Zápisnica č. 6/2019

bSSS2

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti,  konaného dňa 8. novembra 2019 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda: P. Holúbek
Čestný predseda: J. Tulis
Členovia výboru: P. Herich, P. Magdolen, B. Kortman, K. Kýška, M. Budaj
Členovia kontrolnej komisie: I. Demovič, G. Majerníčková, nový člen – G. Lešinský
Ostatní prítomní: M. Strmenská – zapisovateľka,
Ospravedlnení : P. Pokrievka, L. Kubičina, vzdal sa členstva v kontrolnej komisii
Hostia: M. Grúz, T. Fussgänger
P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

Program

 1. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho výbor
 2. Zhodnotenie centrálnych akcií (lezecké dni, jaskyniarsky týždeň)
 3. Vyhodnotenie zakúpenia dataprojektoru
 4. Projekt na dokumenty pre SMOPaJ
 5. Centrálny register neziskových organizácií
 6. Finančná situácia, uloženka SSS
 7. Vzdelávanie členov SSS
 8. Spravodaj SSS
 9. Podnet OZ Jaskyniari Plavecké Podhradie
 10. Rôzne, podnety členov SSS

1. Kontrola plnenia úloh

 • Jasovská jaskyňa – odhalenie tabule sa konalo 3. 7. 2019 za účasti pozvaných zástupcov ŠOP SR, jaskyniarov a ďalších organizácií – 20 osôb
 • Vznik SSS 10. 9. 1949 –spomienková slávnosť bola v DJS 10. 9. 2019 (70. výročie založenia spoločnosti).Na obálke všetkých štyroch čísel Spravodaja 2019 je text „70 rokov SSS“.

2. Centrálne akcie SSS

 • Jaskyniarsky týždeň 2019 sa konal od 3.7.2019 do 7.7. 2019 v Belianskych Tatrách.
 • Lezecké dni 2019 – HZS v spolupráci s SSS zorganizovala v jeseni pre členov SSS lezecké dni v Mojtíne.

3. Dataprojektor

 • projekčné zariadenie by stálo cca 3000 €. Prítomní členovia sa zhodli, že otázku techniky na Speleomíting je lepšie riešiť dodávateľsky s tým, že sa ešte zistia ceny ozvučenia a projekcie od iných dodávateľov.

4. Projekt na dokumenty pre SMOPaJ

 • pripravuje M. Strmenská materiály z archívu SSS a doručili Tulis, Kortman a Lačný. Doplnia sa z archívu Speleo Detva. V prípade, že ešte bude treba ďalšie materiály, tak dodajú Herich, Hochmuth a Holúbek. Členovia výboru odsúhlasili 50 % z projektu na činnosť SSS.

5. Centrálny register organizácií

 • SSS bola do 30.6.2019 zaregistrovaná do tohto registra. V zmysle nových predpisov je potrebné zaregistrovať aj organizačné jednotky našej spoločnosti (doteraz registrované MV SR), aby sa mohli priamo uchádzať napr. o dotácie, príspevky, či 2%. Túto registráciu je potrebné urobiť prostredníctvom sekretariátu SSS bezplatne do 31.12.2019 (po tomto termíne to bude už s poplatkom 16,60 €). Potrebné úlohy k registrácii zašle sekretariát na skupiny/kluby do 15. 11. 2019.

6. Finančná situácia SSS

 • stav fin. prostriedkov je 16.700 €
 • spoločnosť získala 700 € dotáciu na Spravodaj od mesta L. Mikuláš
 • uloženka v Unicredit banke – po roku sa zistilo, že to nie je vhodné riešenie, výnosy zatiaľ nie sú žiadne, do budúceho výboru M. Budaj preverí ešte možnosti výhodnejšieho uloženia prostriedkov z rezervného fondu. K. Kýška navrhol dať ich na obyčajný účet, kde by bolo lepšie úročenie

7. Vzdelávanie členov SSS

 • príprava knihy Príručka praktickej speleológie, návrh a kostru vypracovali P. Holúbek a P. Herich. Prítomní sa zhodli, že podobný existujúci materiál z ČSS (bude uverejnený na stránke SSS) treba zhodnotiť, či by časť z neho nebola využiteľná pre naše potreby.

8. Spravodaj SSS

 • Digitalizácia (80. a 90. roky) – P. Holúbek preverí u Z. Hochmutha, či má niektoré spracované a podľa výsledku sa tým bude výbor opäť zaoberať, P. Pokrievka zistil že v Matici slovenskej v Martine sú všetky Spravodaje už digitalizované a treba ich získať a zverejniť na našej stránke
 • Redakčná rada – P. Herich navrhol doplniť N. Filipčíkovú, prítomní schválili.
 • B. Kortman navrhol za svojho nástupcu L. Vlčeka, prítomní tento návrh schválili.
 • J. Kasák zatiaľ zostáva pri sadzbe Spravodaja a bude spolupracovať s L. Kubičinom, ktorý by mohol po ňom prevziať práce na jeho zalamovaní
 • Odmeny zostávajú nezmenené – zostavovanie Spravodaja – 1€/za stranu; sadzba – 2€/za stranu

9. Podnet OZ Jaskyniari Plavecké Podhradie

 • M. Grúz(predseda) objasnil prítomným podrobnosti incidentu. Výbor vzal na vedomie sťažnosť a bude vo veci prebiehať šetrenie.

10. Zaslanie plánu práce na rok 2020

 • JK Spišská Belá požiadala o vymazanie lokality Javorová dolina z poznámok vo výnimke zo skupín Cassovia a UK Bratislava – úprava sa urobí. Práca na týchto lokalitách (v garancii JK Spišská Belá) bude, v zmysle centrálnej výnimky a rovnako ako doteraz, dohadovaná s týmto klubom.
 • plán bude zaslaný v termíne do 15. 11. 2019
 • návrhy na zmenu znenia výnimky budú obsiahnuté v žiadosti o predĺženie výnimky.
 • Návrhy sa budú zhromažďovať na sekretariáte spoločnosti

11. Rôzne

 • Od 13:30 do 14:15 bol prítomný T. Fussgänger, ktorý požiadal o účasť na výbore. Na požiadanie nevypracoval písomne návrhy k svojim požiadavkám a prišiel, s nasledujúcimi návrhmi:
  • vzdelávanie jaskyniarov – podľa neho je nedostatočné a aj preto podniká v tejto oblasti aktivity na zlepšenie stavu – speleoškola, Hirkolezenie
  • poistenie členov SSS je nedostatočné a navrhol to riešiť cez ALPIN VEREIN. P. Herich mu pripomenul, že toto mal už za úlohu pred tromi rokmi pripraviť. Prisľúbil dohodu s poisťovňou, aby sa členovia SSS mohli poistiť za čo najlepšiu sumu, údajne je to možné aj pod 40,- Eur.
  • centrálna výnimka – problém vidí v „garantoch lokality“ a podmienkach pôsobenia na jednotlivých lokalitách. P. Holúbek mu odpovedal, že o tomto rozhodlo MŽP SR v znení výnimky a spoločnosť to akceptovala s tým, že pri predlžovaní platnosti výnimky sa do žiadosti zapracujú požiadavky, ktoré boli (OS Spišská Belá) a ešte môžu byť doručené na sekretariát SSS.
  • GDPR – sekretariát nemá súhlasy od všetkých dotknutých osôb a je nutné to zabezpečiť v čo najskoršom termíne. Zabezpečí M. Strmenská do 31.12.2019.
  • zasadnutie Predsedníctva SSS – navrhol, aby to bolo v sobotu, pre väčšiu účasť. P. Holúbek mu odpovedal, že teraz najbližšie zasadnutie predsedníctva bude 8. 5., čo je voľný deň, návrh je možné dať na rokovanie na predsedníctve.
  • požiadal o kópiu prezenčnej listiny zo zasadnutia Predsedníctva SSS (PSSS)z 10.5.2019. Prítomní mu ju dali k nahliadnutiu.
  • T. Fussgänger sa sťažoval na zápis z PSSS z 10. 5. 2019: vedenie SSS oboznámi člena Tomáša Fussgängera s upozornením, ktoré prišlo na Spoločnosť v súvislosti s jeho nelegálnou činnosťou v Slovenskom krase a vyzve ho, aby od takejto činnosti, pokiaľ to je pravda, upustil
  • Bolo mu vysvetlené, že z akého dôvodu sa to stalo a prečo, vyslovil sa, že to nebolo opodstatnené a protiprávne a z dôvodu, že sa uvedeného predsedníctva nezúčastnil, tak dalo sa to riešiť inak a požiadal o ospravedlnenie. Keďže o tom rozhodovalo PSSS, prítomní sa zhodli, že výbor s tým neurobí nič, aj o jeho zrušení môže rozhodnúť len tento orgán SSS.
 • Návrhy M. Zverka
  • zasadnutie PSSS presunúť na sobotu z dôvodu väčšej účasti predsedov – prítomní sa zhodli, že najbližšie zasadnutie bude v piatok (voľný deň) a predsedníctvo rozhodne o prípadnej zmene. Upozornili však, že ide o dlhoročnú tradíciu a náväzne sa koná aj Speleomíting, čo je treba brať v úvahu. Za cca 40 rokov sa ešte nestalo, aby nebolo PSSS uznášania schopné. Kto chce, čas si nájde. V roku 2019 sa zúčastnilo 34 predsedov skupín/klubov, alebo ich zástupcov. Zo stanov jasne vyplýva kto je v zložení výboru a preto požiadavka aby bol každý druhý výbor v sobotu aby sa ho mohlo zúčastňovať čo najviac predsedov je neopodstatnený, na tento účel slúži predsedníctvo.
  • zverejňovanie termínu zasadnutia výboru zmeniť na 30 dní pred – v platnosti zostáva v zmysle rozhodnutia VZ 15 dní o zmene rozhodne môže rozhodnúť nasledujúce VZ, ak príde taký návrh. Podľa vyjadrenia výboru je tento termín zväzujúci a neumožní pružne reagovať na naliehavé situácie.
 • SSS vyhrala súťaž na 116.640 € bez DPH (zmluva je v overovaní)- uzávery vchodov a čistenie. Práce budú realizovať jednotlivé skupiny/kluby. Z dôvodu správneho účtovania a DPH sekretárka a dvaja členovia výboru navštívili daňovú poradkyňu a živnostenský úrad.
 • Na základe výzvy výbor zvážil a predložil cenové ponuky na projekt čistenia Demänovskej jaskyne mieru.
 • V súvislosti s väčším objemom práce na sekretariáte a nutnosti väčšej odbornosti pri spracovávaní agendy, výbor schválil preplatenie účtov. kurzu M. Strmenskej. Ide o denné vzdelávanie, preto budú zmenené úradné hodiny na sekretariáte od 18. 11. 2019 do odvolania nasledovne:
 • UTOROK od 7:00 do 15:30 a ŠTVRTOK od 7:00 do 15:30
 • P. Magdolen upozornil, že od 1.1.2020 bude v platnosti nový zákon o ochrane prírody
 • B. Kortman oboznámil prítomných so svojou účasťou na konferencii k 100. výročiu ŠOP SR, ktorá sa konala 15.-16.10.2019. Spoločnosť tam bola prezentovaná posterom a Spravodajmi, o ktoré bol záujem. Požiadal o preplatenie cestovných nákladov, keďže viezol aj Spravodaj na sekretariát SSS. Výbor súhlasil s preplatením.
 • Sekretárka do 15. 11. zašle vypracovaný plán práce na ŠOP SR a jej jednotlivé zložky.

Zapísala 12. 11. 2019 M. Strmenská

Schválil:  P. Holúbek

Overil:  P. Herich

4 komentáre

 1. Chcel by som reagovat na alibizmus vyboru SSS.
  Vybor SSS na predsednictve (bez predchadzajuceho upozornenia a zahrnutia do programu) postavil predsedov pred hotovu vec. Navrh poslat upozornujuci list pre T. Fussgangera o svojom nezakonnom konani, ktore ho malo ocividne ociernit v ociach jaskyniarskej verejnosti. Vsetci predsedovia boli ubezpeceni, ze dokaz je k dispozicii. Vsetci to maju odklepnut, aj ked obvineny nie je pritomny a nema sancu sa branit.

  ZIADNY DOKAZ VSAK NIKTO NIKDY NEMAL!

  Toto nie je na ospravednenie. Je to na odstupenie vyboru, ktory vsetkych predsedov uviedol klamstvom bez dokazov do omylu.
  Absolutne netusim a nezaujima ma ake maju problemy v Slovenskom krase, tak ako ich isto nezaujimaju nase problemy na Liptove. Nechapem preco si potom vybavuju svoje ucty cez predsednictvo na zaklade falosnych dokazov, ktore neexistuju.

  Toto je nebezpecny precedens ktory by sa uz nikdy nemal opakovat. Nikdy a za ziadnych okolnosti nemoze niekto anonymne niekoho obvinit a preniest zodpovednost za obvinenie na predsedov SSS. Predsedovia boli ledva uznasania schopni a pri tomto hlasovani uvedeni do omylu. Ked sa tam taketo veci deju, tak sa uz necudujem ze tam chodi tak malo ludi a nechce s takymito pokryvenymi vecami nic mat.

  Osobne nechapem Petera Holubeka preco nestlmi vasne, nevie sa povzniest nad vec a prebrat zodpovednost s chladnou hlavou. Predseda SSS by mal jaskyniarov spajat a nie medzi nimi vyvolavat konflikty.
  Predsednictvo SSS nie je miesto, kde si mate vybavovat svoje vzajomne ucty.

  Na zaver chcem upozornit na chybu v zapise registra obcianskych zdruzeni. Bezplatna registracia bola len do 30.6.2019. Nie do konca roka 2019. Po tomto termine je registracia za poplatok 16.50 € v kolkoch.
  Kto tak neurobil, nech to neodkladne spravi. Tato registracia je potrebna pre prijem statnych dotacii a musi obsahovat menny zoznam predsedu a vyboru organizacie. Aby sa nestalo, ze niekto zincenuje dobre vymyslene divadlo, bude sa snazit vyvolat vymysleny konflikt a nezakonne sa prehlasovat za predsedu jaskyniarskej skupiny. Aj take veci sa bohuzial realne stavaju…

  Miroslav Jurecka
  Predseda OS Ruzomberok
  http://www.speleork.sk
  https://www.facebook.com/speleork

 2. Dovolím si oponovať vo veci registrácie na MV SR:
  „Poplatok podľa bodov 7. a 8. sa nevyberie, ak občianske združenie, ktoré zriadilo organizačné jednotky konajúce vo svojom mene do 31. decembra 2018, zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne do 31. decembra 2019 údaje o organizačných jednotkách podľa § 20a ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.“

  https://www.minv.sk/?informacie-o-registracii-3

  M. Strmenská

 3. „Vzdelávanie členov SSS“

  Existoval alebo možno niekde existuje slovenský preklad základnej príručky jaskyniarstva, ktorú dal dohromady Georges Marbach a Bernard Tourte a vo francúzskom origináli má názov Techniques de la Spéléologie Alpine. Jej tretie vydanie v angličtine „Alpine Caving Techniques – A Complete Guide to Safe and efficient Caving“ z roku 2002 je k dispozícii ako PDF na stiahnutie na adrese: http://speleo.lt/speleo/Knygos/Speleo/EN/Alpine%20Cave%20Techniques%20%5BEN%5D.pdf

  Mnohí, čo ju prečítali a poučili sa v 80. rokoch, si určite spomenú. Nič lepšie nie je. I keď určité kapitoly sú už dnes určite prekonané.

 4. O tejto zakonej vynimke som nevedel. Ja som registraciu spravil sam a uz davno. Nenehaval som si to na poslednu chvilu…

Comments are closed.