Knižnica (Page 2)

Slovenská speleologická literatúra

Slovenskú speleologickú literatúru reprezentujú tri základné periodiká: Spravodaj SSS, Slovenský kras a Aragonit.

Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti začal vychádzať roku 1970 a dnes máme v rukách jeho 51. ročník. Vydáva ho Slovenská speleologická spoločnosť a vychádza štyrikrát do roka. Raz za štyri roky vychádza pri príležitosti kongresu Medzinárodnej speleologickej únie jedno číslo v anglickom jazyku (Bulletin of the Slovak Speleological Society). Časopis je zameraný na výsledky základného jaskyniarskeho prieskumu, výskumu a meraní v slovenských jaskyniach, ale aj na objavy slovenských jaskyniarov počas expedícií v zahraničí.

Múzeum slovenského krasu začalo roku 1958 vydávať zborník múzea s názvom Slovenský kras. Dnes je z neho odborný časopis, vychádzajúci dvakrát do roka, s podtitulom Acta Carsologica Slovaca. Nástupcom MSK je v súčasnosti Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, ktoré časopis vydáva spolu so Správou slovenských jaskýň. Za 57 ročníkov vydávania sa v 66-tich číslach časopisu publikovali stovky odborných a vedeckých príspevkov, ako aj speleologických a karsologických správ. Dlhé roky bol Slovenský kras zborníkom vychádzajúcim raz do roka, no od roku 2008 vychádza ako časopis dvakrát ročne s občasnými mimoriadnymi číslami (supplementum).

Tretím časopisom slovenskej speleológie je Aragonit, ktorý bol pôvodne koncipovaný ako ročenka Správy slovenských jaskýň. Od roku 2007 je recenzovaný a od roku 2008 sa z neho stal odborný časopis, ktorý vychádza dvakrát ročne a uverejňuje nielen výsledky profesionálneho výskumu, ale aj správy zo života sprístupnených jaskýň či pôsobenia dobrovoľných jaskyniarov.

V zahraničí vychádza každoročne množstvo speleologickej literatúry, z ktorej vyberáme on-line dostupné tituly, aké sa možno zídu aj slovenským speleológom:   International Journal of Speleology (International Union of Speleology – UIS)   Acta Carsologica (Karst Research Institute ZRC SAZU, Slovinsko)   The Journal of Cave and Karst Studies (National Speleological Society, Alabama, USA)   Спелеология и Карстология (Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского – Украинский Институт спелеологии и карстологии МОН и НАН Украины, Ukraina)    tituly z dielne jaskyniarov Európskej speleologickej federácie (La Fédération Spéléologique Européenne)        Čítaj ďalej …

V súčasnosti je na internete dostupných niekoľko ďalších titulov literatúry, ktoré môžu byť pre záujemcov z radov jaskyniarov užitočné. Od roku 1996 usporadúva Správa slovenských jaskýň v dvojročných intervaloch vedecké konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Referáty z konferencií boli spočiatku vydávané v rovnomenných zborníkoch referátov a od roku 2007 vychádzali príspevky z konferencií v časopisoch Slovenský kras a Aragonit. Slovensko v minulosti hostilo viacero konferencií, sympózií, kolokvií, ale aj speleologicky orientovaných kongresov medzinárodného charakteru. Zborníky referátov z nich môžte nájsť tu, príspevky z kongresu ISCA (Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň) tu. V roku 2007 vydali jaskyniari v žilinskom kraji publikáciu Jaskyniar (2007),Čítaj ďalej …