Zápis zo schôdze predsedníctva SSS, konaného dňa 27. 3. 2015 vo Svite

   Schôdzu otvoril a ďalej viedol predseda SSS P. Holúbek. Minútou ticha sme si uctili pamiatku v minulom roku zosnulých členov SSS. Predseda prečítal návrh programu schôdze a tento bol jednomyseľne schválený. Do návrhovej komisie boli navrhnutí M. Budaj, M. Sova a J. Szunyog. Návrhová komisia bola takisto predsedníctvom schválená.

  1. Kontrola uznesenia minuloročného predsedníctva – v uznesení nebola žiadna úloha, ktorá sa mala splniť k termínu tohtoročného predsedníctva.
  2. Správa o činnosti. Podrobná správa je uverejnená v Spravodaji 1/15. Predseda SSS osobitne zvýraznil niektoré body – rok 2014 bol oproti roku 2013 úspešnejší, čo sa týka počtu akcií a dĺžky objavených a zameraných priestorov (hlavne v zahraničí). Tiež stúpol počet členov SSS.
  3. Správa o hospodárení. Správu prečítal B. Kortman. Oproti schválenému návrhu mala spoločnosť vyššie príjmy a aj vyššie výdaje, najmä kvôli podujatiu Speleofotografia. Návrh na rok 2015 počíta s vyrovnaným rozpočtom.
  4. Správa kontrolnej komisie. Správu predniesol jej člen I.Demovič namiesto ospravedlneného predsedu komisie P. Strečanského. Zhodnotil prácu výboru počas minulého roku. Nezistili sa žiadne nedostatky v práci vedenia.
  5. K predneseným správam bol otvorený priestor na pripomienky. Hochmuth vyzval jaskyniarov, aby zasielali do Spoločnosti technické denníky, nie kvôli peniazom, ale aby sa zachovali informácie o činnosti do budúcna. V. Fudaly upozornil skupiny, aby technické denníky písali zodpovedne. Štátne orgány si ich môžu vyžiadať a sporné popisy môžu použiť proti jaskyniarom. Harány navrhol, aby bol vypracovaný vzor technického denníka.
  6. P. Holúbek oboznámil prítomných s oceneniami od SSS a tie boli následne odovzdané:
   1. Skupina Spišské Belá – zlatá medaila SSS za dlhodobú jaskyniarsku činnosť. Cenu prevzal V. Fudaly – predseda jaskyniarskej skupiny.
   2. D. Púček – strieborná medaila SSS in memoriam.
   3. Ľubomír Viliam Prikryl – čestné členstvo SSS za celoživotné angažovanie sa v speleológii. Ceny pre V. Pučeka a L.V. Prikryla prevzal P. Cvacho.
  7. Diskusia. 

Holúbek informoval prítomných o podujatí Jaskyniarsky týždeň, ktorý bude v roku 2015 po prvýkrát v histórii v Malej Fatre. Ďalej vyzval jaskyniarov podporiť celoslovenskú výnimku na speleologický prieskum pre členov SSS formou petície. Druhá petícia je za pomenovanie ulice v Liptovskom Mikuláši po nedávno zosnulom významnom jaskyniarovi Antonovi Droppovi.

Miháľová podala organizačné pokyny pre Speleomíting, konaný nasledujúci deň.

Hochmuth mal pripomienku k celoslovenskej výnimke – najprv sa musí dohodnúť členská základňa medzi sebou.

Herich navrhol vypracovať viacej alternatív pre spomínanú výnimku.

Holúbek uviedol, že podstatou výnimky je zjednodušenie administratívy pre všetky kluby a skupiny. Správny poplatok by hradila SSS.

Mikula upozornil, že momentálne je medzi skupinami neporiadok a úrad životného prostredia nemôže zakázať prieskumnú činnosť, preto udelí na lokalitu aj viacej výnimiek. Načrtol problém gestora – kto bude zodpovedný za celoslovenskú výnimku (zrejme predseda SSS).

Zástupca skupiny Badizer je zásadne proti vydávaniu povolenia na prieskum českým jaskyniarom. Ako príklad uviedol výnimku do jaskyne Kunova Teplica (Zugó) pre českých potápačov, kde pracujú zároveň slovenské jaskyniarske skupiny.

Fussgänger poukázal na problém jaskyniarmi prevádzkovaných jaskýň (Stanišovská, Krásnohorská a iné), kde je stret záujmov ohľadne prieskumu a prevádzky.

Holúbek osvetlil stav spomenutých sprístupnených jaskýň. Ich prevádzkovatelia musia strpieť výskum a prieskum – majú to nariadené v povolení a skutočne to tak aj prebieha.

Kortman oboznámil predsedníctvo s edičnou činnosťou SSS. Redakčná rada Spravodaja zasadne po skončení schôdze predsedníctva.

Kasák objasnil činnosť redaktorov a korektorov Spravodaja. Navrhol preplácať účty za mobilný telefón pre šéfredaktora B. Kortmana.

Holúbek zobral návrh na vedomie a sľúbil ho vyriešiť na najbližšom zasadnutí výboru SSS.

Fussgänger uviedol, že zo súťaže Speleofotografia sa vybralo 23 fotografií, ktoré sa vytlačili vo väčšom formáte a budú sa na Speleomítingu dražiť. Výťažok mieni venovať organizátorom Speleomítingu.

Miháľová ako organizátor si váži predostretú ponuku, ale odmieta takéto financie.

 

  1. Na záver
  2. M. Budaj prečítal uznesenie predsedníctva SSS a toto bolo jednomyseľne schválené.

 

Vo Svite 27. 3. 2015                                 Zapísal P. Magdolen, podpredseda SSS

Predsedníctvo SSS na zasadnutí dňa 27. 3. 2015 vo Svite

berie na vedomie bez pripomienok:

Správu o činnosti SSS za rok 2014

Správu o hospodárení

Správu kontrolnej komisie

Oceňuje:

 • Jaskyniarov zo skupiny Spišské Belá zlatou medailou
 • Ľubomíra Viliama Prikryla čestným členstvom
 • Pučeka in memoriam striebornou medailou

Ukladá:

 • Výboru SSS zverejniť vzor technického denníka na webovej stránke SSS

Poveruje:

 • Výbor SSS konať vo veci získania celoplošnej výnimky na speleologický prieskum pre členov SSS

Zapísali: Martin Budaj, Miroslav Sova, Juraj Szunyog

Prítomní 31, za uznesenie hlasovalo 31 predsedov alebo zástupcov, proti 0, zdržalo sa 0

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár