Návrh na program Valného zhromaždenia 1. 4. 2016 vo Svite, začiatok o 13.00

1. privítanie účastníkov, schválenie programu
2. voľba predsedajúceho VZ, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. voľba návrhovej komisie
4. udelenie vyznamenaní
5. kontrola uznesenie z predsedníctva z 27. 3. 2015
6. správa o činnosti SSS a výboru
7. správa o hospodárení, návrh finančného rozpočtu na rok 2016
8. správa kontrolnej komisie
9. diskusia
10. Hlasovanie o zmene stanov
Vypustenie v článku 3 vety: 2. Člen SSS má právo na úrazové poistenie.
Rozšírenie bodu 2 v článku 2, ktorého pôvodné znenie:
Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia  
by sa malo zameniť na
Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane jaskýň, prírody a životného prostredia prostredníctvom dobrovoľnej speleologickej strážnej služby (kontrola speleologických lokalít), formou praktickej starostlivosti o jaskyne a priepasti (uzatváranie a budovanie vchodov jaskýň a priepastí, čistenie a práca s odpadom v podzemných priestoroch, atď.), dokumentačnou činnosťou (určovanie polohopisu vchodov, zameriavanie podzemných priestorov a tvorba speleologických máp), publikačnou činnosťou (vydávanie periodických a neperiodických publikácií) a vykonávaním environmentálnych, vzdelávacích, kultúrno-výchovných, športových a iných aktivít súvisiacich s poslaním organizácie. 

 

Do článku 20 Finančné zabezpečenie tvoria: a) členské príspevky, b) príjmy z verejnoprospešnej a osvetovej činnosti, príjmy z reklám a z predaja vlastných publikácií a iných propagačných materiálov, c) dotácie, dary, sponzorské príspevky,
doplniť písmeno d) príjmy z hospodárskej činnosti a fondov, ktorých cieľom je informovať verejnosť a zlepšiť stav a ochranu životného prostredia.  

11. schválenie rokovacieho poriadku výboru SSS
Článok 10
Výbor
 
1.   Výbor v súlade so stanovami  riadi SSS a jeho zasadnutie zvoláva predseda. Zasadnutie sa môže uskutočniť aj vtedy, keď o to požiada nadpolovičná väčšina členov výboru alebo predseda kontrolnej komisie. 
2.    Rokovanie výboru vedie jeho predseda, ktorý zabezpečí prípravu programu rokovania a príslušných podkladových materiálov. Pozvánku s programom a materiálmi na rokovanie zasiela sekretariát členom výboru najmenej 1 mesiac pred zasadnutím výboru.
3.    V obzvlášť naliehavom prípade môže rokovanie výboru prebehnúť aj formou „per rollam“, teda prostredníctvom elektronickej pošty; e-mailová komunikácia sa v tomto prípade archivuje a totožnosť sa môže overiť telefonicky. 
4.   Na rokovanie výboru môžu byť podľa potreby prizvaní aj nečlenovia výboru.
5.   Z rokovania výboru sa vyhotoví písomný záznam.

12. hlasovanie o uznesení z valného zhromaždenia

 

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár