priepasť (Page 3)

DSCF2970

1. Valné zhromaždenie SSS berie na vedomie:– Správu o činnosti SSS za rok 2015– Prehľad hospodárenia SSS za rok 2015– Návrh finančného rozpočtu na rok 2016– Správu kontrolnej komisie za rok 2015   2. Valné zhromaždenie SSS oceňuje striebornou medailou za dlhoročnú speleologickú činnosť: – Jozefa Thurózcyho– Rudolfa Košča– Eduarda Piovarčiho– Jaroslava Stankoviča  Čítaj ďalej …

Vážení členovia SSS, pripravované 18. Valné zhromaždenie  má za úlohu zmenou stanov zlepšiť chod a fungovanie spoločnosti. Touto cestou by som chcel vyzvať všetkých našich členov, aby sa ho zúčastnili a svojim hlasovaním vyjadrili svoj postoj. Do 29. marca 2016 boli na sekretariát SSS doručené nasledovné návrhy na zmeny stanov SSS a volebného a rokovacieho poriadku SSS:Čítaj ďalej …

1. privítanie účastníkov, schválenie programu 2. voľba predsedajúceho VZ, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice 3. voľba návrhovej komisie 4. udelenie vyznamenaní 5. kontrola uznesenie z predsedníctva z 27. 3. 2015 6. správa o činnosti SSS a výboru 7. správa o hospodárení, návrh finančného rozpočtu na rok 2016 8. správa kontrolnej komisie 9. diskusia10. Hlasovanie o zmene stanovVypustenie v článku 3 vety: 2. Člen SSS má právo na úrazové poistenie. Rozšírenie bodu 2 v článku 2, ktorého pôvodné znenie:Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia  by sa malo zameniť na Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane jaskýň, prírody a životného prostrediaČítaj ďalej …

Vážení členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti, výbor sa na svojom zasadnutí dňa 4. 3. 2016 uzniesol, že naše každoročné jarné stretnutie, ktoré sa plánuje na dňa 1. apríla 2016 bude zvolané v zmysle našich stanov a rokovacieho poriadku ako valné zhromaždenie, ktoré je našim vrcholným riadiacim a výkonným orgánom. Jeho cieľom je zmeniť naše stanovy tak, aby sme zefektívnili činnosť spoločnosti a umožnili získavať finančné prostriedky napríklad aj čerpaním z eurofondov. Touto cestou žiadam všetkých členov SSS aby uvedenú skutočnosť zobrali na vedomie, našli si čas a prišli na valné zhromaždenie a zvážili navrhovanú zmenu stanov a svoje prípadné návrhy a pripomienky doručili písomne, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na sekretariát SSS najneskoršieČítaj ďalej …