Speleomíting 1991

 

Prvý Speleomíting Slovenskej speleologickej spoločnosti vo Svite sa konal v dňoch 23 – 24. novembra 1991 v hoteli Mladosť. Hlavným organizátorom bola členka SSS Oľga Turócziová a výbor SSS. Zúčastnilo sa ho celkom 84 členov z 26 OS. Cieľom Speleomítingu bolo dať príležitosť členom OS prezentovať výsledky svojej činnosti širokej jaskyniarskej verejnosti. Vzájomná výmena skúseností, poučenie sa od vynikajúcich jedincov i od OS.

 

     Odznelo 15 príspevkov o výsledkoch činnosti jednotlivých OS a o zahraničných výpravách do rôznych krasových území. Niektoré OS dokumentovali svoju činnosť fotografickou a grafickou dokumentáciou na samostatných paneloch. Boli tu aj kresby a maľby F. Miháľa s krasovou tematikou. Vystavené a ponúkané boli aj technické pomôcky a rôzny speleologický materiál.

     Na záver Speleomítingu bola beseda o ďalšom organizovaní takýchto podujatí, ale i o celkovej činnosti SSS. Výbor oceňuje účastníkov Speleomítingu za ich prínos k úspešnému priebehu akcie. Zišli sa tu opravdový nadšenci jaskyniarstva, ktorí sú ochotní venovať sa jaskyniarstvu za každých podmienok.

     V záverečnej besede sa účastníci pozitívne vyjadrili o podujatí a vyslovili požiadavku organizovať Speleomíting každý rok v zimných mesiacoch, čo aj výbor SSS prisľúbil.

 

(Ing. Ján Tulis – Spravodaj č. 1/1992)