Zápisnica č.4/2023

bSSS2

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti,

konanéhodňa 24. 2. 2023v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda: P. Holúbek

Čestný predseda: J. Tulis

Členovia výboru: P. Magdolen, B. Kortman, P. Pokrievka,P. Herich,K. Kýška

Členovia kontrolnej komisie:

Ostatní prítomní: M. Strmenská – zapisovateľka, A. Gessert

Ospravedlnení : M. Pancuráková, , Ľ. Mareková, A. Lačný

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

1. Centrálne podujatia (Predsedníctvo, Speleomíting, Jaskyniarska škola, Jaskyniarsky týždeň)

2. Spravodaj SSS, zhodnotenie roku 2022, zostavenie čísla 1/2023, ktorá by malo vyjsť do predsedníctva 24. marca 2023

3. Finančná situácia, platenie členského

4. Vyhodnotenie dotazníka pre organizačné jednotky SSS

5. Iné, diskusia (fond SSS pre podporu skupín, konferencia o dokumentácii, prieskume a objavovaní jaskýň)

 1. Centrálne podujatia
 • Predsedníctvo SSS sa uskutoční v termíne 24. marca 2023 v budove SMOPaJ. Pozvánku s programom zašle na skupiny/kluby do 6. 3.2023 M. Strmenská
 • Speleomíting 2023 sa bude konať  25. marca 2023 v SMOPaJ. Organizačne podujatie zabezpečí P. Holúbek s M. Strmenskou. Prednášky bude potrebné zaslať na sekretariát SSS do 17. 3. 2023. Podrobné informácie ohľadne programu akcie zašle M. Strmenská na skupiny/kluby do 3. marca 2023. Ocenené vecnými cenami budú najväčšie objavy v zahraničí a doma. Ubytovanie v Liptovskom Mikuláši je možné v penziónoch a hoteloch v meste a okolí. V školskom roku 2022/2023 školy neposkytujú ubytovanie na internátoch pre turistov. (Výhodnejšie ceny za ubytovanie sú v hoteli CESTÁR (100€/noc izba 2+2 so sociálnym zar. a kuch. kútom – 8 izieb, 1×2 za 50 €, 1×3 za 75 €)).
 • 63. jaskyniarsky týždeň 2023 sa nakoniec bude konať v termíne 30. 8. – 3. 9. 2023 v lokalite pri Bystrianskej jaskyni. Hlavným organizátorom bude OS Brezno. Prítomní členovia výboru z dôvodu zvyšovania nákladov na organizovanie takýchto podujatí schválili príspevok na jaskyniarske týždne od roku 2023 vo výške 500 €. O usporiadanie jaskyniarskeho týždňa v roku 2024 sa prihlásili SK Červené vrchy a Speleo Turiec ponúkol organizovanie ďalšieho JT 2025.
 • Speleoškola 2023 sa bude opäť konať v Malých Karpatoch a SSS prispeje ½ na účastnícky poplatok členom spoločnosti.
 1. Spravodaj SSS
 • Spravodaj SSS 2022- vyšli všetky 4 čísla.  M. Kudla prevzal od B. Kortmana zostavovanie Spravodaja a už pracuje na č. 1/2023. J. Kasák končí tiež číslom 1/2023 a jeho doterajšiu prácu bude spoločnosť pravdepodobne riešiť dodávateľsky cez tlačiareň.
 • Spravodaj č.1/2023 bude vydaný ku dňu rokovania predsedníctva SSS.
 1. Finančná situácia k 24. 2. 2023 – spoločnosť disponuje s cca 33.000,-€. Členské príspevky za rok 2022 majú zaplatené všetky skupiny/kluby okrem jednej. Boli urobené úhrady za Spravodaj 3,4/2022, priebežne sa uhrádzajú skupinám nároky na 2% a za projekty. Čiastočne už prišli aj členské príspevky od skupín a klubov za rok 2023.
 1. Vyhodnotenie dotazníka pre organizačné jednotky SSS – na základe doručených vyjadrení od skupín/klubov SSS členovia požadujú papierovú farebnú formu Spravodaja, formát nezmeniť a zverejniť na webstránke SSS do mesiaca od vydania.
 2. Iné, diskusia
 • Fond SSS pre podporu skupín – M. Strmenská ihneď vypracuje formulár na projekt pre žiadateľov. Pre rok 2023 sa plánuje vyčleniť 1200 € na projekty do max. výšky 400 €.
 • Konferencia o dokumentácii, prieskume a objavovaní jaskýň sa uskutoční podľa plánu 17. 11. 2023 v SMOPaJ. Z prednášok bude následne spracovaný manuál, ktorý bude vydaný pre potreby jaskyniarov.
 • Pamiatkový úrad – členovia výboru sa zaoberali korešpondenciou z MŽP SR ohľadom Pamiatkového úradu a navrhli, aby sa zástupcovia tejto štátnej inštitúcie pozývali na centrálne podujatia SSS aby boli s členskou základňou v kontakte. V minulosti úzku spoluprácu zabezpečoval náš dlhoročný člen Dr. Bárta.
 • Sinter – je k dispozícii na stránke SMOPaJ.
 • A. Gessert sekretár FSE – informovala prítomných o možnostiach spolupráce na odbornej úrovni s členmi FSE a taktiež o možnosti získať finančný príspevok na expedície za účasti zástupcov zo 4 krajín FSE. Pre väčšiu propagáciu SSS v rámci FSE a lepšiu informovanosť členov spoločnosti budú uverejňované v Spravodaji prehľady o aktivitách FSE. Na návrh členov výboru prijala zastupovanie SSS pri FSE. Sekretariát zabezpečí oznámenie zmeny zástupcu SSS na FSE.
 • Zástupca SSS pri UIS – prítomní členovia poverili P. Hericha. Sekretariát zabezpečí oznámenie zmeny zástupcu SSS na UIS.
 • Názov Demänoskej ľadovej jaskyne – otázka názvu jaskyne so zanikajúcim ľadom si vyžaduje diskusiu, preto sa prítomní zhodli, že by bolo vhodné k tejto téme uskutočniť stretnutie v termíne 9. 3. 2023 o 16:00 hod. v SMOPaJ.
 • Mesačný tieň – jaskyňane má domerané priestory, v súčasnosti jej výskum nik nevykonáva, bolo by vhodné jaskyňu zdokumentovať a v spolupráci so SSJ zabezpečiť prostredníctvom projektu vyčistenie jej podzemia a domeranie a zoskenovanie jej podzemných priestorov.

Zapísala: 27. 2. 2023 M. Strmenská
Schválil: P. Holúbek
Overili: prítomní členovia výboru