Zápisnica č.1 /2022

sss

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti,  konaného

dňa 17. 6. 2022 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda:  P. Holúbek

Čestný predseda: ospr.

Členovia výboru:  P. Magdolen, B. Kortman, P. Pokrievka, P. Herich, K. Kýška

Členovia kontrolnej komisie:  A. Lačný, M. Pancuráková

Ostatní prítomní:  M. Strmenská – zapisovateľka

Ospravedlnení : L. Vlček, Ľ. Mareková

 1. P. Holúbek privítal prítomných, poďakoval za prácu bývalým členom výboru a kontrolnej komisie  a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

Program zasadnutia :

 1. Privítanie
 2. Zhodnotenie XX. valného zhromaždenia a Speleomítingu 2022
 3. Finančná situácia SSS
 4. Spravodaj SSS a webová stránka
 5. Centrálne podujatia
 6. Rôzne
 • Zhodnotenie XX. valného zhromaždenia SSS  a Speleomítingu 2022
 • XX. valné zhromaždenie SSS sa konalo 6. 5. 2022 v priestoroch SMOPaJ, čo pri účasti 132 prítomných delegátov bolo náročné zabezpečiť. V budúcnosti bude potrebné zabezpečiť  priestory s väčšou kapacitou. Taktiež by bolo vhodné, aby Spravodaj so správami o činnosti už bol v elektronickej podobe k dispozícii členom SSS pred rokovaním.
 • Speleomíting 2022 sa konal 7. 5. 2022 taktiež v priestoroch SMOPaJ za výhodných podmienok pre SSS. Organizačne prípravy  zabezpečovali P. Holúbek,  M. Strmenská a následne sa aktívne do toho zapojili M. Devečková a aj ďalší členovia SK Chočské vrchy.

Prítomní členovia výboru skonštatovali, že síce bola menšia účasť (87), ale priestory sú vyhovujúce,  moderovanie bolo taktiež na úrovni. Bufet v areáli múzea pre účastníkov by mohol byť o rok doplnený o guľáš a ďalší sortiment, čo navrhli členovia SK Chočské vrchy.

Výhrady boli voči navrhnutým možnostiam ubytovania, čo sa dá vyriešiť v budúcnosti využitím kapacít ubytovania na školskom internáte v meste.

 • Finančná situácia – spoločnosť má k dispozícii k 17. 6. 22 fin. prostriedky vo výške cca 26 tis. €.

Okrem dvoch skupín už majú skupiny/kluby zaplatené členské za rok 2022.

 • Spravodaj SSS a webová stránka
 • Spravodaj SSS bude súbežne s fyzickou distrubúciou zverejňovaný na webstránke SSS. Sekretariát do 30. novembra odošle dotazník pre všetky skupiny/kluby, s cieľom zistiť reálny záujem o elektronický formát Spravodaja.
 • Anglická verzia Spravodaja SSS sa pripravuje. L. Vlček sa z dôvodu zaneprázdnenosti ospravedlnil, a tak o situácii informoval K. Kýška. Odporúčaný náklad je 400 ks, podľa cenovej ponuky sa môže počet upravovať, operatívne to zabezpečí výbor SSS. B. Kortman po uzavretí počtu strán zistí, koľko bude stáť uvedené množstvo publikácie, prípadne iné alternatívy (200, 500 ks).  Časť nákladu bude zaslaná na skupiny/kluby SSS.
 • Spravodaj 2/2022 zatiaľ nie je ešte jasný termín vydania, momentálne je prioritou angl. Spravodaj. Už je k dispozícii časť článkov.

Do konca roku 2022 by malo byť vydané minimálne ešte jedno číslo a predpoklad je, že na prelome rokov bude vydané aj 4. číslo. Taktiež padol návrh vydať prípadne dvojčíslo, najmä kvôli naplnenosti a času spracovania

publikácie.

 • Webová stránka SSS – aktuálne zverejňuje informácie týkajúce sa spoločnosti.
 • Centrálne akcie
 • Speleoškola sa bude konať v Malých Karpatoch v termíne od 30. 6. do 3. 7. 2022. Zatiaľ je prihlásených 18  účastníkov.
 • Jaskyniarsky týždeň 2022 sa bude konať v Smoleniciach v termíne 3. – 7. 8. 2022.

Podrobné informácie o podujatí sú na stránke https://sss.sk/jt-2022-smolenice/

V zmysle schváleného rozpočtu zašle M. Strmenská príspevok 300 € na SK Trnava.

 • Mapovací kurz – prítomní členovia výboru sa zhodli, že by bolo vhodné opäť zorganizovať toto vzdelávacie podujatie, oslovia sa potenciálni lektori.
 • Rôzne
 • Preklad knihy francúzskeho jaskyniara Norberta Castereta 10 rokov pod zemou P. Holúbek navrhol zverejniť na stránke spoločnosti vo formáte PDF po získaní autorských práv vo Francúzsku.
 • Zverejňovanie súradníc vchodov do jaskýň – bol zaslaný list na GKÚ. V odpovedi navrhli zvolať stretnutie k tejto téme.

P. Herich informoval, že táto otázka je riešená v pripravovanej novele zákona o ochrane prírody.

 • 50. výročie objavenia  Stratenskej jaskyne, 100 rokov objavovania Važeckej jaskyne – v septembri sa bude konať konferencia Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, tradične organizuje SSJ. Abstrakty prednášok je potrebné doručiť na SSJ do 30. 6. 2022, záujemcovia z radov SSS nech sa individuálne prihlásia,  M. Strmenská zabezpečí zverejnenie informácie na webe.

d)    Najbližšie zasadnutie výboru a kontrolnej komisie sa podľa možnosti uskutoční na JT 2022.

e)    Sekretariát vyzve skupiny/kluby na vytypovanie jaskýň, ktoré by mohli byť voľne prístupné verejnosti. Následne sa môže začať proces ich vyhlásenia za verejnosti voľne prístupné jaskyne.

f)    Kongresy – prítomní sa na základe súhlasu oslovených zhodli, že na kongresoch budú SSS zastupovať FSE ´22  M. Budaj a UIS ´22 P. Herich.     

Zapísala 20. 6. 2022 M. Strmenská

Schválil:  P. Holúbek

Overili: členovia výboru a kontrolnej komisie

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár