Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti za rok 2014

     Predovšetkým treba poďakovať všetkým našim členom a priaznivcom za aktivity a úsilie v kalendárnom roku 2014. Chcel by som zdôrazniť, že pre chod Slovenskej speleologickej spoločnosti sú dôležité nielen veľké kluby a ich činnosť v atraktívnych oblastiach, ale aj zanietenci, ktorí dlhodobo pracujú v malých krasových územiach, kde svojou aktivitou šíria filozofiu poznávania, prieskumu, objavovania, informovania a ochrany. Veď napríklad v anonymnej Bratislave sa stratí aj niekoľko špičkových jaskyniarskych skupín, ale napríklad v Uhrovci, Liptovskej Tepličke, Sološnici, Plaveckom Podhradí, Liptovskom Trnovci či Terchovej vedia všetci o tom, kto je jaskyniar a akú činnosť vykonáva, a tak v týchto oblastiach prakticky nemá šancu stratiť sa informácia o náleze novej jaskyne, priepasti či vzniku prepadliska alebo  otvorení nového ponoru. V štruktúrach SSS v roku 2014 pracovalo 51 klubov, 843 členov a 9 nezaradených členov. Jaskyniari uskutočnili doma a v zahraničí okolo 2173 akcií (zo zaslaných podkladov sa nedá určiť presné číslo), na ktorých sa objavilo a zameralo 9319 priestorov.

Významnou udalosťou roku, v ktorom sme si pripomenuli 70. výročie organizovaného jaskyniarstva na Slovensku, bolo valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti. Uskutočnilo sa vo Svite 11. apríla a bol na ňom na nasledujúce volebné obdobie zvolený nový výbor spoločnosti: predseda P. Holúbek, podpredseda P. Magdolen, tajomník P. Herich ml., ekonóm B. Kortman, členovia Z. Hochmuth, M. Jagerčík a P. Pokrievka ml.; kontrolná komisia: predseda P. Strečanský, členovia I. Demovič a G. Majerníčková. V práci na riadení spoločnosti sa okrem nich aktívne podieľali aj nezvolení kandidáti do výboru, a to M. Budaj, L. Kubičina a A. Lačný.

 

Výbor spoločnosti

V roku 2014 sa uskutočnilo 5  riadnych zasadnutí výboru SSS, z toho prvé dve pod vedením bývalého predsedu SSS Bohuslava Kortmana (24. 1., 21. 3., 30. 4., 19. 9., 5. 12.), na ktorých sa priebežne riešili aktuálne problémy spoločnosti. Možno spomenúť snahu o skvalitňovanie práce na sekretariáte, komunikáciu s neaktívnymi skupinami, získanie finančných prostriedkov z projektov, diskutovalo sa z podnetu Jána Šmolla aj o nákupe nehnuteľnosti pre SSS. Pracovali sme na zlepšení spravodaja, zaoberali sa otázkou poistenia členov, edukačnou činnosťou a riešili bežné problémy, ktoré priniesol život, finančné otázky a podobne. Na zasadnutiach výboru sa zúčastňovali aj členovia kontrolnej komisie. P. Strečanský kontroloval pokladňu.

Peter Magdolen komunikoval s Európskou speleologickou federáciou, ponúkli sme po dohode s jaskyniarmi z Demänovskej doliny európske jaskyniarske stretnutie v Pavčinej Lehote v roku 2019.

 

Sekretariát

Miroslava Strmenská, pracovníčka sekretariátu, ktorá pracuje na polovičný úväzok, zabezpečovala prijímanie a evidenciu pošty, vybavovanie kancelárskych formalít, distribúciu spravodajov a informačných obežníkov. Viedla evidenciu členov, platenia členských príspevkov, vydala preukazy 47 novým členom, zaznamenávala zmeny v členskej základni. Viedla účtovníctvo a vykonávala finančné operácie. Na zabezpečenie finančných zdrojov vybavila v roku 2014 formality nutné na splnenie kritérií, aby spoločnosť mohla poberať 2 % z daní, ktoré na jej účet poukážu fyzické aj právnické osoby. Sekretariát zabezpečil zaslanie finančného príspevku rodine po tragicky zosnulom potápačovi Martinovi Honešovi.

 

Centrálne akcie

V rámci Slovenskej speleologickej spoločnosti sa aj v roku 2014 uskutočnili už tradičné centrálne podujatia. Ich priebeh a výsledky boli zachytené na stránkach nášho periodika alebo v elektronických médiách, kde sa o nich možno dočítať podrobnejšie. V apríli sa uskutočnil vo Svite Speleomíting, ktorého sa zúčastnilo okolo 200 záujemcov o speleológiu a boli na ňom ocenení jaskyniari za rok 2013. Na prelome mesiacov júl a august sa v Nízkych Tatrách v Malužinej uskutočnil za účasti 160 jaskyniarov 55. jaskyniarsky týždeň. V novembri sa uskutočnil tradičný meračský kurz spojený s kurzom Therionu, ktorého sa zúčastnilo takmer 30 frekventantov. V spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva a Správou slovenských jaskýň sa uskutočnil 17. ročník fotografickej súťaže Speleofotografia, ktorej sa zúčastnilo 81 záujemcov z 20 krajín sveta. Slovenská speleologická spoločnosť podporila aj tretí ročník speleoškoly, ktorý pre 14 záujemcov zorganizovali v Borinskom krase bratislavskí a trnavskí jaskyniari. Možno tiež konštatovať, že osadiť pamätnú tabuľu v Martine na mieste, kde stál Mestský dom, v ktorom 15. 4. 1944 založili Jaskyniarsky zbor Klubu slovenských turistov a lyžiarov, sa pri 70. výročí nepodarilo.

 

Informovanosť členov a verejnosti

V roku 2014 boli vydané 4 čísla spravodaja s počtom strán 96, 56, 48 a 80, na zostavení ktorých sa podieľal Bohuslav Kortman ako redaktor, Ján Kasák ako grafik a redakčná rada, ktorá pracovala v zložení: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, J. Kasák, B. Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček. Jaroslav Stankovič sa na vlastnú žiadosť členstva v rade vzdal. K čitateľom sa aj vďaka SSS dostal Atlas jaskyne Skalistý potok od Z. Hochmutha a publikácia k výročiu SK Slovenský raj od J. Tulisa a kol. Michal Danko spravoval internetovú stránku spoločnosti www.sss.sk, kde sa objavovali informácie o činnosti jednotlivých klubov, prebiehali diskusie na aktuálne témy a poskytovali sa informácie o činnosti výboru spoločnosti. V rámci informovanosti v rámci SSS zasielala sekretárka spoločnosti M. Strmenská obežníky predsedom jednotlivých skupín.

 

Treba vyzdvihnúť činnosť zameranú na informovanie odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom rozličných podujatí a iných aktivít jednotlivcov a organizačných zložiek SSS, na šírenie jaskyniarskej osvety najmä medzi mladými ľuďmi, ako aj návštevníkmi sprístupnených jaskýň prevádzkovaných našimi členmi.

 

Domáca činnosť

Pracovné nasadenie prinieslo významné objavy v Demänovskej doline, Slovenskom raji, prepojili sa významné jaskyne v Borinskom krase a v Belianskej doline vo Veľkej Fatre. Významným počinom bolo aj vyčerpanie troch sifónov v Občasnej vyvieračke v Červených vrchoch v Západných Tatrách, kde sa po rokoch opäť zanoril potápač. Očakávaný postup sa síce nekonal, ale overila sa technika čerpania sifónu a správy z potápania sú povzbudzujúce. Objavy, ktorá sa väčšinou aj zamerali, sa uskutočnili aj v Gombaseckej a Harmaneckej jaskyni, Jaskyni mŕtvych netopierov, napriek problémom aj v jaskyni Mesačný tieň,  jaskyni Javorinka, Belianskych Tatrách v Sedlákovej diere, oblasti Roháčskeho potoka v Západných Tatrách, Prosieckej jaskyni, Havranickej jaskyni v Smolenickom krase, Suchej jaskyni 1 v Belianskej doline. V Slanských vrchoch v nekrasových horninách sa dosiahla rekordná hĺbka 55 metrov. Postupy sa zaznamenali v oblasti kameňolomu v Kraľovanoch, Liskovskej jaskyni, Hornolehotskom krase, Čachtickom krase, v Silicko-gombaseckom ponore, Silickej ľadnici, na Dolnom vrchu, Hornom vrchu, Jasovskej planine, Silickej planine, v Starej vyvieračke pri Čachticiach, Malých Karpatoch, Strážovských vrchoch, Tribeči, v Belianskej doline vo Veľkej Fatre, na Muránskej planine, Branisku, v Tuhárskom krase. Dĺžka Demänovského jaskynného systému presiahla okrúhlych 40 kilometrov. Povrchové prieskumy priniesli registráciu nových, doteraz neevidovaných jaskýň po celom území Slovenska. Dokumentovali a zameriavali sa nové priestory v známych jaskyniach. Na viacerých lokalitách prebiehal monitoring fyzikálnych veličín. Kontrolovali sa uzávery jaskýň, na viacerých bolo zistené ich poškodenie.

 

Činnosť v zahraničí

Už tradične slovenskí jaskyniari pôsobili v Macedónsku, kde skúmali na Jakupici Slovačku jamu. Na konci sa podarilo objaviť niekoľko desiatok metrov nových priestorov s prievanom Lepšie výsledky dosiahli potápači v tejto oblasti vo vyvieračke Babuna, kde objavili a zdokumentovali 900 metrov chodieb. Košickí jaskyniari spolu s členmi zo spriatelených skupín pôsobili v Rumunsku, kde dosiahli čiastkové postupy. V Kosove sa podarilo objaviť viac než 300 m nových chodieb na lokalite Radavac. Ďalej slovenskí jaskyniari pôsobili v Chorvátsku, Maďarsku, Českej republike, v Taliansku na Sardínii, vo Francúzsku, v Slovinsku, kde vo výverovej jaskyni Boka v Julských Alpách objavili a zdokumentovali 750 metrov nových chodieb. Aktivita slovenských jaskyniarov bola aj v Ruskej federácii, Mexiku, Írsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku a iných krajinách.

 

Spolupráca

So Správou slovenských jaskýň sme spolupracovali najmä pri ochrane jaskýň. S pracovníkmi Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a v Košiciach sme komunikovali pri evidovaní nových lokalít a výmene informácií o známych jaskyniach Slovenska, kde sa využíval bohatý archív. S našimi aj zahraničnými odborníkmi sa spolupracovalo pri paleontologickom, archeologickom, geologickom a biologickom výskume v snahe rozšíriť poznatky o podzemí. Už tradične sme rozvíjali plodnú spoluprácu s Českou speleologickou spoločnosťou, poľskými, maďarskými a rumunskými jaskyniarmi. Prehĺbila sa spolupráca s Jaskynnou záchrannou skupinou Horskej záchrannej služby na Slovensku a v súčinnosti s ňou sa obnovila činnosť Speleologickej záchrannej služby SSS. Viac členov spoločnosti pracovalo v sprístupnených jaskyniach, ktoré prevádzkuje SSJ, ale aj súkromné osoby z našich radov, pričom podávali návštevníkom kvalifikované informácie z našej činnosti. Výročie organizovaného jaskyniarstva u nás bolo príležitosťou na nadviazanie užších vzťahov s Klubom slovenských turistov nielen na klubovej úrovni.

 

Stav spoločnosti

Z pohľadu vedenia spoločnosti možno konštatovať, že sa vydáva informačný spravodaj, sekretariát aj internetová stránka sú funkčné a uskutočňujú sa centrálne podujatia, takže zásadný problém netreba riešiť. Možno však vyjadriť nespokojnosť, že nepracujú odborné komisie s výnimkou speleopotápania, ktorému sa aktívne venujú dve skupiny zo západného Slovenska. Problém, ktorý má určite každý jaskyniarsky klub a skupina, je žiadanie a obnovovanie výnimiek na prieskum na príslušných úradoch životného prostredia. Budeme sa snažiť na výbore do tohto procesu vstúpiť a rokovať s kompetentnými orgánmi. Naším cieľom je celoplošná výnimka pre celú SSS. Treba azda upozorniť aj na skutočnosť, že časť klubov nemá mladších členov, ktorí by postupne preberali informácie o krasových územiach a zabezpečili kontinuitu klubovej činnosti. Toto je však asi širší celospoločenský problém, ktorým sa určite budeme na výboroch spoločnosti zaoberať a snažiť sa ho riešiť.

 

Tabuľka : Plnenie rozpočtu 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015

 

Finál._hosp._2014

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár