Zápisnica č. 13/2018

bSSS2

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti,  konaného

dňa 16. februára 2018 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda:  P. Holúbek

Členovia výboru:  B. Kortman, P. Pokrievka, P. Herich, Z. Hochmuth,  M. Jagerčík, P. Magdolen

Členovia kontrolnej komisie:   I. Demovič, G. Majerníčková, P. Strečanský,

Ostatní prítomní:  M. Strmenská – zapisovateľka

Ospravedlnení :  J. Tulis

1. Kontrola úloh z minulého výboru

2. Príprava Valného zhromaždenia:

a) plnenie uznesení, (poistenie, usmernenie pre vznik nových klubov, zmena stanov, doména)

b) kandidátka na výbor, predsedu

c) ocenenie jednotlivcov a klubov na valnom zhromaždení

3. Finančná situácia, 2% z dane

4. Celoplošná výnimka

5. Spravodaj SSS

6. Speleomíting, príprava, ocenenia objavov

7. Iné

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

1.       Kontrola plnenia úloh

            a)         Úrazové poistenie členov SSS – v zmysle úlohy z rokovania predsedníctva SSS     členovia výboru vykonali zisťovanie ohľadne alternatív poistenia.  Prítomní sa zhodli         na  návrhu, aby rozhodli členovia na valnom zhromaždení o výbere z nasledujúcich         možností:

            1. plošné navýšenie členských príspevkov o 5 €

            2. individuálne sa pripoistiť  za sumu 21 €

            3. stav poistenia sa nebude meniť

            b)        P. Herich vypracoval návrh na Usmernenie pre vznik nových skupín/klubov,                   ktoré schválil výbor SSS. Tento materiál bude zverejnený v Spravodaji.

2.       Valné zhromaždenie

sa uskutoční 4. mája 2018 v SMOPaJ. P. Holúbek vyzve predsedov    skupín/klubov aby do 31. 3. 2018 zaslali návrhy na kandidátov:

            a) predsedu SSS

            b) členov výboru SSS

            c) členov kontrolnej komisie SSS

            d) návrhy na zmeny stanov

            e) návrhy na ocenenia

            Písomný súhlas s kandidatúrou musí kandidát zaslať mailom na sekretariát SSS.

            Výbor zabezpečí na rokovanie členov návrhovej a mandátovej komisie.

3.       Finančná situácia a 2/3% z dane

            a) spoločnosť  disponuje k 31.12.2017 s cca 15 000 €

            b) 2/3% môže SSS poberať prostredníctvom OZ Priateľov obcí Krmeš, Vlachy, Vlašky,      kde všetky takto získané prostriedky budú použité pre SSS.

4.        Celoplošná výnimka

SSS získala výnimku na dva roky.  Povinnosti voči SSJ si splnili       takmer všetky kluby /skupiny, okrem OS Rokoš a SK Aragonit. Z ohlasov na znenie        výnimky vyplýva, že pravdepodobne bude potrebné požiadať o úpravu v niektorých      bodoch ( sezónna uzávera, plán a harmonogram prác – sme dobrovoľná             organizácia).   Doručenými návrhmi na sa bude zaoberať nový Výbor SSS.

5.         Spravodaj 2018

B. Kortman informoval prítomných, že v roku 2017 vyšli 4 čísla            vrátane anglického Bulletinu pre kongres v Austrálii. Spravodaj č. 4/2017 bol vydaný vo februári 2018 a následne bude rozoslaný na skupiny/kluby.  Uzávierka      Spravodaja      1/2018 bude v marci 2018. V rokoch 2015 vyšli 4 čísla – 336 strán;

            2016 – 294 strán; 2017 – 300 strán a 104 strán angl. Bulletin.

6.         Speleomíting 2018

sa bude konať v dňoch 5. – 6. mája 2018 v Liptovskom Jáne.

            Z kapacitných dôvodov bude zabezpečené premietanie ešte v ďalšej miestnosti. KD.

            Vyššie náklady na organizačné zabezpečenie podujatia budú  pokryté zo

            vstupného navýšeného  maximálne na 3,- € . Stravovanie počas soboty a bufet   doriešia  s organizátorkami P. Holúbek a P. Herich. Osloviť je potrebné aj predajcov     speleomateriálu a zriadiť predaj počas podujatia.  Ceny za prednášky zatiaľ     poskytnú: Predajca mačiek – mačky v hodnote 150 €;, Žilmont – laná;                  SMOPaJ – knihy; SSS – knihy.

7.         Iné

            a) Webová stránka – doména je vo vlastníctve SSS. Prítomní členovia odporučili            graficky dotvoriť novú stránku SSS.

            b) Jaskyniarsky týždeň´2018  sa bude konať 22.8.2018 – 26.8.2018 v lokalite      Predhorie – Pružina.

            c) Najbližšie zasadnutie výboru sa bude konať pravdepodobne 13. apríla 2018

V Liptovskom Mikuláši 20. 2. 2018

Zapísala:  M. Strmenská                                                       Overil: P. Holúbek

2 komentáre

  1. Hmmm, Eurospeleo 2018 je v tom istom čase ako jaskyniarsky týždeň!!!

    1. Martin oni na to ***…podla mna velka skoda ze to dali v ten isty termin pritom ten datum bol jasny uz davno pradavno….

Comments are closed.