Zápisnica č.5/2023

bSSS2

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti,  konanéhodňa23. 6. 2023v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda:  P. Holúbek

Čestný predseda:ospr.

Členovia výboru:  P. Magdolen, P. Pokrievka,P. Herich,Členovia kontrolnej komisie:M. Pancuráková,

Ostatní prítomní:  M. Strmenská – zapisovateľka, M. Kudla, R. Košč

Ospravedlnení : B. Kortman, K. Kýška, M. Budaj, Ľ. Mareková, A. Lačný

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

 1. Centrálne podujatia SSS
 2. Spravodaj SSS a ostatná publikačná činnosť
 3. Finančná situácia, platenie členského
 4. Vyhodnotenie GRANTU SSS
 5. Rôzne
 6. Centrálne podujatia
 7. PSSS sa konalo v termíne za účasti nadpolovičnej väčšiny predsedov skupín/klubov.
 8. Speleomíting´2023 bol opäť v SMOPaJ a zúčastnilo sa ho 121 jaskyniarov Organizáciu zabezpečoval  P. Holúbek,  M. Strmenská a M. Oravcová. Občerstvenie zabezpečovali JK Chočské vrchy. Bude v budúcnosti potrebné ešte popracovať na zabezpečení plynulosti a zamedzení rušivých momentov počas prednášok.

Osvedčil sa návrat konania termínu podujatia v mesiaci marec.

 • 63. Jaskyniarsky týždeň´2023 sa nakoniec bude konať v termíne 30.8. – 3.9.2023 v lokalite pri Bystrianskej jaskyni. Hlavným organizátorom je  OS Brezno. Bol im poskytnutý príspevok na podujatie 500 €. Nasledujúce jaskyniarske týždne budú 2024 v Malužinej (SK Červené vrchy) a 2025 bude organizovať Speleo Turiec.

30.8.2023 v areáli Bystrianskej jaskyne bude oslava SSJ a  výstava SMOPaJ a pri príležitosti jej objavenia. Predseda zistí možnosti spojenia týchto podujatí s organizátorom JT.

 • Speleoškola´2023 sa konala v Malých Karpatoch s rekordnou účasťou 26 frekventantov. Z toho boli 4 členovia/čakatelia SSS.
 • Spravodaj SSS

Spravodaj SSS – .  M. Kudla informoval o situácii s č.2/2023.  Do 30.6. bude pripravený do tlače. Spravodaj č.3  k Bystrianskej jaskyni sa už tiež zostavuje. Je predpoklad, že sa stihne vydať do konania JT. P. Herich navrhol číslovať Spravodaj na chrbte obalu. M. Kudla preverí v tlačiarni možnosti.

Je potrebné zverejniť  čísloSpravodaja (1/2023)  na web stránke SSS.

 • Finančná situácia k 23. 6. 2023 – spoločnosť disponuje s cca 38.000-€. Členské príspevky za rok 2022 majú zaplatené všetky skupiny/kluby.  Boli urobené úhrady za Spravodaj1/2023. Členské príspevky od skupín a klubov za rok 2023 sú už uhradené na 90 %.
 • Vyhodnotenie GRANTU SSS – v termíne bolo na sekretariát SSS doručených 10 žiadostí o príspevok.

Členovia výboru dostali pred zasadnutím všetkých 10 žiadostí, ku ktorým sa vyjadrili

osobne na zasadnutí, alebo mailom, či telefonicky. Prítomní rozdelili 1200 € nasledovne:

Skupina/klubProjektDoručenéPridelené prostriedkyŽiadané prostriedky
SK Slovenský rajVystrojenie jaskyne15. 5. 0,- 3000,-
SK CASSOVIADokumentácia jaskýň23. 5.podrobnejšie informácie 400,-
N. Filipčíková Speleo BratislavaSpeleologicská škola v Brazílii23. 5. 150,-150,-
SK Banská BystricaTrenažér23. 5. 0,-400,-
SK AragonitMateriálové náklady24. 5. 265,-400,- 
JK Stráž.vrchyNáklady na podujatie Zelená modrá29. 5. 265,- 400,-
Jerg ZoltánPočítač29. 5.zabezpečí K. Kýška 300,-
JS Spišská BeláMerací prístroj30. 5. 400,-400,-
SK Tríbečmater. vybavenie31. 5. 120,-120,-
JK Plavec.Podhr.Propagačný materiál31. 5. zabezpečí P. Holúbek240,-
 • Rôzne
  • Už dlhšie sa hovorí o vydaní praktickej speleológie. Prítomní členovia diskutovali o možnosti zaradiť odborné metodické prednášky do Speleomítingu, prípadne po skončení zasadnutia PSSS. Autori by sa v lete vyzvali na pripravenie si materiálov.
  • Návštevný poriadok TANAP-U – M. Kudla zistí situáciu ohľadne materiálu, aby spoločnosť mohla prípadne dohliadnuť na podmienky pre členov SSS V parku.
  • Od 1.1.2023 bo la zvýšená minimálna mzda na 700 €. Súčasná mzda sekretárky nepostačuje na pokrytie ½ úväzku. M. Strmenská navrhla, aby jej bol skrátený úväzok z 20  na 15 hodín za týždeň. S tým, že bude k dispozícii na sekretariáte 3x do týždňa 5 hodín (pondelok, utorok, piatok od 8:00 do 13:00). Po telefonickom dohovore aj mimo pracovných hodín.

Zapísala: 30. 6. 2023 M. Strmenská
Schválil: P. Holúbek
Overili: prítomní členovia výboru a kontrolnej k