Zápisnica č.13 /2022

bSSS2

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného
dňa 4. 3. 2022 v Liptovskom Mikuláši
Prítomní:
Predseda: P. Holúbek
Čestný predseda: ospr.
Členovia výboru: B. Kortman, P. Pokrievka, M. Budaj, P. Herich, K. Kýška Členovia kontrolnej komisie: G. Majerníčková, I. Demovič, G. Lešinský
Ostatní prítomní: M. Strmenská – zapisovateľka,
Ospravedlnení : P. Magdolen, J. Tulis
P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:
P R O G R A M :

 1. Centrálne podujatia
  Valné zhromaždenie, Speleomítng´2022, Jaskyniarsky týždeň´2022,
 2. rokov Stratenskej jaskyne
 3. Finančná situácia spoločnosti
  stav financií k 31. 12. 2021, plán príjmov a výdavkov na rok 2022,
  správa o činnosti SSS za rok 2021
 4. Edičná činnosť
  Spravodaj SSS (zlepšenie obsahu, zostavenie a radenie čísiel 1/2022 a 2/2022)
 5. Rôzne
  správa o činnosti za rok 2021 pre ŠOP SR, poistenie, UIS kongres vo Francúzsku a iné)

 1. Centrálne podujatia
  a) XX. Valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti sa uskutoční 6.
  mája 2022 o 13:00 hod. v zasadačke Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Na valnom zhromaždení sa uskutočnia voľby predsedu, členov výboru a členov kontrolnej komisie. Návrhy kandidátov s ich písomným súhlasom do jednotlivých funkcií je potrebné zaslať na sekretariát spoločnosti do 31. 3. 2022. Členovia výboru sa dohodli na stretnutí pred konaním VZ. Forma a čas rokovania budú zvolené podľa situácie. V Spravodaji pred VZ vyjdú kompletné stanovy SSS (na návrh K. Kýšku).
  Návrhy na ocenenie členov SSS je potrebné doručiť na sekretariát najneskôr do 25. 4. 2022.
  b) Speleomíting´2022 sa bude konať 7. 5. 2022 v SMOPaJ. Ubytovanie účastníkov bude možné v ubytovacích zariadeniach v L. Mikuláši a okolí. Zoznam bude zaslaný. Termín na doručenie prednášok bude 20. apríl 2022. Predbežne sa jednalo o moderovaní podujatia s L. Kubičinom, ktorý však pre zaneprázdnenosť nebude môcť akciu organizovať a hľadá sa iný kandidát.
  c) Jaskyniarsky týždeň´2022 sa bude konať od 3. do 7. 8. 2022 v Malých Karpatoch.
  Informácie o podujatí budú včas zaslané na skupiny a kluby.
  d) Speleoškola´2022 bude v termíne 30. 6. – 3. 7. 2022.
  Informácie o podujatí budú včas zaslané na skupiny a kluby.
  e) 50. Výročie objavenia Stratenskej jaskyne – podujatie k tomuto výročiu bude vo forme prednášok v piatok a v sobotu by sa uskutočnila exkurzia do jaskyne. Predbežne sa navrhol termín začiatkom októbra.
 2. Finančná situácia
  a) M. Strmenská informovala prítomných, že v roku 2021 spoločnosť mala nižšie príjmy a aj výdavky oproti plánu a rok končil v pluse cca 800 €.
  b) Predložila návrh plánu na rok 2022, v ktorom sú plánované predbežné príjmy 22341 € a výdavky 21930 €. Podrobné informácie budú predložené VZ a zverejnené v Spravodaji 1/2022.
 3. Edičná činnosť
  a) Spravodaj 1/2022 –Holúbek informoval, že správy od skupín a klubov sú už takmer všetky k dispozícii. Opäť sa však opakoval problém u niektorých s termínom doručenia. Členovia výboru sa zhodli, že správy ktoré budú doručené po termíne nebudú publikované, prípadne budú zaradené mimo zvyčajného poradia na koniec. M. Strmenská do 18.3. 2022 dodá ešte všetky potrebné tabuľky. K. Kýška mal pripomienku k nepravidelnosti vydávania Spravodaja.
  b) Na základe návrhu M. Budaja, sa výbor zhodol, že je potrebné uložiť predsedovi redakčnej rady, aby zvolával zasadnutia redakčnej rady (forma zasadnutia je na členoch redakčnej rady), kde sa budú riešiť aktuálne problémy.
  c) P. Holúbek upozornil na sťažnosti členov na rozsiahlosť a neadresnosť niektorých príspevkov v publikácii a prítomní sa zhodli, že je to možné riešiť alternatívnym vydávaním takýchto inak cenných článkov v iných periodikách. Tento návrh súvisí taktiež s nárastom cien za vydávanie Spravodaja.
  d) Výbor prejednal žiadosť Z. Jerga o vydanie jeho historickej knihy o Pelechovi. Je to pozoruhodný počin, no jaskyniam je tam venovaná len malá časť. SSS môže zabezpečiť zalomenie knihy a vydanie v elektronickej forme a doporučiť múzeu v Rožňve, či mestu Rožňava, či Košickému samosprávnemu kraju aby vytlačili túto knihu.
 4. Rôzne
  a) P. Holúbek informoval, že v zmysle celoplošnej výnimky bola v termíne zaslaná správa o činnosti SSS na jednotlivé organizácie ŠOP SR. V diskusii sa riešilo neskoré doručenie správ od niektorých skupín/klubov a taktiež forma, čo potom komplikuje finalizáciu materiálu.
  b) Poistenie členov SSS je individuálne a je to na zvážení každého člena.
  c) Výbor poveril predsedu poslať list na MŽP SR o záslužnej činnosti SSS pri objavovaní, prieskume, dokumentovaní jaskýň a vzdelávaní verejnosti.
  d) Kongres UIS vo Francúzsku – SSS vydá kongresový Spravodaj vo forméte A-4 náklade 300 ks. Príspevky treba dodať najlepšie v angličtine do konca apríla.
  Preklad prisľúbil zabezpečiť K. Kýška a príspevky bude zhromažďovať L. Vlček a M. Budaj
  e) Ochrana jaskýň – G. Lešinský upozornil na aktuálne zverejnenie súradníc vstupov do mnohých jaskýň na webových a mapových portáloch GKÚ. Stiahnutie týchto informácií by sa netýkalo odborných časopisov a publikácií. Keďže ide citlivé informácie v súvislosti s ochranou jaskýň, členovia výboru sa zhodli na tom, že je potrebné urýchlene požiadať listom GKÚ o stiahnutie týchto informácií z webu a taktiež súčasne tento problém riešiť systémovo v zákone. P. Herich predložil návrh na zmenu zákona, čo je potrebné ešte prejednať s vedením SSJ a SMOPaJ a následne spolu predložiť na MŽP SR.
  Už dlhodobejšie sa zvyšuje dopyt verejnosti o návštevu voľne prístupných jaskýň a možno by bolo vhodné vytypovať ďalšie lokality, ktoré sú vhodné na takéto využívanie. SSS bude iniciovať k tejto veci rokovanie so SSJ a SMOPaJ.
  f) Na základe podnetu členov SSS P. Holúbek a P. Herich prejednajú s vedením SSJ podmienky vstupov do Domice a Gombaseckej jaskyne.
  g) Jaskyniarska ulica v Liptovskom Jáne – zastupiteľstvo obce schválilo názov novej ulice.
  h) 100. Výročie Važeckej Jaskyne – SSJ bude organizovať pri tejto príležitosti konferenciu.
  i) B. Kortman informoval prítomných, že každoročne si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta.
  Zapísala : 7. 3. 2022 M. Strmenská
  Schválil: P. Holúbek
  Overili: členovia výboru a kontrolnej komisie