Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 05. 12. 2014

Prítomní:
Predseda – P. Holúbek
Členovia výboru – P. Magdolen, B. Kortman, J. Tulis, P. Herich,
P. Pokrievka ml., Z. Hochmuth
Členovia kontrolnej komisie – G. Majerníčková
Ostatní prítomní – M. Strmenská, zapisovateľka, L. Kubičina, M. Mikuš

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru s týmto programom:

1. Kontrola úloh z výboru konaného dňa 19. 9. 2014
2. Zhodnotenie podujatí (mapovací kurz, Speleofotografia)
3. Podujatie v Martine k 70. výročiu organizovaného jaskyniarstva a odhalenie pamätnej tabule v roku 2015
4. Sekretariát, stav financií
5. Možnosti získania finančných prostriedkov formou projektov
6. Publikačná činnosť (zhodnotenie Spravodaja 3/2014, príprava čísla 4/2014)
7. Predbežný program podujatí SSS na rok 2015
8. Rôzne (dotlač preukazov, kalendáriky na rok 2015)

1. Kontrola úloh
1.1.h) Zánik členstva nezaplatením členského príspevku dva roky po sebe
M. Strmenská pripravila návrh interného predpisu.
Po diskusii sa členovia výboru zhodli, že v zmysle stanov SSS je ukončenie členstva v kompetencii členskej schôdze skupiny/klubu.
1.5. Spravodaj SSS č. 3/2014 – bol vydaný, sekretariát zabezpečí jeho zaslanie na skupiny
1.8.d) 50 rokov SK Slovenský raj – spoločnosť odkúpila 50 ks.
1.8.e) Obaly na preukazy SSS – 500 ks „U“ obalov na preukazy sekretariát zakúpil.
1.8.f) A. Droppa – P. Holúbek navrhol, aby na najbližšom predsedníctve SSS bola spísaná petícia s podpismi a so žiadosťou o pomenovanie ulice po A. Droppovi a následne zaslaná mestu Liptovský Mikuláš.
1.8.h) Úrazy pri speleologickej činnosti – M. Budaj pripraví do Spravodaja č. 4 krátku informáciu o možnostiach poistenia členov spoločnosti.
1.8.i) Baner SMOPaJ – iná firma získala plochu.
1.8.j) 2 % 2014 – sekretariát už zabezpečuje preplácanie požiadaviek skupín.

2. Zhodnotenie podujatí
2.a) Mapovací kurz – uskutočnil sa v dňoch 14. – 17. novembra 2014 v SMOPaJ za účasti 30 jaskyniarov. P. Herich v článku do Spravodaja vyhodnotí podujatie.
2.b) Speleofotografia 2014 – vernisáž s vyhlásením výsledkov sa uskutočnila 21. novembra 2014 v SMOPaJ. Porota vybrala 100 z 550 fotografií od 81 fotografov z 20 krajín sveta. Bol vydaný katalóg, výstavu si možno pozrieť do konca roku 2014 v budove SMOPaJ na Školskej ulici č. 4.

3. Podujatie v Martine k 70. výročiu organizovaného jaskyniarstva na Slovensku
Žiadosť o umiestnenie tabuľky bola na Pamiatkový úrad zaslaná – zatiaľ neprišla odpoveď.
Predseda zašle na Mesto Martin žiadosť o umiestnenie pamätníka a tiež žiadosť o dotáciu na podujatie a pamätník.
Výbor poveril Z. Hochmutha zabezpečiť prednášky k podujatiu – témy: história, vznik SSS, najdlhší a najhlbší jaskynný systém, jaskyne v Turci, objavy v zahraničí.

4. Sekretariát – raz týždenne informovať výbor o činnosti sekretárky.

5. Možnosti získania finančných prostriedkov formou projektov
a) P. Holúbek o možnosti získania finančných prostriedkov z eurofondov pre neziskové organizácie cez SAŽP – financovanie publikačnej a vzdelávacej činnosti – Spravodaj, Speleoškola, mapovací kurz, Speleomíting.
b) P. Herich navrhol získať prostriedky na vzdelávanie mládeže v spolupráci so základnými školami – informatívne zisťovanie v Liptovskom Mikuláši potvrdilo záujem učiteľov spolupracovať. P. Herich by mohol vytvoriť komisiu pre vzdelávanie, ktorá by sa zaoberala prácou s mládežou.
c) Meranie Zápoľnej jaskyne sa nezrealizuje.
d) M. Strmenská e-mailom a článkom v Spravodaji informovala členov SSS o možnosti získania fin. prostriedkov na činnosť od samospráv.

6. Publikačná činnosť
a) Spravodaj č. 4 – pracuje sa na jeho obsahu (B. Kortman a J. Kasák), vyjde v januári.
b) Román o Benickom a Košíkovi – treba rokovať s autorom Ing. Lalkovičom.
c) Jaskyniarska poézia – zatiaľ nie je publikácia zostavená, materiál sa odstúpil Ing.
Lalkovičovi, aby pripravoval vydanie.

7. Predbežný program podujatí na rok 2015
a) Zasadnutie predsedníctva SSS – termín bol stanovený na 27. marca 2015 vo Svite.
b) Speleomíting 2015 – bude v termíne 28. marca 2015 vo Svite. Ponuka M. Audyho
členov výboru oslovila a zhodli sa, že mu poskytnú priestor na prezentáciu.
c) Jaskyniarsky týždeň 2015 – by sa mal konať v Malej Fatre. P. Holúbek a B. Kortman
konzultovali jeho organizáciu so skupinami/klubmi pôsobiacimi v tejto oblasti. Uskutoční
sa stretnutie zainteresovaných, na ktorom sa dohodnú podrobnosti.

8. Rôzne
a) Po upozornení Z. Hochmutha bude Atlas Skalistého potoka zaslaný so Spravodajom č. 3 na skupiny, ktoré ho ešte nedostali.
b) Dotlač 500 preukazov SSS zabezpečí B. Kortman.
c) SSS preplatí práce J. Kasákovi na Spravodaji č. 3 a vyhotovení známok vo výške 90 €.
d) Stretnutie európskych jaskyniarov – P. Magdolen oznámi FSE záujem SSS organizovať
stretnutie v Demänovskej doline v roku 2019.
e) Obežník vedúcim skupín/klubov zašle predseda do 10. 1. 2015.
f) Členské známky na rok 2015 sú už na sekretariáte SSS.

V Liptovskom Mikuláši 9. 12. 2014
Zapísala: M. Strmenská

Overil: P. Holúbek

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár