Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SSS 24. 03. 2023

bSSS2

Prítomní:

Predseda: P. Holúbek

Členovia výboru: P. Herich, B. Kortman, K. Kýška, P. Magdolen, P. Pokrievka

Predsedovia OS a klubov: podľa priloženej prezenčnej listiny, celkovo sa zúčastnilo 34 predsedov, resp.

delegovaných zástupcov.

Schôdza predsedníctva mala dopredu pripravený nasledujúci program:

1. Privítanie účastníkov, voľba zapisovateľa a návrhovej komisie

2. Schválenie programu

3. Udelenie ocenení podľa návrhov zo skupín a klubov

4. Správa o činnosti SSS a výboru

5. Správa o hospodárení za rok 2022, návrh finančného rozpočtu na rok 2023

6. Správa kontrolnej komisie

7. Kontrola uznesenia zo zasadnutia VZ SSS 2022

8. Diskusia, rôzne, návrh M. Zverku na prijatie jaskyniarskeho klubu CUC Bratislava do SSS

9. Hlasovanie o uznesení

K bodom programu:

Bod 1

Zasadnutie otvoril predseda SSS P. Holúbek. Minútou ticha sme si uctili pamiatku členov SSS zosnulých

za uplynulý rok. Delegátom sa potom prihovorila riaditeľka SMOPaJ Karolína Balášková, ktorá privítala

všetkých účastníkov. Za zapisovateľa bol navrhnutý P. Magdolen a za členov návrhovej komisie I.

Demovič, V. Mikula a Z. Valenta. Zapisovateľ aj návrhová komisia boli schválení jednomyseľne.

Bod 2

Vyššie uvedený program bol jednomyseľne schválený.

Bod 3

Na základe návrhov členskej základne SSS udelila:

čestné uznanie

Jánovi Adamjakovi za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť pri príležitosti životného jubilea

Jozefovi Dragulovi za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť pri príležitosti životného jubilea

striebornú medailu:

Pavlovi Pokrievkovi st. za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku

zlatú medailu:

Ivanovi Demovičovi za prínos k jaskyniarstvu na Slovensku

Jozefovi Leščákovi za prieskum a dokumentáciu jaskýň Tatier

Igorovi Michlíkovi za prieskum a dokumentáciu jaskýň Tatier

Bod 4

Správu o činnosti SSS a výboru za rok 2022 stručne predniesol P. Holúbek. Plné znenie správy je

publikované v Spravodaji SSS 1/2023.

Bod 5

Správu o hospodárení za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023 predniesol B. Kortman. Prehľad

hospodárenia je publikovaný v Spravodaji SSS 1/2023.

Bod 6

Správu kontrolnej a revíznej komisie vypracoval A. Lačný, predniesla ju členka komisie M. Pancuráková.

Komisie nezistila nedostatky v činnosti výboru a nebolo treba riešiť spory v rámci SSS.

Bod 7

Uznesenie zo zasadnutia XX. valného zhromaždenia rekapituloval P. Holúbek. Jedinou úlohou bolo

zistiť názor na pokračovanie vydávania Spravodaja SSS a podľa toho konať. Skupinám bol rozoslaný

dotazník a výsledky ankety boli vyhodnotené s tým, že formát Spravodaja sa nemení, bude farebný

a v elektronickej forme zverejnený na webovej stránke SSS do jedného mesiaca po vyjdení. Vo funkcii

šéfredaktora skončil B. Kortman, nahradil ho M. Kudla a ako technický redaktor končí J. Kasák.

Vo funkcii člena výboru SSS skončil na vlastnú žiadosť L. Vlček. Nastúpi za neho M. Budaj, ktorý

mal v poradí nezvolených členov najviac hlasov. Kooptovanie nového člena schválilo predsedníctvo

jednomyseľným hlasovaním.

Z. Hochmuth pripomenul, že v diskusii na XX. valnom zhromaždení navrhol udeľovať

každoročne cenu A. Droppu za najlepšiu publikovanú mapu. Iniciatívne vybral 8 máp zverejnených

v Spravodajoch SSS č. 1-4/2022, mapy premietol na plátno a vyzval členov predsedníctva hlasovať.

Z uvedených máp (J. Corlatului, Nová Došná j., J. Dezidera Horvátha, Modrá j., Občasná vyvieračka

v Čiernej dolinke, J. Tatich, J. nad vyvieračkou vo Vrátnej doline a J. Šumienka) najviac hlasov dostala

Nová Došná jaskyňa vo Veľkej Fatre, na druhom mieste bola jaskyňa Corlatului v Rumunsku a ako tretia

sa umiestnila mapa jaskyne Tatich v Mexiku. Cena bude udelená na Speleomítingu.

Správa o činnosti SSS, správa o hospodárení SSS a správa kontrolnej a revíznej komisie SSS boli

jednomyseľne schválené.

Bod 8:

V rámci diskusie M. Zverka predstavil novú skupinu CUC (Cave underground club). Stretáva sa

s mladými ľuďmi, ktorí vyslovili požiadavku založiť klub. Ten vznikol v roku 2019 ustanovujúcou

schôdzou. Klub nie je občianskym združením. Členovia klubu ho požiadali, aby klub vstúpil do SSS

s predsedom M. Zverkom. Písomnú žiadosť o vstup podpísanú 9 členmi prezentoval. Zároveň dodal 5

vyplnených prihlášok pre nových členov SSS s tým, že môže dodať ďalšie.

P. Holúbek sa spýtal, či členom nie je aj B. Šmída. M. Zverka odpovedal, že klub nemá nič s B.

Šmídom.

P. Herich položil otázku na pracovné územie klubu. M. Zverka odpovedal, že nemajú konkrétne

územie, budú pôsobiť na území Slovenska po dohode s jednotlivými skupinami.

B. Kortman upozornil, že klub musí zachovávať právo priority – nepôsobiť na územiach iných

klubov bez vzájomnej dohody.

K. Kýška vyjadril obavu, že ak prijmeme CUC do SSS, na ďalší deň vstúpi do SSS aj B. Šmída ako

člen CUC.

P. Holúbek pripomenul, že bol problém s jaskyniarskou školou, ktorú organizoval CUC, čo riešil I.

Demovič ako bývalý predseda kontrolnej komisie.

Z. Hochmuth zdôraznil, že podľa ústavy platí sloboda vedeckého skúmania a podporil vstup

novej skupiny do SSS.

T. Fussgänger sa vyjadril, že s Mirom Zverkom nie je žiadny konflikt a už dlho vzájomne

spolupracujú.

B. Kortman ďalej upozornil, že žiadosť o prijatie mala prísť podľa stanov mesiac dopredu pred

konaním schôdze predsedníctva.

K. Kýška vyčítal prítomným, že nechceme prijímať mladých členov do SSS.

P. Herich vyzval M. Zverku, aby poskytol zoznam členov SSS, ktorí sú zároveň členmi CUC. M.

Zverka uviedol, že okrem neho sú tam M. Vávra, M. Vávrová, Z. Schusterová, T, Fussgänger

a Z Hochmuth (ten dokonca ako čestný člen).

P. Holúbek sa spýtal, prečo neintegrujú nových mladých členov klubu do OS Jána Majku, kde už

starší členovia sú.

Ľ. Múka žiadal ukončiť debatu a dať hlasovať o žiadosti CUC.

Hlasovanie prebehlo s týmto výsledkom:

– Za prijatie 23 hlasov

– Proti 3 hlasy

– Zdržali sa 6 hlasov

 V ďalšej diskusii sa Z. Valenta pýtal, ako je to s garanciou na prieskum jaskýň, resp. územia, keď

skupina chce pôsobiť na inej lokalite.

P. Herich odpovedal, že novú lokalitu treba dať do plánu na nasledujúci rok, staré garancie

ostávajú a nemenia sa. Je možný konsenzus, keď sa jedna skupina lokality vzdá a druhá ju prijme.

Z. Valenta namietal, že je veľa lokalít, ktoré sú neaktívne, chcel by zmenu, teda zrušiť garanta,

ak sa na lokalite nerobí.

M. Repaszký oponoval s tým, že lokalitu garantuje skupina aj vtedy, ak sa na nej nepracuje,

a ako príklad uviedol priepasť Zvonivú jamu s veľkou návštevnosťou.

P. Herich vysvetlil, že častá zmena garantov je administratívne nezvládnuteľná.

Ľ. Plučinský položil otázku, ako sa rieši stav, keď si dva kluby dajú do plánu rovnakú lokalitu.

P. Holúbek odpovedal, že duplicitu rieši predseda SSS v súčinnosti s kontrolnou komisiou, ale za

uplynulé dva roky sa duplicity nevyskytli.

V. Mikula vyjadril názor, že na každej lokalite by mal byť len jeden garant a pripomenul spor s E.

Piovarčim, keď na krajskom úrade ŽP po dohode úradníci prisúdili lokalitu E. Piovarčimu, ale problémy

stále ostali.

P. Holúbek upozornil predsedníctvo, že našu činnosť sledujú archeológovia a z ich strany je snaha dať

do výnimky pre SSS klauzulu o archeologickom výskume. Každý archeologický nález treba oznámiť

príslušnému pamiatkovému úradu.

P. Ševčík uviedol, že predsedovia skupín a klubov sú zodpovední za všetkých ľudí v jaskyni, ktorú

garantujú, nielen za členov klubu.

Ľ. Múka informoval o nadchádzajúcom Jaskyniarskom týždni, ktorý organizuje Speleoklub Brezno (už

nie OS Brezno, skupina sa premenovala). JT sa uskutoční pri príležitosti 100 rokov od objavenia

Bystrianskej jaskyne v obci Hronec, resp. v hoteli Drotár, ktorý je medzi Hroncom a Hruškovom. Hotel

je rezervovaný pre jaskyniarov na termín 30. 8. – 3. 9., je tam možnosť stanovania a ubytovať sa dá aj

inde. V programe sú jaskyne Bystrianska (aj prechod zo Starej do Novej Bystrianskej), jaskyne

V potôčkoch, Vo vŕškoch, Pieskový potok, Hronecká jaskyňa a dá sa ísť aj do Jaskyne mŕtvych

netopierov. V kongresovej sále hotela budú prednášky. Účastnícky poplatok je 15 €, možné je kúpiť

tričko za 12 €.

P. Medzihradský nesúhlasí s termínom konania schôdze predsedníctva o 13:00, vyhovoval by mu

neskorší termín a navrhol začiatok o 15:00.

Predseda dal hlasovať o zmene termínu, väčšina prítomných bola za zachovanie súčasného

stavu.

B. Kortman informoval o stave v redakcii Spravodaja. Pretože J. Kasák skončil s prácou technického

redaktora, grafické spracovanie Spravodaja zabezpečí tlačiareň. Aj preto autori budú musieť byť

dôslednejší, napr. mapové prílohy už nebudú opravované, ako to robil J. Kasák. Treba sa dôsledne

riadiť manuálom pre autorov.

Z. Hochmuth v reakcii rekapituloval vývoj Spravodaja od jeho vzniku, cez krízové obdobie, až po

dnešnú dobu.

P. Herich ozrejmil situáciu s Lukášom Vlčekom, ktorý odstúpil z výboru aj z redakčnej rady

Spravodaja, predpokladaným dôvodom je pracovná zaneprázdnenosť.

Bod 9

Z. Valenta prečítal uznesenie predsedníctva SSS, a to bolo jednomyseľne schválené. Uznesenie je

v prílohe.

Zapísal: P. Magdolen 24. 3. 2023

Uznesenie predsedníctva SSS 24. 4. 2023

Predsedníctvo SSS

1. schvaľuje:

– udelenie ocenení členom SSS podľa návrhov zo skupín a klubov,

– kooptovanie Martina Budaja za člena výboru SSS,

– správu o činnosti SSS a výboru za rok 2022,

– správu o hospodárení za rok 2022 a návrh finančného rozpočtu na rok 2023,

– správu kontrolnej komisie,

– žiadosť M. Zverku o prijatie jaskyniarskeho klubu Cave underground club (CUC) Bratislava do SSS;

2. berie na vedomie:

– informáciu predsedu Speleoklubu Brezno o konaní 63. jaskyniarskeho týždňa SSS v termíne 30. 8. až

3. 9. 2023 pri príležitosti 100. výročia objavenia Bystrianskej jaskyne a jeho stručný program,

– požiadavku B. Kortmana na dodržiavanie pokynov pri zadávaní článkov do Spravodaja SSS vzhľadom

na zmeny v redakcii;

3. neprijíma návrh P. Medzihradského na zmenu času začiatku zasadnutí predsedníctva.

Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.

V Lipt. Mikuláši 24. 3. 2023

Zbyněk Valenta

Ivan Demovič

Vladislav Mikula

Jeden komentár

 1. Ahoj chlapci,
  čtu si vaše výstupy ze schůzí. Máte to hezky transparentní 🙂 a poznávám podle jmen známé přijmení a kamarády… :-).
  Chtěli jsme letos navštívit Gomasek ale v našem terminu 5-8.5.2023
  je tam svatba – nenají volné chatky.:-(
  Přemýlím kde by nás chtěli … Jirka Pospišil už do jeskyně nemůže. Má potíže s kyčlemi a ujde cca 500 m a konec…jenom car support.

  A co košičania v Háji u anděla. uvítali by nás ??? :-).
  Děkuji

  Aleš Toman

Comments are closed.