Usmernenie k prijímaniu nových skupín a klubov do radov SSS

sss

Slovenská speleologická spoločnosť (SSS) je odborné občianske združenie združujúce záujemcov o kras a speleológiu. Členovia SSS nakladajú s veľkými prírodnými hodnotami, a preto do SSS môžu vstupovať len takí čakatelia na členstvo, ktorí majú vedomosti o komplexnosti, zraniteľnosti a hodnotách jaskýň a krasových oblastí a súčasne majú skúsenosti s pohybom v jaskynnom prostredí. Z týchto dôvodov sa (aj vznikajúcim) skupinám, resp. klubom zloženým z nečlenov SSS v procese prijímania do radov SSS odporúča (neplatí, ak klub žiadajúci o vstup do SSS má aspoň 5 riadnych členov SSS):

  1. žiadosť o členstvo adresovať výboru, resp. vyššiemu orgánu SSS; o. i. treba uviesť záujmové územie a konkrétne lokality, v ktorých budú členovia klubu pôsobiť, a priložiť súhlas dotknutých strán (klubov) z radov SSS;
  2. výbor po komunikácii s dotknutými stranami navrhne zodpovedného predsedu (garanta) skupiny/klubu z radov SSS (alebo inú zodpovednú osobu), ktorý počas čakateľskej lehoty (najmenej jeden rok) bude dozerať na aktivity žiadateľov a usmerňovať ich;
  3. žiadatelia o členstvo sa aktívne podieľajú na akciách členských klubov SSS, najmä však na akciách pod vedením určenej zodpovednej osoby; účasť na akciách bude zdokumentovaná formou TD;
  4. po uplynutí najmenej jedného roka je možné na základe písomného odporúčania garanta hlasovať na predsedníctve, resp. valnom zhromaždení o prijatí klubu do radov SSS; členmi SSS sa tým automaticky, po zaplatení členského príspevku, stávajú aj (najmenej piati) členovia klubu.

 

V Liptovskom Mikuláši 10. októbra 2017

Predložil : P. Herich

Schválil : Výbor SSS

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár