Uznesenie z 18.  Valného zhromaždenia SSS konaného vo Svite 1. 4. 2016

DSCF2970

DSCF29701. Valné zhromaždenie SSS berie na vedomie:
– Správu o činnosti SSS za rok 2015
– Prehľad hospodárenia SSS za rok 2015
– Návrh finančného rozpočtu na rok 2016
– Správu kontrolnej komisie za rok 2015

 

2. Valné zhromaždenie SSS oceňuje striebornou medailou za dlhoročnú speleologickú činnosť:
– Jozefa Thurózcyho
– Rudolfa Košča
– Eduarda Piovarčiho
– Jaroslava Stankoviča

 

 

3. Valné zhromaždenie SSS schvaľuje zmenu stanov a rokovacieho poriadku SSS:
A. Finančné zabezpečenie
Do článku 20 Finančné zabezpečenie tvoria:

a) členské príspevky,
b) príjmy z verejnoprospešnej a osvetovej činnosti, príjmy z reklám a z predaja vlastných publikácií a iných propagačných materiálov,
c) dotácie, dary, sponzorské príspevky,

doplniť písmeno

d)príjmy z hospodárskej činnosti a fondov, ktorých cieľom je informovať verejnosť a zlepšiť stav a ochranu životného prostredia.

 

B. Úrazové poistenie
Vypustenie v článku 3 vety 2. Člen SSS má právo na úrazové poistenie.

 

C. Poslanie spoločnosti
Rozšírenie bodu 2 v článku 2, ktorého pôvodné znenie:

Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane prírody a životného prostredia  

zameniť na:

Svojou činnosťou sa SSS aktívne podieľa na ochrane jaskýň, prírody a životného prostredia prostredníctvom dobrovoľnej speleologickej strážnej služby (kontrola speleologických lokalít), formou praktickej starostlivosti o jaskyne a priepasti (uzatváranie a budovanie vchodov jaskýň a priepastí, čistenie a práca s odpadom v podzemných priestoroch, atď.), dokumentačnou činnosťou (určovanie polohopisu vchodov, zameriavanie podzemných priestorov a tvorba speleologických máp), publikačnou činnosťou (vydávanie periodických a neperiodických publikácií) a vykonávaním environmentálnych, vzdelávacích, kultúrno-výchovných, športových a iných aktivít súvisiacich s poslaním organizácie. 

 

D. Výbor SSS

Úprava článku 7 bod 2 – pôvodné znenie textu:
Výbor sa schádza podľa potreby, najmenej raz za štvrťrok.

zmeniť na:
Výbor sa schádza podľa potreby, spravidla raz za štvrťrok.

 

E. Výbor SSS (rokovací poriadok)

Zmeniť číslovanie a doplniť –Kontrolnú komisiu dať pod článok 11 a v článku 10 Výbor doplniť nasledovný text:

 

Výbor

1.   Výbor v súlade so stanovami  riadi SSS a jeho zasadnutie zvoláva predseda. Zasadnutie sa môže uskutočniť aj vtedy, keď o to požiada nadpolovičná väčšina členov výboru alebo predseda kontrolnej komisie.
2.    Rokovanie výboru vedie jeho predseda, ktorý zabezpečí prípravu programu rokovania a príslušných podkladových materiálov. Pozvánku s programom a materiálmi na rokovanie zasiela sekretariát členom výboru najmenej 2 týždne pred zasadnutím výboru a o zasadnutí informuje predsedov klubov.
3.   V obzvlášť naliehavom prípade môže rokovanie výboru prebehnúť aj formou „per rollam“, teda prostredníctvom elektronickej pošty; e-mailová komunikácia sa v tomto prípade archivuje a totožnosť sa môže overiť telefonicky.
4.   Na rokovanie výboru môžu byť podľa potreby prizvaní aj nečlenovia výboru.
5.   Z rokovania výboru sa vyhotoví písomný záznam a zverejní sa do 10 dní.
6. Výbor oznámi včas miesto dátum a čas svojho zasadnutia predsedom jaskyniarskych klubov.

 

4. Valné zhromaždenie SSS poveruje:

– Výbor vypracovaním alternatív poistenia pre zásah HZS do nasledovného predsedníctva.
– Výbor vypracovaním vyhlásenia, že SSS vyjadruje znepokojenie k situácii ohľadne Brestovskej jaskyne a podporuje rozhodnutie vydané Krajským úradom životného prostredia v Žiline v prospech sprístupnenia jaskyne Slovenskou správou jaskýň.

 

Zapísali členovia návrhovej komisie:
Pavel Herich
Miloslav Lysý
Juraj Szunyog

 

P1010013 P1010018 P1010020 P1010022 P1010024 P1010026 P1010027 P1010028 P1010029 P1010030 P1010031 P1010034 P1010037

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár