Zápisnica č. 2/2018

sss

Zápisnica č. 2/2018

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného

dňa 14. septembra 2018 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda: P. Holúbek

Čestný predseda: J. Tulis

Členovia výboru: B. Kortman, P. Herich, K. Kýška, M. Budaj, P. Magdolen

Členovia kontrolnej komisie: I. Demovič, L. Kubičina

Ostatní prítomní: M. Strmenská – zapisovateľka, Ivan Račko

Ospravedlnení : P. Pokrievka, G. Majerníčková

Program

1. Kontrola úloh z predchádzajúceho výboru (stanovy, stránka, výnimka, jaskyniarsky týždeň, 150 rokov Dobšinskej ľadovej jaskyne, 100 rokov Jaskyne slobody, osobné údaje, zákon o ochrane prírody)

2. 2 % z dane

3. Zákon o speleológii, na 14.30 je pozvaný Ivan Račko

4. Vydávanie Spravodaja

5. Rôzne

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

1. Kontrola plnenia úloh

a) Zverejnenie Stanov SSS na stránke – M. Strmenská spracovala podklady a stanovy boli ihneď zverejnené v požadovanom rozsahu

b) Webová stránka SSS – prítomní skonštatovali, že stránka je po úpravách kvalitnejšia a je potrebné len doplniť niektoré oblasti stránky. Napr. zverejňovanie len slovenských príspevkov na blogu (Facebook), zverejnenie Slovenského krasu, Československého krasu a Spravodaja SSS od roku 2005 – dohodne P. Holúbek so SMOPaJ. Články zo Spravodaja by mohli autori zverejniť na blogu – informáciu prispievateľom zašle sekretariát/redakčná rada.

P. Holúbek osloví M. Kudlu, či by bol ochotný spracovať bibliografiu Spravodaja za posledných 10 rokov.

c) Centrálna výnimka– okrem dvoch problémov ostatné skupiny a kluby fungujú. Predseda kontrolnej komisie I. Demovič

predostrel

Návrh kontrolnej komisie SSS k riešeniu sporov v plánoch speleologického prieskumu

 

Z plánov činnosti jednotlivých klubov a skupín SSS na r. 2018 vyplynuli niektoré strety záujmov. Išlo  o spor SK Cassovia a JS Spišská Belá ohľadne speleologického prieskumu lokalít v Javorovej a Bielovodskej doline a o konflikt záujmov na území Plaveckého krasu medzi oblastnou skupinou SSS „Jaskyniari Plavecké Podhradie“ o.z. (JPP) a  Speleoklubom UK Bratislava (SUK). V rámci riešenia tejto situácie  v kontrolnej komisii (KK) boli oslovení predsedovia príslušných klubov a vyžiadané ich stanoviská. Podkladmi pre riešenie boli samotné plány činnosti príslušných klubov/skupín. Písomné stanovisko získala KK iba od predsedu JPP (JUDr. Marián Grúz).

 

V prípade Javorovej doliny JS Spišská Belá (predseda V.Fudály) zásadne odmietla pôsobenie SK Cassovia v tejto oblasti, pripustila však ich pôsobenie v Bielovodskej doline. Po prerokovaní situácie predsedom KK s predsedom SK Cassovia  (J.Thuróczy) a prejednaní v ich klube predseda SK Cassovia prisľúbil, že spornú Javorovú aj Bielovodskú dolinu z plánu činnosti vypustia a aktualizovaný plán zašlú na SSJ. Toto bolo dohodnuté v polovici júla, avšak dosiaľ na SSJ pozmenený plán SK Cassovia zaslaný nebol. Napriek tomu KK považuje tento spor za vyriešený a doporučuje  súhlasiť s plánom Cassovie s výnimkou Javorovej a Bielovodskej doliny, ktoré ostávajú v územnej pôsobnosti JS Spišská Belá.

 

V prípade plánu SUK, ktorý sa týka prieskumu v Plaveckom krase síce nejde o stret záujmov na lokalitách, ktoré sú uvedené v pláne JPP a SUK uvádza, že „V tomto území nemáme záujem pôsobiť ani v Havranickej jaskyni, ani v inej lokalite rozpracovanej už jaskyniarmi zo Speleoklubu Trnava alebo Jaskyniarskej skupiny v Plaveckom Podhradí.“ ale v pláne SUK je len veľmi neurčito uvedené, že „…chceme sondážne-speleologicky otvoriť 1 krasovú lokalitu: možno jaskyňku, možno zatiaľ len perspektívnu dieru s prievanom alebo niektoré prepadlisko.“ Konkrétne plán SUK uvádza iba Hačovu jaskyňu. Podľa názoru KK však nestačí, ak SUK uvádza, že prieskum bude uskutočňovať v spolupráci s M. Hačom, členom JPP. Podľa bodu č. 2 spoločnej celoplošnej výnimky  preberá predseda príslušného speleoklubu  zodpovednosť za konanie členov vlastného klubu, ako aj za členov iných klubov (SUK), ktorí môžu vykonávať prieskum v rámci územnej pôsobnosti príslušného klubu (JPP), pričom sa požaduje prítomnosť člena príslušného klubu (JPP). Preto podľa názoru KK môže SUK vykonávať prieskum v rámci územnej pôsobnosti JPP v súlade s bodom č. 2 spoločnej výnimky len v prípade, že sa na tom dohodne s JPP, menovite s predsedom JPP (JUDr. Marián Grúz) ako zodpovednou osobou. Vzhľadom k tomu, že JPP v stanovisku zo dňa 23.2.2018 vyslovila nesúhlas s plánom činnosti SUK aj s odôvodnením, je však takáto dodatočná dohoda veľmi nepravdepodobná.

 

Za kontrolnú komisiu SSS

Ivan Demovič

 

Výbor hlasovaním prijal túto správu.

P. Herich navrhol vypracovať štandardizovanú tabuľku, do ktorej by kluby dopĺňali len zmeny a odosielaná SSJ aj všetkým správam chránených území by bola centrálne zo sekretariátu SSS. Tabuľka by mala obsahovať zoznam klubov/skupín, územia a lokality – ak to klub/skupina uzná za potrebné. P. Holúbek vypracuje a zašle zoznam na skupiny/kluby na odobrenie.

P. Magdolen zabezpečí na MŽP SR overenie platnosti výnimky.

d) Jaskyniarsky týždeň

– Jaskyniarsky týždeň 2018 – B. Kortman informoval o priebehu podujatia – uskutočnil 22. – 26. 8. 2018 v Strážovských vrchoch. Zúčastnilo sa ho 150 jaskyniarov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Veľkej Británie. Počasie prialo speleologickým, povrchovým akciám a aj bohatému kultúrnemu programu.

– Jaskyniarsky týždeň´2019 – sa bude konať v Ždiari 1. júlový týždeň a organizačne ho bude zabezpečovať JS Spišská Belá

– Jaskyniarsky týždeň´2020 – návrh OS Brezno v spolupráci s SK Banská Bystrica a výborom SSS

Jaskyniarsky týždeň´2021 – predbežne bude organizovať JK Demänovská dolina – výročie objavu Dem. jaskyne slobody, nakoľko je kongres UIS vo Francúzsku tak pod jeho záštitou sa uskutoční aj Eurospeleo, takže neprichádza do úvahy uskutočniť toto podujatie v tomto termíne na Slovensku

e) 150. Výročie Dobšinskej ľadovej jaskyne – spoločnosť pri tejto príležitosti vydá mapu jaskyne spolu so Stratenskou jaskyňou formou plagátu – garantom tohto projektu bude J. Tulis

f) Osobné údaje – sekretariát oslovil dotknuté osoby a získal súhlasy na obmedzené zverejnenie osobných údajov na stránke a v Spravodaji.

g) Zákon o ochrane prírody – v spolupráci K. Kýšku, P. Hericha a P. Holúbeka boli formulované pripomienky, SSS zákon zatiaľ nepripomienkovala.

2. 2% z dane, finančná situácia

a) 2% z dane – na účet na 2% k dnešnému dňu prišlo cca 5800 €. M. Strmenská vyzve skupiny/kluby k zdokladovaniu poukázaných fin. prostriedkov na spoločnosť. Následne budú môcť čerpať finančné prostriedky na oprávnené položky (cestovné, materiál). V roku 2019 už bude na 2% k dispozícii opäť účet SSS. M. Strmenská zabezpečí registráciu do 15. 12. 2018.

b) finančná situácia – spoločnosť disponuje v súčasnosti cca 19000 €

P. Herich informoval o možnosti získať zo ŠOP SR – SSJ fin. prostriedky pri mimoriadnych udalostiach v jaskyniach (pre ochranu jaskýň).

3. Zákon o speleológii – o 14:30 na rokovanie prišiel I. Račko

VZ poverilo výbor zaoberať sa otázkou vytvorenia zákona o speleológii. I. Račko pripravil materiál, ktorý bol pred zasadnutím zaslaný členom výboru. V diskusii na výbore sa uznieslo, že členovia výboru materiál preštudujú, pripomienkujú a takúto verziu poskytnú členskej základni na pripomienkovanie. Ide o dlhodobý cieľ, ktorého možné splnenie sa bude realizovať až o niekoľko rokov, bude tam ešte veľa administratívnej a aj organizačnej práce.

4. Spravodaj SSS

boli vydane a distribuované 2 čísla s navýšeným nákladom. Tretie číslo sa už zostavuje.

5. Rôzne

a) Speleofotografia – spoločnosť prispeje na podujatie 800 €

b) Mapovací kurz– bude sa konať ešte tohto roku. Sekretariát osloví Z. Hochmutha či by mal záujem viesť tento kurz, lektorskú účasť prisľúbili M. Budaj a P. Herich.

c) Smernice o bezpečnosti práce v jaskyniach vypracoval P. Magdolen – prítomní členovia ich schválili.

M. Strmenská zabezpečí ich zverejnenie do skupín a klubov.

d) Rokovanie o záchrane v zatopených jaskyniach – za účasti zástupcov z MV SR, HZS, BZS, SMOPaJ, SSJ a SSS sa v 14.9.2018 uskutočnilo pracovne stretnutie za účelom zosynchronizovania spolupráce jednotlivých zložiek záchrany. Spoločnosť sa môže zapojiť do grantového systému MV SR. V závere boli dohodnuté nasledujúce body:

  1. V roku 2019 by bolo užitočné zorganizovať nácvik čerpania vody z podzemia za účasti všetkých zložiek zúčastnených na rokovaní spolu s Hasičským a záchranným zborom

  2. Zistiť kde a ako je dostupný materiál na záchranu vo vodou zatopených priestoroch (najmä čerpadlá, ich výkon a výtlak, elektrocentrály, hadice, elektrické káble, materiál na vybudovanie prečerpávacích nádrží a pod.), zabezpečia organizácie SSS, HBZS, MV SR, operačné a krízové riadenie, HZS, Hasičský a záchranný zbor

  3. Analýza možných nebezpečných miest a informovanie zainteresovaných zložiek o jaskyniach, v okresoch s najväčším počtom jaskýň (Brezno, Košice-okolie, Liptovský Mikuláš, Martin, Poprad, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Spišská Nová Ves a iné) by bolo vhodné nadviazať spoluprácu záchranárskych zložiek s miestnymi jaskyniarmi, kontakty dodá SSS.

V Liptovskom Mikuláši 18. 9. 2018

Zapísala: M. Strmenská Overil: P. Holúbek, P. Herich

Komentár WEB

2 komentáre

  1. Navrhujem na stránke SSS zriadiť rubriku o predaji a výmene jaskyniarskej techniky, pomôcok a literatúry.

    1. Author

      Prave koli tomu vznikol projekt blog.sss.sk, tu mozte jednoducho pridat co ponukate/hladate v kategorii burza.

Pridaj komentár

Facebook komentár