Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 6. 12. 2013

Zasadnutie výboru SSS sa uskutočnilo v piatok 6. 12. 2013 o 13.00 na sekretariáte SSS v Liptovskom Mikuláši. Prítomní boli: B. Kortman, Z. Hochmuth, P. Holúbek, M. Jagerčík, P. Magdolen, O. Miháľová, P. Strečanský, J. Tulis, L. Vlček. Ospravedlnili sa: S. Szunyogová, I. Demovič.

Zasadnutie otvoril predseda SSS B. Kortman, privítal zúčastnených a navrhol obvyklý program zasadnutia.

 1. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia výboru:

Väčšina úloh v uznesení bola splnená, naďalej trvá úloha vykonať revíziu materiálu po záchrannej službe JZS a zistiť možnosť vytvoriť film o osobe Antona Droppu (P. Holúbek). K úrazu V. Daniela sa vyjadril J. Tulis, úraz sa stal v Stratenskej jaskyni v súvislosti so speleologickou činnosťou. J. Tulis vyzve V. Daniela, aby poskytol adekvátnu lekársku správu. Dohoda o spolupráci v oblasti ochrany prírody a krajiny a cestovného ruchu: ústny súhlas signatárov s pristúpením k dohode máme, ale formálne sa odďaľuje pre rozpory terajších signatárov (KST). NR SR schválila novelu zákona 543/2002 Z. z.

 1. V rámci Speleologickej školy SSS sa v mesiaci október uskutočnil kurz vystrojovania jaskýň na Krakovej holi pod vedením M. Jagerčíka. Kurz bol úspešný, podrobnejšie je opísaný na webových stránkach SSS, vyjde článok v Spravodaji.

 2. Centrálne podujatia: Valné zhromaždenie a Speleomíting budú vo Svite v dňoch 11. a 12. 4. 2014. Je možné, že tento termín bude kolidovať s prezidentskými voľbami. Akonáhle bude známy termín prezidentských volieb, buď potvrdíme, alebo presunieme uvedené podujatia. Organizátorka O. Miháľová vyjadrila ochotu organizovať Speleomíting aj bo budúcna, minimálne do roku 2016 (jubilejný 25. ročník). Jaskyniarsky týždeň sa bude konať v Malužinej, J. Šmoll zistí, od koho treba povolenie táboriť v mieste bývalého autokempingu.

 3. Edičná činnosť SSS:

  1. Vyšiel Spravodaj 3/2013, pripravuje sa Spravodaj 4/2013.

  2. Knižné vydanie rukopisu M. Lalkoviča stvárňujúceho beletristicky postavu V. Benického sa odkladá, výbor sa k možnosti jeho podpory vráti na ďalšom zasadnutí.

  3. Zbierka jaskyniarskej poézie (básne J. Knappa, J. Lenka a iných) je stále v pláne, básne zhromažďuje P. Holúbek.

  4. Na základe návrhu L. Vlčeka a P. Holúbeka vyjde skladačka k  70. výročiu organizovaného jaskyniarstva na Slovensku.

  5. Plánovaný kalendár na rok 2014 by mal obsahovať fotografie P. Staníka, P. Medzihradského, P. Kočiša a J. Stankoviča. Uvedení fotografi boli oslovení, ak dodajú fotografie do konca roka, kalendár by mohol vyjsť.

  6. Atlas jaskyne Skalistý potok, ktorý pripravuje Z. Hochmuth, je pred dokončením. V knižnej podobe ho vydá SSS v náklade cca 200 výtlačkov.

  7. Mimo SSS vydal M. Štéc knižku o systéme Jaskyne mŕtvych netopierov; je v predaji po 18 €. Po dohode s autorom o cene prichádza do úvahy jej nákup aj pre potreby SSS. Recenziu tejto publikácie do Spravodaja napíše Z. Hochmuth.

  8. J. Tulis informoval o pripravovanej publikácii k 50. výročiu SK Slovenský raj, ktorú tento klub plánuje budúci rok vydať s podporou SSS.

 4. Valné zhromaždenie európskej federácie FSE bolo v talianskom meste Casola. Ako delegát sa ho zúčastnil L. Vlček, stručne informoval výbor o jeho priebehu. Pripravil podrobnejšiu správu, ktorá bude publikovaná v Spravodaji 4/2013.

 5. Príprava Valného zhromaždenia SSS:

  1. VZ SSS sa uskutoční deň pred Speleomítingom v rokovacej miestnosti ubytovne Skala vo Svite.

  2. Členovia výboru zatiaľ nenavrhli kandidátov na predsedu ani do výboru, budeme sa tým zaoberať na najbližšom zasadnutí (v januári).

  3. Návrhy na ocenenia členov predložil M. Jagerčík, konkrétne zlatú medailu pre J. Slančíka a F. Vengera. Podrobne sa budeme zaoberať návrhmi po zverejnení výzvy v Spravodaji 4/2013.

  4. Návrhy na zmeny stanov SSS sa prerokujú na najbližšom zasadnutí výboru. Zatiaľ sa uvažuje o možnosti automatického zaniknutia členstva, ak člen dva roky nezaplatí členský príspevok.

 6. Rozličné:

  1. O situácii v jaskyni Mesačný tieň prišiel informovať Igor Pap. Už dlhšie obdobie robí B. Šmída problémy jaskyniarom skúmajúcim túto jaskyňu. Jeho aktivity vyvrcholili počas akcie 22. – 25. 11. 2013, keď českým účastníkom akcie K. Jindrovi a J. Štěpánkovi ukryl batohy s dokladmi, peniazmi, mobilmi a suchým odevom v bočnej pukline pod vrstvu kamenia. Českí jaskyniari boli nútení zostupovať v overaloch do Lysej Poľany, tam požiadať o pomoc a po zistení miesta úkrytu batohov vrátiť sa po ne na druhý deň do jaskyne. Cesta do jaskyne a späť prebehla v náročných poveternostných podmienkach a jaskyniari boli na hranici vyčerpania. Na základe týchto informácii I. Pap žiada výbor SSS, aby riešil aktuálnu situáciu. Výbor sa zhodol, že napíšeme českým jaskyniarom ospravedlňujúci list a SSS sa dištancuje od počínania B. Šmídu. Predseda SSS B. Kortman vyzve B. Šmídu, aby sa v budúcnosti zdržal takýchto skutkov, ktoré ohrozujú zdravie jaskyniarov ako aj iných činností poškodzujúcich dobré meno SSS. Tiež očakávame jeho vyjadrenie k tomuto problému. Disciplinárne opatrenia sú v právomoci predsedníctva, resp. valného zhromaždenia a prijmú sa, ak bude problém pretrvávať.

  2. J. Stankovič požiadal písomne výbor, aby pomohol riešiť situáciu člena skupiny Minotaurus J. Halamu, ktorý pôsobí v blízkosti svojho bydliska pri Piešťanoch. J. Halama požiadal Okresný úrad životného prostredia v Trnave o predĺženie výnimky zo zákona o ochrane prírody a krajiny, platnej do konca t. r. aby mohol naďalej vykonávať speleologickú činnosť v Dobrovodskom krase. Žiadosť o výnimku na speleologický prieskum lokalít v pôsobnosti oblastnej skupiny Inovec podal aj I. Demovič. Na OÚ ŽP v Trnave sa 12. decembra uskutoční rokovanie zainteresovaných strán, kde bude SSS zastupovať predseda B. Kortman. Ešte predtým sa B. Kortman s oboma menovanými stretne, aby sa dohodli o pôsobení na sporných lokalitách a prípadnej vzájomnej spolupráci.

  3. L. Vlček informoval o vydaní nového titulu P. Barabáša Hľadači tieňa. Je to súbor dvoch DVD, kde sú na jednom filmy Hľadači tieňa a Hľadači utajených svetov a druhé bonusové DVD obsahuje film Tajomstvo podzemia. L. Vlček napíše do Spravodaja krátku informáciu o tomto titule, zistí cenu, za ktorú sa dajú kúpiť výpredajové DVD a možnosť ich využitia ako ocenenia na Speleomítingu.

  4. M. Strmenská bude medzi vianočnými sviatkami a Novým rokom čerpať dovolenku, sekretariát bude zatvorený.

V Liptovskom Mikuláši 6. 12. 2013 Zapísal: P. Magdolen

Kontroloval: B. Kortman

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár