Predsedníctvo SSS 2023

bSSS2

Vážení predsedovia oblastných skupín a klubov,

srdečne Vás pozývame na predsedníctvo Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 24. marca 2023 o 13.00 v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva na Školskej ulici č. 4 v Liptovskom Mikuláši s navrhovaným programom:

  1. Privítanie účastníkov, voľba zapisovateľa a návrhovej komisie
  2. Schválenie programu
  3. Udelenie ocenení podľa návrhov zo skupín a klubov
  4. Správa o činnosti SSS a výboru
  5. Správa o hospodárení za rok 2022, návrh finančného rozpočtu na rok 2023
  6. Správa kontrolnej komisie
  7. Kontrola uznesenia zo zasadnutia VZ SSS 2022
  8. Diskusia, rôzne, návrh M. Zverku na prijatie jaskyniarskeho klubu CUC Bratislava do SSS
  9. Hlasovanie o uznesení