Speleoclub Chočské vrchy (Page 4)

DODATOK Č. 2 K STANOVÁM SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTIz 11. apríla 2003 schválený 17. valným zhromaždením SSS V článku 3 odsek 4 sa dopĺňa písmeno e) takto: e) nezaplatením členského príspevku za dva roky nasledujúce po sebe. Kompletné znenie stanov nájdete https://sss.sk/index.php/o-nas/dokumenty-a-formulare/146-stanovy-sssČítaj ďalej …

Uznesenie zo 17.valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti11.apríla 2014 Svit 1. valné zhromaždenie SSS schvaľuje:a.) správu o činnosti za obdobie 2010-2013b.) správu o hospodárení za obdobie 2010-2013c.) správu kontrolnej komisie za obdobie 2010-2013d.) zmeny v stanovách: čl.3, odsek 4 doplniť písmeno e)členstvo v SSS zaniká, ak člen nezaplatí členský príspevok 2 roky po sebee.) vyznamenania členov a skupín SSSČítaj ďalej …