Odporúčania pre autorov Spravodaja SSS

Tieto odporúčania vyplynuli z praktických skúseností redakcie a najčastejších problémov pri spracúvaní príspevkov. Ich dodržanie už v priebehu tvorby príspevku umožní operatívnejšie zaradenie príspevku a jeho jednoduchšie spracovanie bez nutnosti zbytočných opráv. Dôraz treba klásť najmä na parametre obrázkov a máp, opravy nevyhovujúcich nie sú v redakcii možné, prepracovanie musí urobiť autor. Príspevky, ktoré nebudú v súlade s týmito požiadavkami, nebudú vyradené z publikovania, ich spracovanie je však oveľa zložitejšie a časovo náročnejšie. Odporúčania nie sú zložité, väčšina sa dá jednoducho dodržať a uľahčiť tak prácu redakcii. Za porozumenie a pozorné preštudovanie vopred ďakujem.

Texty:

Píšte v textovom editore MS Word, nepoužívajte prechod na nový riadok klávesom „Enter“ s výnimkou nového odseku. V nadpisoch nerobte medzery medzi jednotlivými písmenami, nepíšte veľkými písmenami. Na zvýraznenie textu (nadpisov, názvov a pod.) použite tučné alebo polotučné, prípadne podčiarknuté písmo, latinské mená taxónov píšte kurzívou, iná grafická úprava textu je zbytočná. Tabuľky píšte prostredníctvom tabulátorov, prípadne v programe Excel.

Na záver dokumentu napíšte zoznam pripojených obrázkov a popisu k nim vrátane autorov fotografií. Ak je potrebné umiestniť obrázok na presné miesto, označte ho v texte prázdnym riadkom a poznámkou (napr.: Tu vložiť obr. 1). Názov dokumentu píšte stručne (max. 8 znakov), bez diakritiky s príponou .doc.

Obrázky:

Obrázky nevkladajte do Wordu, pripojte ich ako samostatné súbory. Názov obrázku píšte stručne (max. 8 znakov), bez diakritiky a interpunkčných znamienok (opakovanou chybou je vkladanie celého popisu aj s autorom do názvu súboru).

Pri požadovanom rozmere musí mať obrázok rozlíšenie 300 dpi.

Suma príloh väčších ako 5 Mb je mailom ťažko priechodná, neposielajte preto všetky podklady naraz.

Mapy:

Rozmer strany Spravodaja je 155 x 227 mm. Na tento maximálny rozmer je možné publikovať mapový podklad (odrátať treba ešte technologické biele okraje). Treba na to prihliadať už pri kreslení, resp. počítačovom generovaní mapy.

Počítačovo spracované príspevky posielajte elektronickou poštou na adresu sekretariátu SSS, alebo lukasvlcek@yahoo.com, jan.kasak@speleostrazov.sk. Prípadne klasickou poštou na sekretariát SSS na  CD, DVD nosiči alebo ako papierové podklady. Ak nemáte možnosť bezprostredne reagovať na email pre prípadné korekcie alebo nejasnosti, uveďte telefonický kontakt na autora.

Ján Kasák