Zápisnica č.11 /2021

bSSS2

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti,  konaného

dňa 7. 5. 2021 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda:  P. Holúbek

Čestný predseda: ospr.

Členovia výboru:  P. Magdolen, B. Kortman, P. Pokrievka, M. Budaj, K. Kýška, P. Herich

Členovia kontrolnej komisie:  I. Demovič,  G. Lešinský

Ostatní prítomní:  M. Strmenská – zapisovateľka,

Ospravedlnení : G. Majerníčková

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo týmto programom:

P R O G R A M :

1. Centrálne podujatia SSS za rok 2021 (Speleomíting; PSSS, ocenenia, Jaskyniarsky týždeň)

2. Publikačná činnosť (Spravodaj SSS, stránka SSS, bibliografia J. Kasáka)

3. 100 rokov Krás Slovenska a objav Jaskyne slobody

4. Ekonomická situácia, výber členského

5. Poistenie

6. Rôzne

 1. Centrálne podujatia SSS
 2. Predsedníctvo SSSsa plánuje uskutočniť, ak to dovolí pandemická situácia, v priestoroch SMOPaJ v termíne 3. septembra a následne dňa 4. septembra sa plánuje uskutočniť v Liptovskom Jáne Speleomíting.

Ocenenia za domáce a zahraničné aktivity v roku 2020 boli zverejnené na našej stránke, osobnosti budú ocenené podľa návrhov jednotlivých skupín.

 • Speleoškola– 19. – 22. 8. 2021, spoločnosť prispeje 200 € na propagáciu podujatia.
 • Jaskyniarsky týždeň – plánuje sa v obmedzenej forme v termíne 3. – 7. augusta 2021 v Demänovskej doline. Jeho súčasťou bude aj spomienkové stretnutie pri stom výročí  objavu Jaskyne slobody (3. august 2021).
 • Publikačná činnosť
 • Spravodaj č. 2 je pred dokončením, treba doplniť tabuľkovú časť.
 • Stránka SSS je priebežne aktualizovaná.
 • B. Kortman informoval o Bibliografii Spravodaja SSS rokov 2010 -2020 – spracováva ju J. Kasák. Publikácia bude obsahovať zoznam článkov, menný register, register jaskýň a lokalít. Prítomní členovia sa zhodli, že v súčasnosti sa najviac využíva elektronická forma, a preto náklad tlačenej formy by mal postačovať v počte 70 ks.
 • Výročia
 • 100 rokov Krás Slovenska– členovia výboru skonštatovali, že by bolo vhodné nadviazať na historické spojenie Krás a jaskyniarstva. Z. Hochmuth v čísle 1/2021 Spravodaja SSS mal príspevok s pripomenutím tohto jubilea. Po konzultácii s redakciou Krás Slovenska sa pripravia články do tohto časopisu aj v súvislosti so stým výročím objavu Jaskyne slobody.  V súvislosti  s náročnou ekonomickou situáciou vydavateľa a tiež s uverejnením článkov s jaskyniarskou tematikou sa členovia výboru zhodli na odkúpení časti nákladu za cca 500 €.
 • 100. výročie objavu Demänovskej jaskyne slobody

Správa slovenských jaskýň v spolupráci s SSS pri tejto príležitosti zorganizuje v septembri odbornú konferenciu.

Slovenská speleologická spoločnosť zrealizuje k objavu dňa 3. 8. prednášku v SMOPaJ.

Podľa situácie v Objavnom ponore by bolo vhodné v deň výročia zorganizovať rekonštrukciu objavu podľa historických záznamov.

 • Ekonomická situácia

Väčšina skupín/klubov uhradila do konca roku 2020 členské príspevky v celkovej výške 11.352,50 €. V súčasnosti spoločnosť disponuje fin. prostriedkami 20.900,- €.

 • Poistenie členov spoločnosti – K. Kýška predložil členom možnosť poistenia členov spoločnosti v rakúskej poisťovni. Podrobné informácie predloží na PSSS.
 • Rôzne
 1. Kongres UIS vo Francúzsku sa presunul z roku 2021 do roku 2022.
 2. Kongresový Spravodaj A4 sa z tohto dôvodu presúva tiež na budúci rok, s tým, že termín jeho uzávierky je február 2022.
 3. M. Strmenská zistí možnosti výhodnejšieho vedenia účtu v iných bankách.
 4. M. Strmenská a P. Holúbek vypracujú a zašlú žiadosť o dotáciu  na Spravodaj 3/2021 (ŽSK).
 5. SSS v zmysle záverov z rokovania výboru spoločnosti zašle list na Správu slovenských jaskýň s odporučením prehodnotiť používanie súčasného názvu Demänovskej ľadovej jaskyne a vrátiť sa k jej historickému názvu – Čierna jaskyňa.
 6. P. Holúbek vyvolá stretnutie s náčelníkom HS J. Janigom v súvislosti s aktívnejším zapájaním jaskyniarov (pôsobiacich v regióne) pri záchranných akciách v podzemí.
 7. Príspevok o I. Račkovi do Spravodaja2/2021 zabezpečí od P. Nemca P. Holúbek
 8. Návrh M. Zverku – zmena výšky členských príspevkov v nadväznosti na Spravodaj SSS – členovia výboru prerokovali tento návrh, no v zmysle stanov nemajú kompetenciu v tejto veci rozhodnúť a je na iniciátorovi tejto zmeny, aby tento návrh predostrel predsedníctvu.
 9. Výbor poveril P. Holúbka iniciovať stretnutie jaskyniarskych organizácií (SSJ, SMOPaJ a SSS) a rokovať vo veci lepšej spolupráce.

Zapísala 10. 5. 2021 M. Strmenská

Schválil:  P. Holúbek

Overili: členovia výboru a kontrolnej komisie