Zápis z rokovania predsedníctva SSS dňa 22. 3. 2024 v Liptovskom Mikuláši

bSSS2

 1. Predseda SSS P. Holúbek dal hlasovať o programe, návrh bol jednohlasne prijatý.
 2. Za zapisovateľa bol jednohlasne zvolený Martin Budaj.
 3. Za predsedu návrhovej komisie bol jednohlasne zvolený Jozef Psotka.
 4. Predseda SSS odovzdal ocenenia podľa priloženého zoznamu.
 5. Predseda SSS predniesol správu o činnosti SSS a výboru. Správa bola publikovaná v Spravodaji SSS, prednášajúci vyzval na zasielanie technických denníkov zo všetkých akcií aspoň v zjednodušenej tabuľkovej forme. Poďakoval tiež rožňavským jaskyniarom za účasť na záchrannej akcii v Turecku a breznianskym jaskyniarom za organizáciu JT 2023.
 6. B. Kortman odprezentoval správu o stave hospodárenia a návrh rozpočtu na rok 2024. V diskusii k správe mal Z. Valenta otázku k použitiu cca 30 000 eur z grantovej schémy; detailné informácie budú zverejnené. P. Herich informoval predsedov o možnosti navrhnúť SSJ uzatvorenie konkrétneho vchodu jaskyne. I. Balciar spresnil, že je možné kontaktovať jeho alebo P. Staníka. Vchody v havarijnom stave je možné riešiť hneď, iné je možné zaradiť do plánu na ďalší rok, v prípade väčšej investície v horizonte 5 rokov.
 7. Správu kontrolnej komisie predniesol jej predseda A. Lačný. Členka komisie Ľubica Mareková sa v marci 2024 vzdala členstva, nahradí ju Miroslav Zverka.
 8. M. Zverka upozornil na neaktuálnosť informácií na webovej stránke spoločnosti, predsedníctvo ho poverilo spoluprácou na aktualizácii obsahu. S neaktuálnosťou webu vyjadril znepokojenie Z. Hochmuth, podobne aj Š. Mlynárik. Problém je aj s doručovaním e-mailov cez hromadnú adresu predsednictvo@sss.sk; výbor bol poverený problém vyriešiť do najbližšieho zasadnutia výboru. M. Zverka nebol výborom informovaný o svojej kooptácii do kontrolnej komisie; predsedníctvo ukladá sekretariátu a výboru o takýchto zmenách dotknuté osoby informovať.
 9. P. Holúbek informoval o kontrole plnenia uznesení z roku 2023. Otvorené zostáva predĺženie výnimky zo zákona 543/2002, ktorá je platná do r. 2025.
 10. Diskusia: Peter Hurný informoval o potrebe získať aj výnimku zo zákona o lesoch, dodatočné informácie doplnil Ľ. Múka. Predseda P. Holúbek informoval o žiadosti SK Nitra do SSS. Predseda SK Nitra T. Lánczoš informoval o dôvodoch na vznik skupiny oddelením od OS Tribeč. Predsedovia oboch skupín spolu s predsedom kontrolnej komisie A. Lačným našli konsenzus pri dohode o ďalšom pôsobení. P. Holúbek informoval o zmene miesta JT 2024, ktorý sa uskutoční vo Važci.
 11. Pavol Herich odprezentoval moderné metódy mapovania jaskýň.
 12. Hlasovanie o prijatí SK Nitra do SSS: návrh bol jednomyseľne schválený.
 13. Pokračovanie diskusie: P. Hurný požiadal o zaslanie prezentácie P. Hericha, M. Sova sa opýtal na detaily technických denníkov v tabuľkovej podobe.
 14. J. Psotka prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne prijatý.

Jeden komentár

 1. Je veľmi povzbudivé vidieť, že Slovenská speleologická spoločnosť (SSS) pokračuje vo svojej činnosti s takýmto zanietením a profesionalizmom. Úprimne gratulujem predsedovi P. Holúbekovi a celému týmu za jednohlasné prijatie programu a návrhov, čo odráža jednotu a spoluprácu v rámci organizácie. Je obzvlášť pochvalné, ako sa členovia angažujú v záchranných akciách a organizácii podujatí, ako JT 2023. Tiež oceniam snahy o modernizáciu mapovania jaskýň a zlepšenie komunikácie, hoci vidieť, že sú tu ešte výzvy, ako napríklad problémy s doručovaním e-mailov. Dúfam, že tieto technické záležitosti budú čoskoro vyriešené a že SSS bude naďalej prosperovať a prispievať k speleologickej komunite. Váš prístup k transparentnosti a spolupráci je vzorom pre všetky organizácie.

Comments are closed.