Zápisnica č. 10/2017

Zápisnica č. 10/2017
zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného
dňa 24. februára 2017 v Liptovskom Mikuláši
Prítomní:
Predseda – P. Holúbek
Členovia výboru – J. Tulis, B. Kortman, P. Pokrievka, P. Magdolen, P. Herich, Z. Hochmuth
Členovia kontrolnej komisie – I. Demovič, G. Majerníčková
Ostatní prítomní – M. Strmenská – zapisovateľka, M. Tršková, N. Filipčíková
Ospravedlnení – P. Strečanský, M. Jagerčík

 

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

1. Kontrola plnenia úloh z výboru konaného dňa 21. 10. 2016

2. Spravodaj SSS 1/2017

 
3. Finančný stav, 2 %

 
4. Predsedníctvo,

 

5. Speleomíting, pozvaná M. Tršková

 
6. Rôzne
 
a) celoplošná výnimka, stav rokovania
b) osobnosti jaskyniarstva
c) ocenenia na predsedníctve a speleomítingu
d) delegát SSS na UIS kongres v Austrálii, bulletin SSS
e) iné aktuálne materiály

Na návrh P. Holúbka a so súhlasom členov výboru bol prerokovaný v úvode zasadnutia Speleomíting´2017.

 

1. Speleomíting ´2017 a zasadnutie PSSS

a) Speleomíting´2017
M. Tršková a N. Filipčíková informovali o stave zabezpečenia Speleomítingu´2017, ktorý sa bude konať v Liptovskom Jáne 29. apríla 2017 v kultúrnom dome. Techniku na program zabezpečí firma Balco. Ubytovanie (8 €) a stravovanie (polpenzia 7 €) bude zabezpečené v hoteli Štart s kapacitou 70 miesta a ďalšie ubytovanie v Penzióne za vodou (12 €). Rezerváciu a prihlásenie príspevkov do programu prostredníctvom elektronického formuláru bude potrebné urobiť do 10. 4. 2017. Formulár bude zverejnený na stránke SSS do 30. marca 2017. Blízkosť jaskýň umožní účastníkom podujatia zúčastniť sa v nedeľu 30. apríla od 9:00 exkurzií.
Príspevky do programu bude zaraďovať komisia podľa kategórií.
K fotodokumentácii podujatia budú prizvaní viacerí fotografi z radov jaskyniarov.
Po ukončení diskusie k tomuto bodu opustili rokovanie M. Tršková a N. Filipčíková.

b) Zasadnutie PSSS
zasadnutie sa bude konať v piatok 28. apríla 2017 o 13:00 hod. v priestoroch SMOPaJ.
– Prítomní členovia výboru sa zhodli na návrhu zvýšiť členský príspevok nasledovne: členské riadne na 11 € a členské pre dôchodcu na 4 €. Takto získané finančné prostriedky by sa presunuli do rezervného fondu, ktorý je vytvorený pre potreby internej finančnej pomoci pri úrazoch členov SSS.
– Adonis ten – záujem zriadiť nový klub v štruktúre SSS. K realizácii je potrebné prizvať zástupcov, aby predstavili na zasadnutí zámery klubu a spresnili lokality, na ktorých chcú pracovať. Taktiež je nutné predložiť dohodu o vymedzení teritória so skupinami/klubmi, ktoré už v tejto oblasti pôsobia.
– SK Michalovce – sekretariát vyzve k stanovisku členov klubu vo veci ďalšieho fungovania, nakoľko už niekoľko rokov nevykonávajú speleologické aktivity a taktiež neplatia členské príspevky. V prípade, že sa členovia menovaného klubu nevyjadria k danému stavu, výbor navrhne PSSS jeho zrušenie.

 

2. Kontrola plnenia úloh
a) Poistenie členov SSS
1. P. Magdolen oboznámi členov formou článku v Spravodaji o možnosti poistenia cez telefón – úloha trvá.
b) I. Račko prisľúbil napísať do Spravodaja článok a poskytnúť mapu o lokalitách, kde nie je potrebné špeciálne poistenie. Keďže došlo k zmenám pri jednotlivých lokalitách, úloha trvá a B. Kortman a P. Holúbek pourgujú ich dodanie.
c) Speleomíting ´2017 – tento bod bol prerokovaný v úvode
d) Speleofotografia 2016 – súťaž sa uskutočnila a SSS ju podporila sumou 800 € na publikačnú činnosť – vydanie katalógu (150 ks).

 

3. Spravodaj 1/2017
Do 20. 3. 2017 je potrebné doručiť všetky príspevky. P. Holúbek a M. Strmenská skompletizujú do tohto termínu správy a tabuľky. Priebežne sa už zbierajú aj príspevky do Spravodaja 2/2017.

 

4. Finančný stav – spoločnosť hospodárila v roku 2016 s vyrovnaným rozpočtom.

 

5. Rôzne
a) Celoplošná výnimka – P. Holúbek informoval prítomných o niekoľkých stretnutiach vo veci na úrovni ŠOP SR a Správy slovenských jaskýň. Súčasný právny stav neumožňuje spoluprácu SSS a MŽP v oblasti výskumu. Prítomní sa zhodli, že je teda potrebné požiadať o celoplošnú výnimku za čo najvšeobecnejších podmienok.
b) Osobnosti jaskyniarstva – na projekte sa priebežne pracuje a pribúdajú osobnosti. Z nových boli navrhnutí ďalšie osoby – M. Lalkovič, J. Kankula (údaje z evidencie zašle M. Strmenská B. Kortmanovi). Z. Hochmuth spracuje osobnosť p. Sláčika.
c) Zameranie Gombaseckej jaskyne – list Tomáša Suchého – pri komunikácii medzi objaviteľmi a ďalšími zaangažovanými osobami vznikol konflikt, ktorý sa priebežne rieši. Navrhnuté riešenie P. Herichom (predbežne prijaté účastníkmi konfliktu) – spoločné zameranie jaskyne objaviteľmi za účasti SSJ bolo schválené aj všetkými prítomnými členmi výboru. Sekretariát oboznámi so stanoviskom výboru bratov Suchých, M. Repaszkého, J. Ambruža (správca jaskyne) a taktiež predsedu klubu Speleo Rožňava Bartolomeja Šturmana.
d) Ocenenia, boli prejednané objavy na Slovensku, v zahraničí a ocenenie osobností
e) Speleomíting´2017 – J. Tulis upozornil, že je to už 27. ročník tohto podujatia, nakoľko prvý raz sa konalo v Bystrej v roku 1973.
f) Kongres UIS v Austrálii – Z. Hochmuth bude reprezentovať SSS na tomto podujatí. Spoločnosť uhradí účastnícky poplatok vo výške 300 €. Pri tejto príležitosti by bolo vhodné vydať propagačný materiál minimálne vo forme skladačky s uvedením najdôležitejších faktov o spoločnosti a slovenských jaskyniach doplnených zaujímavými a výstižnými fotografiami.
g) JT´2017 – sa bude predbežne konať pri jaskyni Baradla. O termíne a ďalšie informácie o príprave tohto podujatia poskytne J. Thuróczy do 30. 3. 2017. Následne na PSSS bude výbor informovať svojich členov.

 

V Liptovskom Mikuláši 28. 2. 2017
Zapísala: M. Strmenská Overil: P. Holúbek

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár