Zápis zo zasadnutia predsedníctva SSS dňa 28. 4. 2017 v Liptovskom Mikuláši

Účastníkov privítala riaditeľka Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva D. Šubová na pôde zrekonštruovaného múzea. Zasadnutie ďalej viedol predseda SSS P. Holúbek, prečítal návrh programu schôdze:

Návrh na program Predsedníctva SSS dňa 28. 4. 2017 v Liptovskom Mikuláši, začiatok o 13.00

1. privítanie účastníkov, schválenie programu
2. voľba zapisovateľa a návrhovej komisie
3. udelenie vyznamenaní (D. Kravčuk, P. Zámečník)
4. správa o činnosti SSS a výboru
5. správa o hospodárení, návrh finančného rozpočtu na rok 2017
6. správa kontrolnej komisie
7. kontrola uznesenia z 18. Valného zhromaždenia, (poistenie, zvýšenie
členského, návrh výboru zvýšiť o 1,- Euro)
8. návrh a rozprava na prijatie nových skupín Adonis Ten, Moldava nad
Bodvou a Dobrovoľná jaskyniarska záchranná skupina – Slovenský Kras
a návrh na vylúčenie Speleoklubu Michalovce z SSS za pasivitu
a neplatenie členského
9. diskusia
10. informácia o Speleomítingu
11. hlasovanie o uznesení z predsedníctva

pdf

a tento bol jednomyseľne schválený.

1. Ako zapisovateľ bol navrhnutý P. Magdolen a do návrhovej komisie boli navrhnutí P. Červeň, G. Majerníčková a M. Sova. Návrhová komisia a zapisovateľ boli predsedníctvom jednomyseľne schválení.
2. P. Holúbek oboznámil prítomných s oceneniami od SSS a tie boli následne odovzdané:
D. Kravčuk (skupina Plavecké Podhradie) – ocenenie za dlhodobú jaskyniarsku činnosť.
P. Zámečník (OS Čachtice) – ocenenie za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť pri príležitosti životného jubilea.
3. Správu o činnosti prečítal predseda SSS. Správa je uverejnená v Spravodaji 1/17.
4. Správu o hospodárení prečítal B. Kortman. Správa je vo forme tabuľky zverejnená v Spravodaji 1/17. Návrh na rok 2017 počíta s mierne deficitným rozpočtom (približne o 1000 €).
5. Správa kontrolnej komisie. Správu predniesol jej predseda P. Strečanský. Komisia v uplynulom roku neriešila spory medzi skupinami. Podrobne zhodnotil prácu výboru. Nezistili sa žiadne nedostatky v práci vedenia.
6. Správy o činnosti SSS, o jej hospodárení a správa kontrolnej komisie boli jednomyseľne schválené. 
7. Kontrola uznesenia minuloročného valného zhromaždenia – uznesenie prečítal predseda P. Holúbek. K úlohe zistiť možnosť poistenia na zásah Horskej služby (HS) sa vyjadril, že situácia sa zmenila a už platí novela zákona, kde Horská služba zasahuje vo všetkých jaskyniach Slovenska. Poistiť sa treba individuálne.
P. Magdolen informoval, že poistiť na zásah HS sa síce dá prostredníctvom SMS správy, ale plnenie sa nevzťahuje pre rizikové športy, kam patrí aj speleológia.
I. Račko spresnil, že väčšina poisťovní umožňuje poistiť sa na zásah HS  aj pre rizikové športy a aj na konkrétny dátum.
M. Šichula (člen budúceho klubu Arachnos) informoval, že Letecká amatérska spoločnosť je kolektívne poistená a navrhol kolektívne poistenie členov SSS.
F. Vacek sa pripojil k návrhu, aj keby to znamenalo zvýšenie členského o viac než 3 €.
P. Herich pripomenul, že možnosť skupinového poistenia sa cez Alpenverein mali za úlohu zistiť L. Vlček a T. Füssganger. Podotkol, že z tohto dôvodu nemá zmysel zvyšovať členské, keďže individuálne poistenie v Alpenverein je na úrovni 50 €.
B. Kortman navrhol, aby sa problémom poistenia zaoberal v budúcom období výbor a aby rokoval s jednotlivými poisťovňami.
8. Predseda SSS navrhol zvýšenie členského o 1 €. O návrhu dal hlasovať. Výsledok hlasovania:
– za 26 hlasov
– proti 6 hlasov
zdržali sa 3 hlasy

9. Pre pasivitu a neplnenie si povinností (neplatenie členského) bolo navrhnuté Speleoklub Michalovce vyradiť z evidencie. Za vyradenie bolo 34 hlasov, jeden sa zdržal hlasovania.
10. O prijatie do SSS sa uchádza nová skupina Adonis Ten. Skupinu predstavil zakladajúci člen A. Dobos. O pôsobení sa už dohodli so skupinou Cassovia a zaujíma ich Jasovská planina po Moldavskú jaskyňu a Medzevská pahorkatina, konkrétne pracujú v Závalovej jaskyni. Spolupracujú so speleoklubom UPJŠ.
za speleoklub Cassovia sa vyjadril J. Thuróczy. Pripomenul, že v rovnakej oblasti pôsobila už skupina okolo K. Bukovského, ktorá sa odčlenila od Cassovie, ale vydržala len 2-3 roky. Inak súhlasí, ale nevie, či môže byť nová skupina s ľuďmi, ktorí ešte nie sú členmi SSS.
P. Holúbek potvrdil, že nečlenovia v novej skupine môžu byť, podľa stanov SSS splňuje nová skupina podmienky.
Za speleoklub UPJŠ vystúpil Z. Hochmuth. Upozornil, že o Moldavskú jaskyňu sa stará on, má od nej kľúče a nebude ich dávať skupine Adonis Ten, hlavne z dôvodu ochrany archeologického náleziska. Na Moldavskej jaskyni pracoval S. Danko, ale ten hoci spolupracuje s Adonisom, nie je ich člen.
A. Dobos oznámil, že ich hlavným pracoviskom ostáva Závalová jaskyňa, kde je zameraných 19 m. Nemajú záujem o Moldavskú jaskyňu (Dolnú jaskyňu). S. Danko sa zúčastňuje ich aktivít, ale kvôli možnému konfliktu pri dvojitom členstve sa ich členom nestal.
P. Herich navrhol, aby sa nečlenovia bez čakateľskej doby nemohli pri prijatí skupiny automaticky stať členmi SSS.
T. Fussgänger pripomenul, že ľudia z Adonisu sa už 1,5 roka snažia založiť skupinu, teda ich možno považovať za čakateľov.
P. Strečanský prečítal časť stanov, podľa ktorých skupina môže vzniknúť, ak má aspoň 5 členov a spĺňajú podmienky členstva, alebo sú už členmi SSS, teda záujemcovia z Adonisu môžu byť skupinou pod SSS.
Za prijatie skupiny Adonis Ten sa uskutočnilo hlasovanie s výsledkom:
za 24 hlasov
proti 5 hlasov
zdržalo sa 9 hlasov
11. Druhú novú skupinu predstavil L. Juhász. Väčšina jej členov sú jaskyniari, ktorí odchádzajú zo Speleo Rožňava. Zvolili si názov Arachnos – Slovenský kras. Chcú pôsobiť v Slovenskom krase na územiach Silickej a Plešiveckej planiny, konkrétne lokality dohodnú s ostatnými skupinami, ktoré tam pôsobia, pričom dodržia právo priority.
B. Kortman poukázal na odčlenenie ich skupiny od OS Dubnica nad Váhom, kedy sa vzájomne dohodli. Pýta sa, prečo sa chcú oddeliť od Rožňavy a chýba mu názor tejto skupiny.
L. Juhász vysvetlil, že zakladatelia nového klubu zatiaľ neopustili Speleo Rožňava, všetko je v štádiu riešenia. Opustiť materský klub sa rozhodli až po výročnej schôdzi, lebo sa im nepáči prístup vedenia klubu Speleo Rožňava.
B. Šturman ako predseda rožňavského klubu pripomenul, že v Rožňave jaskyniari fungujú už 69 rokov, klub vychoval veľa jaskyniarov a žiaľ, postupne sa odčleňujú z neho nové skupiny. V 80. rokoch to bol G. Stibrányi a jeho skupina Jána Majku, v 90. rokoch klub Badizer, neskôr J. Stankovič a jeho Minotaurus. Podľa neho sú dôvodom súčasného odchodu okolnosti pri objave nových častí Gombaseckej jaskyne. O odčlenení sa dozvedel len pred 3 týždňami a je to neférové voči pôvodnej skupine.
M. Šichula namietal, že vznik novej skupiny nie je momentálnym činom, rozhodujú sa už viacej rokov. V Speleo Rožňava panuje zlá atmosféra voči aktívnym jaskyniarom. V ďalšom období chcú pracovať legálne a oficiálne. Gombasecká jaskyňa bude predmetom ďalšieho jednania.
Za prijatie skupiny Arachnos – Slovenský kras sa uskutočnilo hlasovanie s výsledkom:
za 26 hlasov
proti 0 hlasov
zdržalo sa 10 hlasov
Po skončení hlasovania navrhol P. Holúbek dať výboru SSS úlohu vypracovať pokyny na prijímanie nových skupín do Spoločnosti.

12. Diskusia.
– M. Štéc vystúpil s kritikou súčasných pomerov. Od nežnej revolúcie by mala platiť sloboda podnikania. On chce podnikať v prevádzkovaní jaskyne a štátne inštitúcie mu len robia prekážky. Spolu so skupinou sprístupnili jaskyňu, ale sú v nej len podnájomníci. Redakčná rada cenzurovala jeho správu o činnosti v Spravodaji SSS.
– P. Holúbek ozrejmil, že redakčná rada tri týždne diskutovala, kým sa rozhodla zverejniť iba vybranú časť Štécovho príspevku. Nie je to cenzúra, lebo článok zverejnila v plnom znení na internete.
– J. Stankovič sa zastal J. Hlaváča, ktorého M. Štéc kritizoval v svojom príspevku. Keď nemal 3 roky výnimku na prevádzkovanie Krásnohorskej jaskyne, dostal ju až na zásah J. Hlaváča.
– R. Košč potvrdil, že sa nedá rozumne dohodnúť s ministerskými úradníkmi ohľadne sprístupňovania a prevádzky jaskyne.
– Z. Hochmuth vysvetlil M. Štécovi, že je lepšie, keď je jeho príspevok na internete, než v Spravodaji, pretože mladá generácia už časopisy nečíta, ale internet sleduje.
– T. Fussgänger prosí zodpovedných, aby o termínoch zasadnutia výboru informovali včas dopredu a aj s programom.
– M. Strmenská žiada predsedov a zástupcov klubov, aby opravili emailové adresy a ostatné údaje v adresári skupín a klubov.
– T. Fussgänger pripomenul, že na budúci rok bude riadne valné zhromaždenie a žiada, aby sa na ňom upravili stanovy ohľadne záchrannej služby v súlade so súčasným stavom, konkrétne bod 16.
– M. Szunyog vzniesol otázku, prečo sa za minulý rok zaplatilo za webstránku a doménu 240 €, keď doména stojí 11 € a za stránku sa ročne platí 100 €.
– B. Kortman ozrejmil, že minulý rok sa platilo za dva roky (aj za predošlý rok). Tento rok je treba zmeniť držiteľa domény, od 31.5. to už nemôže byť registrátor, ale mala by to byť SSS.
– J. Thuróczy informoval prítomných o nadchádzajúcom Jaskyniarskom týždni, ktorý sa bude konať v dňoch 5.-9. júla 2017 v Aggteleku.
– M. Sova chcel vedieť, prečo SSS nemôže dávať potvrdenie o odpracovanej činnosti, ktoré treba pri preukázaní 3% zo zaplatenej dani.
– P. Holúbek uviedol, že SSS bude toto potvrdenie na požiadanie vydávať, už tak aj v jednom prípade spoločnosť spravila.

13. Po prestávke M. Sova prečítal uznesenie predsedníctva SSS a toto bolo jednomyseľne schválené.

Vo Svite 28. 4. 2017 Zapísal P. Magdolen, podpredseda SSS

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár