Zápisnica č. 11/2017

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného
dňa 16. júna 2017 v Liptovskom Mikuláši
Prítomní:
Predseda – P. Holúbek
Členovia výboru – J. Tulis, B. Kortman, P. Pokrievka, P. Herich, Z. Hochmuth
Členovia kontrolnej komisie – I. Demovič, G. Majerníčková
Ostatní prítomní – M. Strmenská – zapisovateľka, P. Pokrievka st., predseda SK Malá Fatra
Ospravedlnení – P. Strečanský, M. Jagerčík, P. Magdolen

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

1.       Návrhy T. Fussgängera (13.00-13.10)
2.       Speleomítng, zhrnutie podujatia, finančné vyhodnotenie, návrhy, postrehy
3.       Kontrola plnenia úloh z výboru konaného dňa 24. 2. 2017 a predsedníctva:
 -poistenie,
-usmernenie pre vznik nových skupín,
-dodržiavanie termínov,
-zmena stanov bod 16,
-súlad s HZS,
-doména 
4.       Spravodaj SSS 2/2017 a číslo do Austrálie 
5.       Finančný stav, 2 %
6.       Rôzne
-speleoškola
-celoplošná výnimka
-príprava 19. valného zhromaždenia
– návrh na poistku členov SSS

1. T. Fussgänger sa obrátil na výbor s nasledujúcimi návrhmi:

„Volena cast Vyboru nepredstavuje aktualni aktivni cast clenske zaklany SSS. Ve Vyboru jsou „pouze zname osobnosti“ kteri se dlouhodobe prezentuji. Tim nechci rict ze jsou spatni nebo neschopni.Bohuzel,nez dojde k takove zadadni odmene jako pred nekolika lety probehla v CSS od kdy ji vede Zdenal Motycka s Markem Audym bude u nas trvat par roku.
Proto bych navrhoval, aby byl Vybor rosiren o NEVOLENE cleny z rad nejaktivnesich clenu SSS. Navrhoval bych Vybor rozsirit o 4 cleny,zastupce ADMIN, VYDAVATELU SPRAVODAJE, CAVE RESVUE a SPELEOPOTAPENI.
Tyto funkce by se nedaly slucovat s volenyma funkcema ve volenym Vyboru. Tim by se dosahlo rovnovahy mezi Volenyma a Aktivnima.“

Po prerokovaní vo výbore sme určili navrhovateľovi čas 13.00 – 13.10 aby sa na zasadnutí výboru zúčastnil a prípadne doplnil písomnú časť návrhu. Výbor sa uzniesol že ide o riešenie ktoré nie je v rámci stanov a bolo doporučené ich autorovi aby kandidoval v nasledujúcich voľbách a po svojom zvolení realizoval svoje plány a vízie. T. Fussgänger sa nezúčastnil zasadnutia výboru.

 

2. Speleomíting sa po 25-tich rokoch presťahoval zo Svitu do Liptovského Jána. Podujatia sa zúčastnilo 160 platiacich účastníkov a cca 10 členov organizačného štábu. Historické priestory kultúrneho domu trochu kapacitne obmedzovali podujatie, čo by sa dalo v budúcnosti vyriešiť využitím aj ďalšieho priestoru na premietanie.
Náklady na Speleomíting boli 1060,87 € (prenájom sály, ozvučenie, občestvenie, kancelárske potreby a propagačné materiály). Príjmy boli 947,95 € (vstupné 2,50 €, poplatok za občerstvenie, predaj propagačných materiálov). Teda z rozpočtu spoločnosti bude na podujatie doplatené 112,92 €. V budúcnosti by mierne navýšenie vstupného mohlo celkom pokryť náklady na podujatie. Prostriedky z prevádzky bufetu boli použité na pokrytie nákladov organizátorov podujatia.

 

3. Kontrola plnenia úloh z výboru konaného dňa 24. 2. 2017 a predsedníctva:
a) Poistenie členov SSS – k tejto téme sa písomne vyjadril do termínu konania výboru A. Dobos, ktorý zabezpečil cenovú ponuku poistenia.
Nakoľko predtým oslovení členovia SSS nepredložili na diskusiu žiadny návrh k poisteniu
členov spoločnosti, členovia výboru sa po diskusii zhodli, že P. Holúbek a Z. Hochmuth zistia ako riešia situáciu nemeckí jaskyniari a v centrále Alpenverein možnosti množstevnej zľavy pri poistení 100 členov spoločnosti.
b) Usmernenie pre vznik nových skupín – nakoľko SSS má aj spoločenskú zodpovednosť za svojich členov a tiež organizačné zložky (skupiny/kluby), preto je nutné pred ich prijatím v určitom časovom horizonte ich pripraviť na pôsobenie v krasovom prostredí. Výbor vypracovaním tohto materiálu poveril P. Hericha.
c) Dodržiavanie termínov zverejňovania materiálov do 10 dní – M. Strmenská je zodpovedná za včasné zverejňovanie.
d) Zmena stanov SSS v bod 16 a súlad s HZS – pri diskusii prítomných členov výboru sa zistilo, že DZS SSS môže aj naďalej existovať a nie je potrebná zmena stanov. Nakoľko ide najmä zabezpečenie spolupráce spoločnosti s profesionálnymi záchrannými službami, ktoré by zasahovali v neznámych terénoch, je potrebné aby v DZS boli členovia spoločnosti so znalosťami jednotlivých území. Za náčelníka DZS bol prítomnými navrhnutý P. Medzihradský, ktorého P. Holúbek osloví s ponukou stať sa v zmysle stanov SSS náčelníkom našej záchrannej služby. Peter však po úvahe túto funkciu odmietol a riešenie tohto problému bude možné až na nasledujúcom valnom zhromaždení. K diskusii o tejto téme sa zapojil aj P. Pokrievka st., ktorý ako profesionálny požiarnik má skúsenosti so záchranou života a majetku.
e) Doména – SSS je vlastníkom domény. P. Holúbek a M. Strmenská z dôvodu zníženia poplatku vybavia odhlásenie spoločnosti u sprostredkovateľa (IMAFEX)

 

4. Publikačná činnosť – Spravodaj 2/2017 – B. Kortman informoval, že na čísle sa intenzívne pracuje a je predpoklad, že by malo byť k dispozícii na Jaskyniarsky týždeň v Aggteleku.
Kongresový Bulletin – B. Kortman hovoril, že je v podstate obsahovo zostavený, teraz sa pracuje na prekladoch a zabezpečení revízie preložených textov, čo bude potrebné zaplatiť z rozpočtu spoločnosti. M. Strmenská informovala, že predpokladanú čiastku cca 300 € je možné uhradiť z doteraz ušetrených plánovaných prostriedkov na Speleomíting.

 

5. Finančný stav, 2 % – spoločnosť má po zaplatení dvoch čísel Spravodaja, vyplatenej mzde, uhradených prevádzkových nákladoch a prijatých členských príspevkoch k dispozícii cca 18 000 €.
2% z dane začali prichádzať na účet spoločnosti začiatkom júna (cca 300 €).

 

6. Rôzne
a) FSE – končí tam p. Dršková, P. Holúbek ju požiadal o zhrnutie svojej práce v tejto inštitúcii do Spravodaja
b) Speleoškola – toto podujatie práve prebieha v Borinskom krase.
c) Celoplošná výnimka – sekretariát zaslal na základe výzvy ministerstva podklady (výnimky jednotlivých skupín) a momentálne prebiehajú konzultácie medzi ministerstvom a ŠOP o riešení tejto problematiky.
d) Príprava 19. valného zhromaždenia – P. Holúbek odporučil, aby sa už začala diskusia ku kandidátom do volieb.
e) Slovenský kras – Z. Hochmuth a P. Herich navrhli zvýšenie nákladu, aby išiel jeden kus na skupinu
f) A. Dobos zaslal návrh na poistenie členov spoločnosti – suma je však pomerne vysoká, 20
Euro.
g) Speleofotografia – finančne zaťažuje spoločnosť, a preto by bolo vhodné hľadať iné formy organizovania podujatia – napr. spolupráca s ČSS.
h) Zverejňovanie GPS vchodov jaskýň – ide o zverejňovanie citlivých informácií v publikácii Jaskyne a hory M. Jurečkom. Prítomní na výbore sa zhodli, že táto forma zverejňovania informácií , najmä týkajúca sa vchodov jaskýň na územiach iných skupín nie je šťastným riešením pre samotné jaskyne a a výbor poveril predsedu konzultovať s M. Jurečkom o usmernení týchto aktivít.

 

 

V Liptovskom Mikuláši 19. 6. 2017
Zapísala: M. Strmenská Overil: P. Holúbek