iným detekčným zariadením,
  2. z osobitného motívu (na objednávku),
  3. vo väčšom rozsahu, alebo
  4. hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.
 3. Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený vodseku 1
  1. v značnom rozsahu, alebo
  2. závažnejším spôsobom konania (napr. dlhšiu dobu).
 4. Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v

odseku 1

 1. vo veľkom rozsahu,
 2. ako člen nebezpečného zoskupenia (napr. zločinecká organizácia),
 3. na území požívajúcom ochranu podľa osobitného predpisu (NKP, pamiatkové územie), alebo
 4. za krízovej situácie (napr. núdzový stav).

Nálezné

, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť
Depot bronzových mečov (2 celé, 5 zlomkov) z Kaloše – nálezné 3 450 € (PÚ SR)
, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť
Esovito profilované bronzové zoomorfné držadlo kanvice s trojlístkovým ústím typu Eggers 125 z 2. pol.
stor. až 1. pol. 3. stor. zo Slepčian – nálezné 1 244 €)
, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť
Depot 10 268 strieborných mincí z 15. – 17. storočia z Bratislavy – nálezné 30 000 € (PÚ SR)
, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť
Depot 330 strieborných mincí z rokov 1624 – 1704 z Kostolných Kračian – nálezné vyše 60 685 €
, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť
Neúplný kosák z mladšej až neskorej bronzovej doby (1250 až 750 p. n. l.) z Hubiny – v konaní
, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť
Nálezca ukazuje na miesto nálezu kosáka (Grznár)

Vzorné prípady

Dokumentácia podzemia a nálezov z druhej svetovej vojny v Motyčkách

, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť
, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť
, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť
, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť

Dokumentácia nálezov badenskej kultúry (cca 3 000 p. n. l.) v Kvačanoch (Holúbek/Oravec)

, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť
, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť
, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť

Poškodzovanie jaskýň

 • Turizmus
 • Vandalizmus
 • Stavebná a ťažobná činnosť
 • Hľadanie archeologických a paleontologických predmetov

Osvetový leták pamiatkového úradu

(http://www.pamiatky.sk/Content/Data/File/pamiatkovy_urad/archeolog/Letak_antidetektor.pdf)

, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť
, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť
Ilegálny hľadač archeologických nálezov (Michalík)
, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť
Poškodzovanie archeologického náleziska šachtou

, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť
Poškodzovanie archeologického náleziska šachtou

2 osoby odsúdené na 2 roky väzenia s

podmienečným odkladom na 24 mesiacov a prepadnutie veci, 1 osoba oslobodená

, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť
, Archeologický nález v jaskyni, Slovenská speleologická spoločnosť
Archeologický výskum v hľadačmi vykrádanej jaskyni v Izraeli

Kontakty

Prezídium Policajného zboru (P PZ) – archeo@minv.sk

Odbor archeológie Pamiatkového úradu – archeologia@pamiatky.gov.sk

príslušný Krajský pamiatkový úrad

§ 3 ods. 2 Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov:

Štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby (napr. múzeá a občianske združenia) sú povinné bez meškania oznamovať orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin

autor: matus.sladok@pamiatky.gov.sk

Originálna prednáška v PDF

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár