Zápisnica č. 14/2018

sss

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti,  konaného

dňa 13. apríla 2018 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda:  P. Holúbek

Čestný predseda: J. Tulis

Členovia výboru: B. Kortman, P. Pokrievka, P. Herich, Z. Hochmuth,  M. Jagerčík, P. Magdolen
Členovia kontrolnej komisie:   P. Strečanský,

Ostatní prítomní:  M. Strmenská – zapisovateľka

Ospravedlnení : I. Demovič, G. Majerníčková

 

 1. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto schváleným programom:

 

 1. Príprava XIX. Valného zhromaždenia SSS
 2. Kontrola plnenia úloh
 3. Rôzne

 

 • Príprava XIX. Valného zhromaždenia SSS
 1. a) P. Holúbek predstavil prítomným návrh programu XIX. Valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať  5. 2018 o 13.00 v SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši :
 2. Otvorenie, privítanie účastníkov, schválenie programu
 3. Voľba predsedajúceho VZ, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 4. Voľba návrhovej komisie, 3 členovia
 5. Voľba volebnej komisie, 5 členov
  5. Udelenie vyznamenaní
  6. Správa o činnosti SSS a výboru
  7. Správa o hospodárení, návrh finančného rozpočtu na rok 2018
  8. Správa kontrolnej komisie
  9. Diskusia k správam
 6. Kontrola uznesení z XVIII. valného zhromaždenia z 1. 4. 2016 a z predsedníctva z
 7. 4. 2017
  a) poistné
 8. b) usmernenie pre zakladanie nových skupín
 9. c) stanovy a zákon o HS
 10. d) doména SSS
 11. Predstavenie kandidátov do výboru, kontrolnej komisie a predsedu
 12. Voľba členov do výboru, kontrolnej komisie a predsedu SSS
 13. Prestávka
 14. Diskusia (v zmysle platného rokovacieho poriadku sa do diskusie treba prihlásiť písomne predsedajúcemu VZ)
 15. Uznesenie
 16. Záver
 17. b) K návrhu programu prebehla diskusia prítomných členov výboru s nasledovnými závermi:

Delegáti valného zhromaždenia sa určujú kľúčom jeden z piatich platiacich členov SSS.

 1. Strmenská zabezpečí prezenčné listiny s počtami delegátov na základe doručených informácií a úhrady členských príspevkov z klubov/skupín SSS ku dňu konania zhromaždenia a zabezpečí informáciu o uznášaniaschopnosti VZ.

 

Ad. 5. Udelenie vyznamenaní  – výbor schválil návrhy skupín/klubov a členov spoločnosti na ocenenia na VZ a speleomítingu.

Ad. 6. Správu o činnosti spoločnosti a výboru  prednesie P. Holúbek

Ad. 7. Správu o hospodárení spoločnosti a návrh rozpočtu na rok 2018 prednesie B. Kortman

Ad. 8. Správu kontrolnej komisie prednesie P. Strečanský

Ad. 9. Diskusia k správam

Ad. 10.  Kontrola plnenia uznesení:

 

Poistné členov spoločnosti – po dôkladnom oboznámení prítomných B. Kortmanom o situácii a alternatívach poistenia, delegáti hlasovaním rozhodnú o predložených návrhoch.

 

Usmernenie pre zakladanie nových skupín/klubov – vypracoval  P. Herich a výbor ho schváli na svojom zasadnutí. Tento materiál bol zaslaný na skupiny a zverejnený na stránke SSS. Taktiež bude publikovaný v Spravodaji.

 

Stanovy a zákon o HS – po preštudovaní materiálov výbor dospel k záveru,  že stanovy spoločnosti nie sú s ním v rozpore.

 

Doména SSS – spoločnosť je od roku 2017 vlastníkom domény.

 

Ad. 11.  Predstavenie kandidátov – prítomní kandidáti budú vyzvaní, aby predstavili stručne prítomným seba a svoje predstavy o práci v orgánoch spoločnosti.

Ad 12.  Voľby – M. Strmenská zabezpečí  prezenčné listiny, volebné a hlasovacie lístky. Hlasovaciu urnu zabezpečí  P. Holúbek .

Ad. 13. Po vyhlásení výsledkov volieb bude nasledovať prestávka

Ad. 14. Diskusia – vystúpiť v diskusii bude umožnené po odovzdaní písomnej prihlášky  návrhovej komisii do  začatia diskusie ( maxim. dĺžka príspevku 5 min., pripomienka max. 2 min.)

Ad. 15. Predseda návrhovej komisie predloží  prítomným návrh uznesenia na schválenie.

Ad. 16. Predsedajúci ukončí rokovanie

 

 1. Rôzne
 2. a) Centrálna výnimka – kontrolná komisia rieši niekoľko problémových situácii medzi skupinami/klubmi. Nakoľko k centrálnej výnimke prichádzajú pripomienky zo skupín/klubov, bude potrebné rokovať s MŽP a ŠOP. Prítomní členovia výboru sa zhodli, že požiadavky je potrebné podať písomne na spoločnosť a následne to bude riešiť s dotknutými orgánmi nový výbor.
 3. b) Navýšenie počtu výtlačkov Spravodaja je potrebné z dôvodu zvýšenia počtu členov spoločnosti na 893.
 4. c) Speleomíting ´2018 – zabezpečujú M. Tršková, N. Filipčíková v tom rámci ako v minulom roku. Ceny pre ocenených zabezpečí B. Kortman a sekretariát SSS
 5. d) Jaskyniarsky týždeň ´2018 bude v Strážovských vrchoch – podrobnosti o podujatí poskytne na VZ B. Kortman
 6. e) Speleoškola ´2018 – organizuje ju tradične Speleoklub Trnava
 7. f) Mapovací kurz by spoločnosť mala organizovať koncom roku 2018

 

V Liptovskom Mikuláši 17. 4. 2018

Zapísala:  M. Strmenská                                                         Overil: P. Holúbek

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár