Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 24. 1. 2014

Zasadnutie výboru SSS sa uskutočnilo v piatok 24. 1. 2014 o 13.00 na sekretariáte
SSS v Liptovskom Mikuláši. Prítomní boli: B. Kortman, J. Tulis, P. Magdolen, L.
Vlček, M. Jagerčík, P. Holúbek, Z. Hochmuth, O. Miháľová, I. Demovič, P.
Strečanský, S. Szunyogová. Začiatku zasadnutia sa zúčastnili aj člen SSS Igor Pap a
člen ČSS Karel Jindra. B. Šmída, ktorého SSS vyzvala k účasti na zasadnutí, sa
ospravedlnil.


Zasadnutie otvoril predseda SSS B. Kortman, privítal zúčastnených a navrhol
program zasadnutia.
1. Riešenie „kauzy Mesačný tieň“: Igor Pap a Karel Jindra oboznámili zúčastnených
so situáciou, aká panuje pri prieskume jaskyne Mesačný tieň a v Speleoklube
Univerzity Komenského Bratislava. Jindrov zámer bol upozorniť členov SSS na
riziká spolupráce s vedúcim tohto speleoklubu. Obaja uviedli podrobnosti o
incidente z novembra 2013, tie sa diskutovali aj na speleologických webstránkach.
Šmída účasť na incidente poprel. Situáciou sa zaoberal výbor na zasadnutí
v decembri, predseda SSS sa ospravedlnil českým jaskyniarom s tým, že SSS sa
dištancuje od počínania menovaného, a vyzval ho, aby sa v budúcnosti zdržal
takýchto skutkov, ktoré ohrozujú zdravie jaskyniarov a poškodzujú dobré meno
SSS. Členovia výboru SSS sa zhodli na návrhu riešenia situácie, ktorý sa predloží
na zasadnutí VZ SSS v apríli 2014. Ešte predtým by sa malo uskutočniť
zasadnutie výboru za účasti B. Šmídu.
2. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia výboru a zasadnutia
predsedníctva:
a) J. Tulis objasnil situáciu okolo poistnej udalosti V. Daniela; ten od SSS
požadovať plnenie nebude.
b) Jaskyniarsky týždeň SSS sa bude konať v Malužinej alebo jej blízkom okolí,
detaily sa spresnia.
c) OÚŽP Trnava vydal po rokovaní zainteresovaných vrátane SSS a SSJ
rozhodnutie o výnimke na speleologický prieskum pre I. Demoviča, predsedu
OS Inovec; súčasťou je dohoda o rozdelení územnej/lokalitnej pôsobnosti
medzi I. Demovičom a J. Halamom.
d) Na stretnutí, ktoré zvolal OÚŽP Žilina, sa aj za účasti zástupcov SSS a SSJ
riešilo predĺženie výnimky pre JS Aragonit. V. Mikula, predseda OS Orava,
pripraví návrh dohody o speleologickom pôsobení v rámci jednotlivých lokalít
územia v Kraľovianskom meandri.
e) Z. Hochmuth referoval o udelení výnimky na prieskum Hučiacej vyvieračky
(Zúgó) členovi ČSS J. Matému.
3. Príprava 17. valného zhromaždenia SSS:
a) VZ SSS sa uskutoční deň pred Speleomítingom, teda 11. 4. 2014 vo Svite.
b) Na programe VZ budú správy o činnosti a hospodárení SSS, správa revíznej
komisie, voľby predsedu, členov výboru a členov revíznej komisie. Výbor sa
zaoberal návrhmi kandidátov, kandidátka sa uzavrie najneskôr na najbližšom
zasadnutí výboru. Prebrali sa návrhy na ocenenia členov SSS; podávajú ich aj
jednotlivé OS/K, výzva na predkladanie návrhov kandidátov a ocenení, ako aj
návrhov na zmeny stanov vyjde v Spravodaji 4/2013.
c) Členovia výboru SSS prebrali volebný a rokovací poriadok schválený na
poslednom VZ; bude rozposlaný predsedom jednotlivých OS/K.
4. Edičná činnosť SSS:
a) Vyšiel Spravodaj SSS 3/2013, v januári vyjde Spravodaj 4/2013. Pripravuje sa
Spravodaj SSS 1/2014, ktorý vydáme do termínu VZ.
b) Prospekt venovaný 70. výročiu vzniku organizovaného jaskyniarstva na
Slovensku zostavovaný P. Holúbkom a L. Vlčekom je vo fáze príprav.
Nástenný kalendár venovaný tomuto výročiu vyšiel v náklade 300 výtlačkov,
pričom v počte 1 ks bude distribuovaný na každú OS/K a zvyšok je určený na
predaj za cenu 9,50 eura. V závere roka vyšli aj vreckové kalendáriky SSS,
distribuované na OS/K so Spravodajom SSS 4/2013.
c) Atlas jaskyne Skalistý potok je v grafickej príprave, predpokladaný termín
vydania február 2014.
d) SSS odkúpi časť nákladu knihy M. Štéca Jaskyňa mŕtvych netopierov, ktorá
bude distribuovaná po 1 ks na OS/K. Kniha bude na sekretariáte SSS v
komisionálnom predaji za cenu 18 eur. Kniha O troch jaskyniaroch bola
distribuovaná medzi členskú základňu.
e) Pripravuje sa zbierka jaskyniarskej poézie, diela zbiera P. Holúbek a B.
Kortman, výzva pre autorov z radov členov SSS bude uverejnená na
webstránke SSS a v Spravodaji.
5. Rozličné:
a) V súvislosti s návrhom ocenení dostala sekretárka SSS úlohu zjednotiť a
doplniť evidenciu ocenených členov a OS/K SSS.
b) Prebehli rokovania so sponzormi Speleomítingu SSS.
c) Aktualizuje sa Dohoda o vzájomnej spolupráci pri ochrane jaskýň a praktickej
starostlivosti o jaskyne medzi SSS a SSJ.
d) SSS odkúpi od K2Studia DVD Tajomstvo Podzemia a Hľadači tieňa, určené
na reprezentáciu spoločnosti a komisionálny predaj.
e) Sekretárka SSS vypracuje zoznam speleologickej literatúry na predaj
nachádzajúcej sa na sklade SSS, ktorý sa uverejní na webstránke SSS.
f) Doriešilo sa vyúčtovanie účasti reprezentantov SSS na Kongrese UIS v Brne,
L. Vlček bude rokovať s M. Budajom a S. Mudrákom o príspevku ohľadne sw.
Therion do Spravodaja SSS, ako aj o vytvorení mapérskej sekcie na
webstránke SSS v spolupráci s M. Dankom.
V Liptovskom Mikuláši 24. 1. 2014.
Zapísal: L. Vlček
Kontroloval: B. Kortman

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár