Speleomíting 2008

 

V sobotu 12. apríla 2008 úspešne skončil v Dome kultúry vo Svite 17. Speleomíting – celoslovenské stretnutie jaskyniarov Slovenskej speleologickej spoločnosti. Predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti Mgr. Bohuslav Kortman a organizátorka Speleomítingu, členka výboru SSS Oľga Miháľová, privítali hostí: primátora mesta Svit PaedDr. Rudolfa Abraháma, predsedu Českej speleologickej spoločnosti Zdeňka Motyčku, českých, rumunských, poľských, slovenských jaskyniarov a ostatných prítomných. Primátor mesta Svit PaedDr. Rudolf Abrahám privítal hostí v meste a poprial úspešný priebeh Speleomítingu i veľa šťastia, zdravia a úspechov v jaskyniarskej činnosti.

Po zahájení Speleomítingu boli ocenení členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 2007:

  • · speleologický počin roka – za výsledky a vytrvalosť pri prieskume jaskyne Skalistý potok – Slovenský kras

členom SSS – Pracovná skupina Východ – komisia pre potápanie: Zdenkovi Hochmuthovi, Jozefovi Kovalikovi,

Jozefovi Miklošovi.

  • za dlhoročné organizovanie úspešných prieskumných a dokumentačných speleologických akcií v náročných

podmienkach jaskyne Mesačný tieň – Vysoké Tatry členovi SSS Braňovi Šmídovi – Speleoklub Univerzity Komenského Bratislava a všetkým zúčastneným členom skupín a klubov SSS.

  • výkon roka – Petrovi Medzihradskému členovi SSS – Jaskyniarskeho klubu Dubnica nad Váhom. V roku 2007 ako účastník medzinárodnej expedície v najhlbšej jaskyni sveta Krubera – Voronja na Kaukaze vytvoril slovenský hĺbkový rekord –2060 m.
  • · za významné speleopotápačské aktivity pri objavoch a dokumentácii zaplavených jaskýň na mexickom

polostrove Yucatan členom SSS: Michalovi Megelovi – sekcia jaskynného potápania, Danielovi Hutňanovi

– pracovná skupina Východ – komisia pre potápanie.

  • striebornú medailu udelila SSS členom SSS : Martinovi Budajovi a Stachovi Mudrákovi, Speleoklub Banská Bystrica za vývoj počítačového programu Therion umožňujúci podrobné digitálne vykreslenie speleologickej mapy jaskyne aj v 3D.

Speleomíting patrí medzi najvýznamnejšie akcie SSS a medzi našimi jaskyniarmi je populárny. Každým rokom pribúda hostí, obdivovateľov tejto záľuby ako aj našich a zahraničných jaskyniarov. Premietlo sa 22 zaujímavých slovenských, českých a rumunských filmových príspevkov.

Súčasťou podujatia bola veľmi pekne pripravená výstava SK Minotaurus, SSS : Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo, ktorej predchádzal krátky príspevok Ing. Lalkoviča: „Jaskyne ako kategória prírodného dedičstva“.

V hale Domu kultúry na paneloch vystavovali speleológovia mapovú dokumentáciu, fotografie z úspešných akcií, z nových objavov v jaskyniach na Slovensku a v zahraničí. Zaujímavá bola výstava p. Zbiža Nišponského, jeho umelecké podanie jaskýň: „keramické reliefy – Podzemné poklady“. V rámci Speleoburzy ponúkali svoje výrobky, speleologickú výstroj, termobielizeň, ktorú si mohli jaskyniari zakúpiť tri firmy: Meander s.r.o., Cavex club a Chemosvit, Fibrochem, a.s. Program bol pestrý a nabitý. Trval po celý deň až do večera. Na záver bola ako obyčajne divácka anketa. Na rozdaných lístočkoch diváci hlasovali za najlepšie príspevky i panelovú výstavu. Po spočítaní lístkov komisiou boli vyhlásené víťazné príspevky a výstava.

Výsledky diváckej ceny:

  • · Najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít:

Jaskyňa Skalistého potoka – Zdenko Hochmuth, člen SSS – Pracovná skupina Východ komisia pre potápanie

  • · Najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest – tu bol počet bodov rovnaký pre dva príspevky:

– Cesta za objevem : Zdeněk Motyčka, Česká speleologická spoločnosť

– KOTA 1000 a CAVEX team / Speleoprojekt Mt.Kanin -2000 m – história výskumov, ďalšie perspektívy a zimná

expedícia Skalarjevo brezno 2008 : Peter Medzihradský, SSS, JK Dubnica nad Váhom, Oldřich Štos, ČSS, Cavex club

  • · Najlepšia panelová dokumentácia: Nový objav z Kryštáľovej jaskyne – kaplnka Panny Márie – JS Adama Vallu Terchová

Pomerne veľký bol aj záujem médií o našu akciu. Okrem regionálnych časopisov a televízie, prišla televízia TA 3 i poľský novinár. Je iste dobré ak sa o našej práci a našich úspechoch dozvie široká verejnosť. Napriek väčšieho množstva príspevkov, celý program prebiehal plynule, bez väčších zdržaní. Všetci prednášajúci sa snažili dodržať určený čas. Veľkú zásluhu na tom mala aj technická obsluha pri počítači P. Budický a Š. Skalský ( SK Slov. raj), ktorí sa postarali o bezproblémový chod premietania. Všetkým, ktorí akokoľvek pomohli úspešnému priebehu Speleomítingu úprimne ďakujeme.

Verím, že i ďalšie ročníky tohto pre nás významného celoslovenského stretnutia jaskyniarov Slovenskej speleologickej spoločnosti budú aspoň tak úspešné ako bol tento.

V tomto roku viacerí sponzori nám, poskytli ceny pre vyhodnotených jaskyniarov. Úprimne im za to ďakujeme. Boli to tieto firmy: Meander s.r.o. : 1 ks kombinéza, 1 ks podkombinéza, 2 ks potápačské batohy Dubník II; gen. riad. Chemosvit, a.s. Ing. M. Ľach: 5 000 Sk; Chemosvit, Fibrochem, a.s.: termoprádlo a termoponožky v cene cca 4 000 Sk; Žilmont s.r.o. Žilina: 1 ks lano – 60 m; Cavex club: 2 ks vodotesné ,malé vaky, 1ks video; SK Minotaurus: 2 ks Krásnohorská jaskyňa; Vydavateľstvo Dajama: 20 ks Turistický sprievodca; SMOPaJ: 12 ks J. Majko: životné osudy jaskyniara; Speleo Detva : 5ks „atombordel“; Poľský národ. park: 10 ks Poľské Tatry – sprievodca, 10 ks plagátov; Šťevko Ondrej (Adama Vallu Terchová): 3 ks suvenírov

 Oľga Miháľová 

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár