Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 10. 6. 2016

Zápisnica č. 8/2016

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti,  konaného

dňa 10. júna 2016 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda –  P. Holúbek

Členovia výboru – M. Jagerčík,  J, Tulis,  P. Herich, Z. Hochmuth, B. Kortman, P. Pokrievka

Členovia kontrolnej komisie –I. Demovič

Ostatní prítomní –M. Strmenská – zapisovateľka, M. Tršková

Ospravedlnení – P. Strečanský,  G. Majerníčková, P. Magdolen

 1. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru.

Program:

 1. Kontrola plnenia úloh z posledného výboru
 2. Uznesenie z 18. Valného zhromaždenia
 3. Spravodaj SSS
 4. Stránka SSS
 5. Speleomíting 2017
  6. Výnimka pre SSS, informácia o stave vybavovania
 6. Diskusia, rôzne

 

 • Kontrola plnenia úloh
 1. a) Stretnutie FSE 2019prítomní členovia výboru sa priklonili k návrhu organizovať toto stretnutie v r. 2021 – pri príležitosti 100. Výročia objavenia DJS
 2. b) Celoplošná výnimka – samostatný bod rokovania
 3. d) Digitalizácia Spravodaja a speleologickej literatúry

            Digitalizácia SpravodajaP. Pokrievka zistil v knižnici v Martine, že speleologické          publikácie boli digitalizované, termín ich zverejnenie je však otázny.

 1. Hochmuth podotkol, že na stránke SSS budú digitalizované publikácie skôr.
 2. Herich navrhol aby SSS využila spoluprácu s odbornými organizáciami (SSJ a SMOPaJ) a prostredníctvom nich sa napísala žiadosť do SNK v Martine aby každý     člen SSS sa mohol dostať ku digitalizovaným materiálom s jaskyniarskou        problematikou.

     

2) Uznesenie z 18. Valného zhromaždenia        

 1. a) Zmeny stanovrokovacieho poriadku boli zapracované. Stanovy následne zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR.  Aktualizované stanovy budú zverejnené na         stránke SSS a taktiež publikované v Spravodaji.

 

 1. b) Poistenie členov SSS pre zásah HZS

            1.Členovia výboru navrhli osloviť T. Fusgängera a L. Vlčeka vo veci praktického     vyriešenia poistenia záujemcov z radov členov SSS v poisťovni ALPEN FEREIN.

             Keďže na VZ SSS prezentovali svoje znalosti vo veci , bolo by vhodné aby   predstavili členom SSS podmienky a spôsob realizácie ich poistenia.

 1. Zásady internej fin. pomoci pri úrazoch členov SSS
 2. Strmenská zašle členom výboru materiál na pripomienkovanie z dôvodu potreby aktualizácie. 
 3. Holúbek navrhol zvýšiť členský príspevok o 1 € so zámerom navýšiť stav financií v rezervnom fonde SSS. Po prediskutovaní otázky, to bude potrebné dať schváliť             predsedníctvom.
 4. Požiadať I. Račka o poskytnutie informácií a mapy s lokalitami, kde nie je potrebné špeciálne poistenie a následne zverejniť túto informáciu na stránke   SSS a taktiež v Spravodaji SSS.

 

3) Spravodaj SSS

 1. a) Spravodaj 2/2016 je už takmer hotový. Uzávierka tohto čísla je 30. júna 2016

            Odmeny za prácu na Spravodaji schválili prítomní členovia nasledovne:

 • Kasák – 2€/strana
 • Kortman – 1€/strana

 

4) Stránka SSS nerokovalo sa kvôli neprítomnosti M. Danka na zasadnutí výboru

 1. a) Slovník osobností – na stránke nie je dostatočne viditeľný. Je potrebné ho spropagovať aj v Spravodaji

 

5) Speleomíting

 1. a) Speleomíting 2016 (25. ročník) sa konal tradične vo Svite v termíne 2. 4. 2016             za účasti cca 170 jaskyniarov pod vedením O. Miháľovej. Na základe jej vyjadrenia, že by uvítala pomoc pri organizácii tohto podujatia pre veľkú     náročnosť, členovia výboru sa zaoberali alternatívami organizovania tohto             podujatia v roku 2017.
 2. b) Speleomíting 2017 – diskusie sa zúčastnila aj M. Tršková, ktorá prejavila záujem podieľať sa na organizovaní tohto podujatia spolu s ďalšími jaskyniarmi.

            Členovia výboru navrhli, aby budúci rok asistovala O. Miháľovej vo Svite, s čím     sa celkom nestotožnila, nakoľko jej predstava je urobiť Speleomíting v L. Jáne.           Navrhla, že si to osobne prediskutuje s O. Miháľovou a následne vo veci rozhodne

            Výbor.

 

6) Výnimka pre SSS

Stav rokovaní s MŽP SR a ŠOP SR – v zmysle záverov 18. Valného zhromaždenia predseda SSS P. Holúbek oslovil listom ministra ŽP a taktiež   osobne bol rokovať so štátnym tajomníkom vo veci spoločnej výnimky  pre SSS.    Ministerstvo následne posunulo našu žiadosť na ŠOP SR do Banskej Bystrice,          kde sa uskutočnilo ďalšie stretnutie so  záverom, že je potrebné rokovať a na  zmluve pracovať ďalej.

           

7)Rôzne

            a)Jaskyniarske týždne – JT´2016 sa už pripravuje v malých Karpatoch

                                                –   JT´2017 – o jeho organizáciu v Háji sa prihlásili skupiny                                                       a kluby pôsobiace v Slovenskom krase

                                                – JT´2018 – nie je stanovené miesto

                                                – JT´2019- o jeho organizáciu sa prihlásil JK Dem. Dolina

 1. b) ADONIS – žiadosť o registráciu nového klubu – nakoľko neposlali včas potrebné podklady k zaevidovamiu, SSS sa tým bude zaoberať až na najbližšom            zasadnutí PSSS, zatiaľ môžu spolupracovať s ostatnými skupinami pôsobiacimi v             regióne. Predseda pošle ihneď vyrozumenie o stave veci.

            c)List francúzskeho veľvyslanca ohľadom možnej spolupráce pošle sekretariát

 1. Račkovi (JZS).
 2. d) Speleofotografia´2016 – z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa vyskytol  problém s pokrytím predbežných          nákladov podujatia. Prítomní             členovia výboru sa zhodli na nasledovnom             postupe:

            – vyzvať ihneď organizátorov na predloženie podrobného záväzného rozpočtu

            – následne elektronicky odhlasujú výšku príspevku SSS na Speleofotografiu

 1. e) Zverejňovanie materiálov elektronicky spracovaných v archíve SMOPaJ – opätovne sa vyskytli snahy sprístupniť tieto materiály verejnosti, s čím všetci      prítomní nesúhlasili s odvolaním sa na ochranu osobných údajov uvádzaných              v nich.
 2. f) Speleoškola´2016 práve prebieha za účasti 23 frekventantov, z toho 2 členovia SSS, ktorým sa uhradí polovica kurzu.

 

 

 

V Liptovskom Mikuláši 14. 6. 2016

Zapísala:  M. Strmenská                                                                                 Overil: P. Holúbek 

 

{loadposition dokumenty}

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár