Speleomíting 1998

pdf

Konal sa 4. – 5. apríla 1998 v Dome kultúry vo Svite.
Už po siedmy krát sa zišlo v Dome Kultúry vo Svite, v prvý aprílový víkend takmer 150 jaskyniarov z celého Slovenska. Ako hostia sa akcie zúčastnili: podpredseda ČSS Ing. M. Piškula, riaditeľ SSJ Ing. J. Hlaváč a riaditeľ SMOPKaJ Ing. M. Lalkovič.
Na celoštátnom stretnutí prezentovali svoju činnosť od predchádzajúceho Speleomítingu do dnešných dní. Odznelo 20 prednášok sprevádzaných videofilmami, diapozitívmi a ukážkami počítačového spracovania dokumentácie jaskýň. Na výstavných paneloch sme si mohli pozrieť mapovú a fotografickú dokumentáciu z nových objavov, kresby a maľby speleoumelca F. Miháľa.
Výsledky prieskumu v krase členov Slovenskej speleologickej spoločnosti boli v minulom roku znovu veľmi úspešné.
Na Slovensku bolo objavených 5 647 m podzemných priestorov. V poslednom čísle Spravodaja sme sa o nich podrobne dočítali, preto len stručne tie najdôležitejšie objavy:
 Jaskyňa mŕtvych netopierov – Ďumbier
 Zápoľná jaskyňa – Važecký kras
Jaskyňa Zlomísk – Demänovské vrchy
 Jaskyňa Javorinka – Východné Tatry
 Systém Čiernohorských jaskýň – Východné Tatry
 Ponor Jašteričieho jazera – Silická planina
 Priepasť Hlinoš – Dolný vrch, atď.
Expedície v zahraničí priniesli pekné výsledky:
 Expedícia Velika Klisura – Kosovo : objavili a zamerali 2 km nových priestorov.
 Expedícia v Brazílii – spolu s brazílskymi jaskyniarmi zamerali nové priestory v jaskyniach.
Zaujímavá bola expedícia do krasových oblastí v Číne. Významnou akciou v roku 1997 bol „Veľký traverz“ v Zádielskej doline.
Na všetkých výsledkoch sa podielali kluby a oblastné skupiny SSS. Bol by to dlhý zoznam tých, ktorí si naše uznanie zaslúžia a môžeme byť na nich právom pyšní. O tom všetkom, ale i o iných akciách sme sa na Speleomítingu dozvedeli. Výhodou Speleomítingu je aj možnosť po každej prednáške si pobesedovať o danej téme. Niektoré by bolo vhodné zaradiť do samostatných celkov, ktorými by sa záujemci mohli venovať obšírnejšie. Nie je ale na škodu, ak sa môžeme oboznámiť s každou témou, ktorá sa týka jaskyniarstva a tým si rozšíriť vedomosti.
Konečne sa vyriešil problém s miestnosťou, jej zatemnením a ozvučením. Kultúrny dom vo Svite je dôstojným miestom na túto akciu a verím, že i prítomní boli s touto zmenou spokojní. Do budúcnosti plánujeme zakúpiť veľké a kvalitné plátno, čím sa dorieši i ďalší problém. O prednesenie prednášok je veľký záujem a práve preto je potrebné dodržiavať dĺžku prednášky – max. 20 min. i napriek tomu, že každá prednáška dá čosi zaujímavé poslucháčovi. Budeme nútení dôraznejšie Vás žiadať o dodržanie času, lebo ako sme si všimli na konci podujatia sú už mnohí unavení a sledovanosť je nižšia.
Stále je čo zlepšovať, ale v každom prípade si táto akcia už našla svoje pevné miesto medzi jaskyniarmi a jej prívržencami. A tak o rok sa, dúfam znovu všetci a ešte vo väčšom počte zídeme v Dome kultúry vo Svite.
( Oľga Miháľová – Spravodaj č. 2/1998 )
pdf

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár