Zápisnica č. 9 /2020

bSSS2

Zápisnica zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti,  konaného dňa 12. 6. 2020 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda:  P. Holúbek

Čestný predseda: J. Tulis

Členovia výboru:  P. Magdolen, B. Kortman, P. Pokrievka, M. Budaj, K. Kýška, P. Herich

Členovia kontrolnej komisie:   I. Demovič, G. Majerníčková

Ostatní prítomní:  M. Strmenská – zapisovateľka,

Ospravedlnení :G. Lešinský

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

P R O G R A M :

1. Spravodaj SSS, publikačná činnosť

2. Predsedníctvo

3. Speleomíting

4. Jaskyniarsky týždeň´2020

5. Finančná situácia

6. Centrálna výnimka

7. 150. rokov objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne
8. Speleofotografia

9. 100. výročie narodenia A. Droppu – 30.6.1920

10. Rôzne

1. Publikačná činnosť

a) Spravodaj SSS – ku dňu zasadnutia vyšli čísla 1 a 2/2020 a boli zaslané na skupiny. Pripravuje sa číslo 3, ktoré bude k dispozícii na Jaskyniarskom týždni. V č.3 budú aj Smernice o bezpečnosti pohybu v jaskyniach. Následne plánuje výbor rokovať  s MV SR ohľadne úľav pri záchranných akciách jaskyniarov realizovanými štátnymi záchrannými systémami.

b) Speleomíting (publikácia) – formát A4 – v diskusii odznelo niekoľko návrhov na formu, spôsob komunikácie a tiež financovanie.

Prítomní sa zhodli na nasledovných návrhoch:

  • formát A4
  • výber najlepších článkov z posledných čísel Spravodaja v anglickej verzii na propagáciu SSS
  • vydávanie raz za dva roky (prípadne ročne) k Speleomítingu
  • realizácia publikácie bude v úzkej spolupráci s redakčnou radou Spravodaja, nakoľko ide o publikáciu v garancii SSS

2. PSSS 2020

a) Zasadnutie predsedníctva SSS – termín je stanovený na 4. 9. 2020 v SMOPaJ o 13.00.

b) Návrhy na ocenenie- boli prejednané a udelia sa na predsedníctve

3. Speleomíting 2020

a) sa bude konať v náhradnom termíne –  5. 9. 2020 v Liptovskom Jáne. Rezerváciu priestorov zabezpečia P. Holúbek a K. Kýška.

b)  ocenenia – členovia výboru  sa rozhodli udeliť ocenenia podľa informácií zo zaslaných správ.

c) finančné náklady na Speleomíting –  požiadať organizátorku o predloženie návrhu rozpočtu na podujatie do 30.7.2020 na sekretariát SSS, aby sa ním mohol výbor zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí  pred konaním  podujatia.

4. Jaskyniarsky týždeň 2020

sa bude konať v termíne 5. – 9. 8. 2020 v oblasti Čachtického krasu a podrobné informácie budú zaslané na skupiny keď organizátor bude mať všetky informácie o podujatí.

5. Finančná situácia:

V súčasnosti spoločnosť disponuje cca  19700 €.

Z VÚC Žilina bola spoločnosť  informovaná, že nebudú poskytované dotácie zo strany župy. O ostatných  projektoch nie je zatiaľ rozhodnuté.

Výsledky hospodárenia boli zverejnené v Spravodaji č.2/2020. Kontrolná komisia urobila  audit hospodárenia z dôvodu koronakrízy  až 12.6.2020.

Prostriedky z predaja materiálov – dary – boli uložené do rezervného fondu.

6. Centrálna výnimka

končí sa v roku 2020. Sekretariát  zaslal na MŽP SR  žiadosť o predĺženie platnosti na 5 rokov.

7. 150. rokov objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne

 a) konferencia SSJ je presunutá na september alebo október 2020, termín ešte nie je stanovený

b) spoločnosť plánuje vydať 200 ks plagátu  s mapou Dobšinsko-stratenského jaskynného systému (formát A2). K predloženému návrhu mali členovia výboru niekoľko pripomienok.  Finálnu podobu odsúhlasia elektronickou komunikáciou.

8. Speleofotografia

katalóg financovaný mestom kvôli situácii ohľadom pandémie mestom L. Mikuláš nebude a spoločnosť by mohla prispieť vo výške do 300 €.

9. 100. výročie narodenia A. Droppu – 30.6.1920

a)v Liptovskom Mikuláši je na návrh SSS pomenovaná ulica podľa tohto jaskyniara. Na toto výročie by sa záujemcovia o uctenie jeho pamiatky mohli stretnúť na tomto mieste o 13.00. Následne v múzeu bude spomienka na jeho jaskyniarsku činnosť. Z príležitosti tohto jubilea z poznatkov jaskyniarov z objavovania a dokumentácie jaskýň sa plánuje zostaviť zborník praktického jaskyniarstva a distribuovať ho do OS a klubov ako praktický návod na pôsobenie v jaskyniach; ak to situácia dovolí, tak sa v novembri uskutoční stretnutie jaskyniarov s  prednáškami. Výbor bude podrobnejšie členskú základňu informovať v samostatnom obežníku.

Členovia SSS boli už s dodaním príspevkov oslovení, J. Psotka a I. Račko už príspevky odovzdali na redakčné spracovanie.

10. Rôzne

            a)Atlas Stratenskej jaskyne – je už na sekretariáte SSS po 1 ks  pre skupiny a kluby.  Výbor schválil  finančnúpodporou publikácie vo výške 1000 €. Cena knihy na predaj je  15 €.

            b)Dvaja členovia z OS L. Mikuláš požiadali o zmenu členstva – keďže sa nedohodli na spolupráci v skupine, uvedení členovia budú na základe rozhodnutia výboru SSS vedení ako nezaradení.

            c) Kalendár SSS – členovia výboru sa zaoberali otázkou vydania kalendáru SSS, prípadne malých kalendárikov na rok 2021.

            d) Platenie členského v roku 2020 – sekretariát oboznámi vedúcich skupín / klubov, že  je potrebné ho uhradiť do konania zasadnutia predsedníctva

Zapísala 16. 6. 2020 M. Strmenská

Schválil:  P. Holúbek

Overili: členovia výboru a kk

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár