Pozvánka na zasadnutie  XX. valného zhromaždenia SSS

bSSS2

Pozývam členov Slovenskej speleologickej spoločnosti na zasadnutie XX. valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 6. mája 2022  o 13.00 hod. v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Program:

  1. Privítanie účastníkov, schválenie programu
  2. Voľba predsedajúceho VZ, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice

  3. Správa o činnosti SSS a výboru za rok 2021 a za volebné obdobie
  4. Ocenenie jaskyniarov

. 5. Kontrola uznesenia z predsedníctva v roku 2021 a XIX. valného zhromaždenia
  6. Správa o hospodárení, návrh finančného rozpočtu na rok 2022
  7. Voľba volebnej a návrhovej komisie

8. Voľba predsedu, výboru a kontrolnej komisie

9. Diskusia

10. Uznesenie, záver

                                          S pozdravom

                                                                                  Ing. Peter Holúbek

                                                                                          predseda SSS

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár