Zápisnica č. 7/2023

bSSS2

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti konaného dňa 1. 3. 2024 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda:  P. Holúbek

Čestný predseda: J. Tulis

Členovia výboru:  P. Magdolen, P. Herich, B. Kortman, K. Kýška, M. Budaj, P. Pokrievka

Členovia kontrolnej komisie:

Ostatní prítomní:  M. Strmenská – zapisovateľka, M. Kudla, P. Ševčíková

Ospravedlnení : A. Lačný, M. Pancuráková,Ľ. Mareková

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

1. Spravodaj SSS
2. Finančná situácia
3. Príprava predsedníctva a Speleomítingu
4. Rôzne

  1. Spravodaj SSS – číslo 4/2023 vyšlo až koncom mesiaca február a je na sekretariáte pripravené na distribúciu.

Spravodaj č. 1/2024 so správami skupín je už v tlači a bude k dispozícii na zasadnutí PSSS 22. 3. 2024

  • Finančná situácia spoločnosti je uspokojivá. Členské príspevky si uhradili všetky kluby/skupiny. Spoločnosť k 31. 12. 2023 disponovala 49 tis. €. Na rezervnom účte je 12.047,94 €.
  • Príprava predsedníctva a Speleomítingu
  • Predsedníctvo SSS sa bude konať 22. 3. 2024 o 13:00 hod. v budove SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši. Podklady k zasadnutiu zabezpečí sekretariát SSS. Prítomní členovia výboru prerokovali a schválili návrhy jednotlivých ocenení členov a skupín/klubov SSS.
  • Speleomíting 2024 sa uskutoční 23. – 24. 3. 2024 v SMOPaJ. Programovú časť zabezpečuje P. Ševčíková, moderovanie a občerstvenie po dobrých skúsenostiach SK Chočské vrchy, priestory a technické zabezpečenie P. Holúbek, administratívu M. Strmenská.

Ubytovanie si účastníci zabezpečujú sami.

  • Rôzne: Výbor sa uzniesol, že v závere roka sa uskutoční merací kurz v Liptovskom Mikuláši. V roku 2025 sa končí celoplošná výnimka SSS na speleologický prieskum, v roku 2024 treba začať rokovať na MŽP SR o jej predĺžení.

Ľubica Mareková sa vzdala členstva v kontrolnej komisii. Náhradníkom je M. Zverka.

Zapísala: 1. 3. 2024 M. Strmenská
Schválil: P. Holúbek
Overili: prítomní členovia výboru a kontrolnej komisie

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár