Zápisnica č. 8/2024

pozvánka na výbor SSS 7.6.2024 v LM

Zápisnica č. 8/2024
zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti,
konaného dňa 7.6.2024 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:
Predseda: P. Holúbek
Čestný predseda: J. Tulis
Členovia výboru: P. Magdolen, P. Herich, B. Kortman, K. Kýška, P. Pokrievka
Členovia kontrolnej komisie:
Ostatní prítomní: M. Strmenská – zapisovateľka, M. Kudla
Ospravedlnení: M. Budaj, A. Lačný, M. Pancuráková, M. Zverka,

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:
1. Ekonomická situácia SSS
2. Zhodnotenie zasadnutia predsedníctva
3. Spravodaj SSS
4. Centrálne podujatia (Jaskyniarsky týždeň vo Važci, meračský kurz, speleologická škola)
5. Rôzne (výročie rakúskej speleologickej spoločnosti, centrálna výnimka)

1. Ekonomická situácia – členské príspevky na rok 2024 sú zaplatené na 95 %, začali prichádzať platby z Finančnej správy (2%), boli uhradené platby za dva čísla Spravodaja (4/2023 a 1/2024) a mzda s odvodmi do poisťovní pracovníčky sekretariátu.
a. Spoločnosť disponuje k dnešnému dňu cca 52 tis. €.
b. V mesiaci máj bola na sekretariáte urobená kontrola Sociálnou poisťovňou zameraná na dochádzku a mzdovú agendu. Drobné zistené nedostatky boli odstránené v termíne do 24.5.2024 bez pokuty.

2. Zhodnotenie zasadnutia predsedníctva a Speleomítingu
a. Predsedníctvo SSS 22.3.2024 sa konalo v SMOPaJ za účasti 38 predsedov/zástupcov skupín/klubov spoločnosti. Z rokovania bola urobená zápisnica a schválené uznesenie.
b. Speleomíting´2024 – podujatia sa zúčastnilo celkom 134 účastníkov z toho bolo 113 platiacich. Príjem činil 339 € + 55 € bufet. Výdavky na priestory činili 100 € za nájom miestnosti a 60 € bolo zaplatené za ubytovanie hostí z ČSS. Väčšina účastníkov bola spokojná s priebehom podujatia i zabezpečením občerstvenia SK Chočské vrchy. Kritika bola na zverejnenie programu podujatia iba tesne pred jeho začiatkom.
c. Speleomíting´2025 – prítomní členovia výboru sa zhodli, že podujatie bude opäť v SMOPaJ v skoršom termíne, ktorý sa osvedčil. Termín sa určí na najbližšom zasadnutí výboru.

3. Spravodaj SSS- M. Kudla informoval, že sa kompletizuje č.2/2024 a malo by byť vydané do Jaskyniarskeho týždňa vo Važci.

4. Centrálne podujatia SSS
a. Speleoškola – P. Magdolen informoval o organizácii tradične skupinami a klubmi v Malých Karpatoch. Spoločnosť prispeje 3 členom ½ na účastnícky poplatok.
b. Mapovací kurz – spoločnosť zorganizuje v termíne 22. – 24. 11. 2024 v SMOPaJ. Obsah a program zabezpečí za výbor P. Herich. Záujemcovia sa budú môcť prihlásiť na sekretariát SSS.
c. Jaskyniarsky týždeň´2024 vo Važci je organizačne a programovo predbežne pripravený.

5. Rôzne
a. Rakúska speleologická spoločnosť oslavuje 75. výročie vzniku a SSS dostala pozvanie, predbežne nás sľúbil SSS reprezentovať K. Kýška.
b. Talianska spel. spol. požiadala o doplnenie Spravodajov SSS do ich knižnice.
V spolupráci so SSJ im budú poslané všetky výtlačky, čo zabezpečí M. Strmenská.
c. Vzdelávanie členov SSS prostredníctvom prednášok na centrálnych podujatiach celkom zaujalo jaskyniarsku verejnosť a členovia výboru sa zhodli, že touto formou sa bude pokračovať na témy objavovanie, prievany, klíma, hydrológia a iné.
d. Centrálna výnimka spoločnosti končí v roku 2025. Ďalšie pokračovanie sa bude riešiť začiatkom roku 2025.
e. Jaskyniarsky týždeň´2025 plánuje organizovať Speleo Turiec v Jasenskej doline vo Veľkej Fatre.

Zapísala: 7.6.2024 M. Strmenská
Schválil: P. Holúbek
Overili: prítomní členovia výboru a kontrolnej komisie

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár