Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 8. 4. 2011

dňa 8. apríla 2011 vo Svite
Zasadania predsedníctva SSS sa zúčastnilo 29 predsedov oblastných skupín a klubov (pri
celkovom počte 49 je to nadpolovičná väčšina, a tak bolo predsedníctvo schopné uznášania),
predseda SSS, všetci členovia výboru SSS a 1 člen kontrolnej komisie. Prezenčná listina je
v prílohe zápisu.
Zasadanie otvoril predseda SSS Bohuslav Kortman a uvítal predsedov OS/K a prísediacich
členov SSS.

Zvolila sa návrhová komisia v zložení Miroslav Sova a Františka Majerníčková, za zapisovateľa
Lukáš Vlček a overovateľa zápisu Ján Tulis.
Bohuslav Kortman zhodnotil plnenie záväzkov vyplývajúcich z predošlého valného zhromaždenia
SSS, na ktorom sa zvolil nový výbor a kontrolná komisia a schválil sa doplnok
stanov SSS. Predniesol správu o činnosti SSS v roku 2010, pričom zhodnotil rok ako úspešný.
SSS sa opätovne zaregistrovala za prijímateľa 2 % dane z príjmu. Podarilo sa úspešne
zorganizovať Speleomíting a Jaskyniarsky týždeň, sčasti Speleologickú školu SSS, v roku
2010 sa zvýšil počet členov (801) i počet skupín SSS (49).V porovnaní s predchádzajúcimi
rokmi sa zlepšilo platenie členského príspevku členov SSS. Zástupcovia SSS sa zúčastnili na
medzinárodných speleologických podujatiach v zahraničí, podarilo sa im sprístupniť Malú
Stanišovskú jaskyňu, zorganizovať napríklad cyklus prednášok v Krajskej knižnici v Žiline,
zúčastnili sa súťaže Speleofotografia a iných akcií. Zo speleologického hľadiska je dôležité,
že sa objavilo a preskúmalo viacero nových jaskýň a počet evidovaných jaskýň na území
Slovenskej republiky presiahol 6000. SSS spolupracovala so SMOPaJ a SSJ pri riešení projektov
orientovaných na speleologickú dokumentáciu, zameriavanie súradníc jaskynných
vchodov, ako aj mapovanie priestorov vybraných jaskýň. Edičná činnosť SSS bola bohatá;
okrem štyroch čísel Spravodaja SSS vyšla reprezentačná monografia Plešivecká planina od
autorov Jaroslav Stankovič a kol. a pripravovali sa ďalšie publikácie. Podrobná správa o činnosti
je už tradične zverejnená v Spravodaji SSS 1/2011.
Ekonóm SSS Peter Holúbek predniesol správu o hospodárení v roku 2010. SSS mala v roku
2010 príjmy 16 844 eur a výdavky 20 936 eur. Hlavné výdavky boli na Spravodaj SSS;
keďže v roku 2009 sa zaplatili len 3 čísla Spravodaja, roku 2010 sa financovalo vydanie 5
čísel. Náklady na vydávanie Spravodaja sa zvýšili aj vplyvom nárastu cien tlače. Zvýšil sa
i členský príspevok do Európskej speleologickej federácie. Pozitívne je, že v roku 2011 sa
plánuje príjem z grantu SMOPaJ vo výške 13 000 eur.
Správu kontrolnej komisie prečítal za neprítomného predsedu komisie Petra Strečanského
člen komisie Ivan Demovič. Konštatoval, že vedenie SSS je na veľmi dobrej úrovni a kontrolná
komisia nezistila žiadne nedostatky v účtovníctve.
V časti venovanej organizačným záležitostiam v rámci SSS sa hlasovalo za vyškrtnutie
Sekcie jaskynného potápania z evidencie SSS za hrubé porušovanie stanov SSS podľa článku
10 stanov. Skupina opakovane nepodala správu o činnosti, prestala komunikovať so SSS a jej
členovia neplatia členské. Za vyškrtnutie hlasovala nadpolovičná väčšina, zdržali sa štyria,
proti nebol nikto. Výbor neodporučil schváliť nezaradené členstvo Milanovi Štécovi, t. č. vedúcemu
Speleoklubu Slovakia-Ďumbier, a vyzval ho zabezpečiť riadne fungovanie tohto
speleoklubu. V prípade ďalšieho nepriaznivého vývoja je OS Brezno ochotná pristúpiť na
prestúpenie členov speleoklubu do ich OS. Výbor SSS navrhol na základe žiadosti Pavla
Bellu kooptovať namiesto neho do redakčnej rady Spravodaja SSS Lukáša Vlčka. Návrh sa
jednomyseľne schválil.
Bohuslav Kortman odovzdal Oľge Miháľovej zlatú medailu SSS za významnú speleologickú
činnosť a za organizovanie celoslovenského podujatia Speleomíting, ktoré sa tohto
roku koná vo Svite už 20. raz. Striebornú medailu udelila SSS Zbigniewovi Nišponskému za
dlhodobý umelecký prínos k slovenskému jaskyniarstvu. Čestné uznanie za zásluhy na
príprave a vydaní knihy Plešivecká planina prevzal Jaroslav Stankovič.
V bode „Rozličné“ odzneli informácie o pripravovaných centrálnych speleologických
podujatiach. Oľga Miháľová predstavila Speleomíting 2011 vo Svite v termíne 9. apríla 2011,
Bohuslav Kortman Lezecké dni na Mojtíne v termíne 20. až 22. mája 2011 a Lukáš Vlček 52.
jaskyniarsky týždeň SSS, ktorý sa bude konať v termíne 3. – 7. augusta 2011 v Tisovci.
Pozvánka na Jaskyniarsky týždeň spolu s detailným programom bude zverejnená už čoskoro
na internete.
Zdenko Hochmuth otvoril diskusiu venovanú otázke budúcnosti Speleologickej školy
SSS. Keďže na minuloročných školách sa zúčastnilo čoraz menej frekventantov, vyjadril
obavu, či tento trend nebude v budúcnosti pokračovať. V diskusii sa objavil návrh, či by
nebolo vhodné súčasnú širokospektrálne zameranú školu modifikovať na tematické kurzy, ako
i zmeniť frekvenciu konania škôl napr. na jedenkrát za 3 roky. Predsedníctvo sa zhodlo
v tom, že speleologickú školu treba udržať, ale treba zúžiť tematický okruh s ročnými
obmenami.
Bohuslav Kortman predniesol pozvánku od poľského Speleoklubu Tatrzanskeho na
výstavu fotografií 29. apríla 2011 v Zakopanom a pozvánku od JK Strážovské vrchy na
podujatie „Zelená modrá“ 25. – 26. júna 2011 v Pružine-Priedhorí.
Diskutovalo sa o webovej stránke SSS, na administráciu ktorej dal po odstúpení doterajšieho
administrátora Michala Uriču prísľub člen SSS Michal Danko.
Gustáv Stibrányi písomne požiadal SSS o splnomocnenie zastupovať SSS pri rokovaniach
o prestavbe horolezeckej chaty v Zádielskej doline, pričom výhľadovo sa ponúka možnosť
využiť chatu na školiace stredisko SSS; zároveň informoval o projekte zameranom na práce
vo vyvieračke Vizavat. Po diskusii, z ktorej vyplynulo, že práce na vyvieračke sú v kompetencii
jednotlivých klubov, a aby G. Stibrányi pred rokovaniami konzultoval s SSS, bol
návrh na splnomocnenie prijatý.
Predsedníctvo diskutovalo o pomoci ČSS pri organizovaní kongresu Medzinárodnej
speleologickej únie (UIS) v roku 2013 v Brne. Výbor navrhol zorganizovať postkongresové
exkurzie v spojení s 54. jaskyniarskym týždňom SSS v Jánskej doline.
Predseda SSS priebežne rokoval o možnostiach sprístupnenia Brestovskej jaskyne, o ktoré
prejavila záujem OS Orava. Viacerí diskutujúci vyzvali predsedníctvo apelovať na SSJ vo
veci zohľadnenia výhod pre členov SSS pri návšteve sprístupnených jaskýň na Slovensku,
osobitne Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Ide najmä o nespokojnosť s poplatkom za fotografovanie
v jaskyniach; namieste by bolo zrušenie poplatkov za amatérske fotografovanie.
Rudolf Košč navrhuje pred centrálnymi podujatiami informovať o nich predsedov SSS aj
telefonicky. Ján Kasák upozornil na zvyšujúcu sa finančnú náročnosť vydávania Spravodaja
SSS vplyvom zvýšenia sadzby DPH, ceny papiera a tlačiarenských prác. Výbor navrhuje
priebežné riešenie so zohľadnením záväzku, že sa tým nezníži úroveň kvality obsahu ani
formy Spravodaja.
Na záver zasadania predsedníctvo SSS schválilo uznesenie (je v prílohe zápisu) a Bohuslav
Kortman zasadanie ukončil.
Zapísal: Lukáš Vlček
Overil: Ján Tulis
Uznesenie predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti
konaného 8. 4. 2011 vo Svite
1. Predsedníctvo SSS schvaľuje:
– správu o činnosti SSS v r. 2010,
– správu o hospodárení SSS za r. 2010,
– správu kontrolnej komisie,
– návrh rozpočtu SSS na r. 2011,
– vyškrtnutie Sekcie jaskynného potápania z evidencie SSS podľa článku 10 stanov
za dlhodobé neplnenie si povinností,
– splnomocnenie Gustáva Stibrányiho zastupovaním v rokovaniach vo veci
prestavby horolezeckej chaty v Zádielskej doline.
2. Predsedníctvo SSS ukladá výboru:
– riešiť situáciu v Speleoklube Slovakia-Ďumbier,
– urýchlene riešiť situáciu s internetovou stránkou SSS a jej aktualizáciu,
– riešiť v spolupráci s SSJ podmienky vstupu členov SSS do sprístupnených jaskýň.
3. Predsedníctvo SSS berie na vedomie:
– informáciu o konaní centrálnych podujatí SSS (Speleomíting, Lezecké dni,
Jaskyniarsky týždeň, Speleologická škola) a iných akcií (výstava fotografií
v Zakopanom, Zelená modrá v Priedhorí).
4. Predsedníctvo SSS udeľuje:
– zlatú medailu SSS Oľge Miháľovej za významnú speleologickú činnosť a za
organizovanie celoslovenského podujatia Speleomíting SSS vo Svite,
– striebornú medailu SSS Zbigniewovi Nišponskému za umeleckú propagáciu
slovenského jaskyniarstva,
– čestné uznanie RNDr. Jaroslavovi Stankovičovi za prípravu a vydanie knihy
Plešivecká planina.