Uznesenie zo zasadnutia Predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti konaného v  Liptovskom Mikuláši 28. apríla 2017

Uznesenie zo zasadnutia Predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti
konaného v  Liptovskom Mikuláši 28. apríla 2017
Predsedníctvo SSS
– oceňuje Dezidera Kravčuka z OS Plavecké Podhradie za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť
– oceňuje Petra Zámečníka z OS Čachtice za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť
– schvaľuje správu o činnosti za rok 2016, prednesenú predsedom Ing. Petrom Holúbekom
– schvaľuje správu o hospodárení v roku 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017. Predniesol Mgr. Bohuslav Kortman
– schvaľuje správu kontrolnej komisie prednesenú jej predsedom Petrom Strečanským
– prijíma informáciu výboru o zastavení privatizácie Brestovskej jaskyne
– schvaľuje zvýšenie členského o 1 €
– poveruje výbor prípravou návrhu pre poisťovne na kolektívne poistenie členov. Odporúča členom, aby sa poistili individuálne
– vyraďuje z evidencie OS Michalovce pre pasivitu
– prijíma do SSS klub Adonis Ten pod vedením Attilu Dobosa
– prijíma do SSS Jaskyniarsku skupinu Arachnos – Slovenský kras pod vedením Ladislava Juhásza
– ukladá výboru vypracovať usmernenie na zakladanie nových skupín / klubov
– vyzýva výbor na dodržiavanie termínov ohlasovania konania zasadnutí výborov predsedom skupín a na včasné zverejňovanie zápisníc z nich
– ukladá výboru pripraviť zmenu stanov SSS bod 16 tak, aby bol v súlade so zákonom o HZS
– ukladá výboru dohliadnuť na to, aby sa SSS stala držiteľom webovej domény do 31. 5. 2017
– prijíma informáciu od Ing. Jozefa Thuróczyho o chystanom JT v Aggteleku.
Miroslav Sova

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár