Zápisnica č.6/2023

bSSS2

zo zasadnutia výboru Slovenskej speleologickej spoločnosti, konanéhodňa 24. 11. 2023 v Liptovskom Mikuláši

Prítomní:

Predseda:  P. Holúbek

Čestný predseda:J. Tulis

Členovia výboru:  P. Magdolen, P. Herich,B. Kortman, K. Kýška, M. Budaj,

Členovia kontrolnej komisie:A. Lačný, M. Pancuráková,

Ostatní prítomní:  M. Strmenská – zapisovateľka, M. Kudla, P. Ševčíková,R. Košč

Ospravedlnení : P. Pokrievka, Ľ. Mareková,

P. Holúbek privítal prítomných a otvoril zasadnutie výboru, ktoré sa riadilo nasledovným programom:

 1. Spravodaj SSS,  prizvanie M. Kudlu so správou o zostavovaní
  čísla 4 a problémoch pri zostavovaní čísiel 1-3
 2. Centrálne podujatia, zhodnotenie JT, speleomíting 2024 a
  predsedníctvo
 3. Príprava náučných prednášok po predsedníctve a na
  speleomíting
 4. Finančná situácia, 2 % za rok 2022 a registrácia na rok 2023
 5. Rôzne
 1. Spravodaj SSS  – M. Kudla informoval o v podstate už naplnenom čísle 4/2023, ktoré pôjde do tlače po jeho redakčnom spracovaní, vyjde na prelome rokov. Zostavovanie jednotlivých čísel prebiehalo za pomoci B. Kortmana. K číslu 1/2024 (správy zo skupín a klubov) správa mala mať veľkosť do 12 000 znakov a je možné priložiť 3-4 prílohy (fotografie, mapy, náčrty, schémy a pod), ktoré budú charakterizovať uplynulé obdobie v skupine či klube. Ideálne by bolo, ak správa pre ŠOP SR bola totožná so správou ktorá sa bude publikovať v spravodaji.
 • Centrálne podujatia
 • Zhodnotenie JT´2023 – podujatie bolo veľmi dobre zorganizované, za čo patrí poďakovanie všetkým jaskyniarom, ktorí sa na ňom podieľali, ale najmä členom Speleo Brezno.
 • Zasadnutie PSSS sa bude konať 22. marca 2024 o 13:00 hod v Liptovskom Mikuláši.
 • Speleomíting´2024 – sa bude konať  v SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši dňa 23. – 24. marca 2024. Po dobrých skúsenostiach so spoluprácou s jaskyniarmi zo Speleoklubu Chočské vrchy, budú zabezpečovať moderovanie a občerstvenie. Program bude mať na starosti N. Ševčíková a ostatné organizačné záležitosti zabezpečia P. Holúbek a M. Strmenská.

Možnosti  lacnejšieho ubytovania ešte preverí M. Strmenská.

 • Jaskyniarsky týždeň´2024 – záujem o jeho zorganizovanie prejavil SK Slovenský raj.  
 • Odborné prednášky–prítomní sa zhodli, že súčasťou programu Speleomítingu budú  aj krátke odborné prednášky z jednotlivých oblastí speleológie (potápanie, mapovanie, databáza,…), ktoré by následne mali byť spracované  autormi v časovom horizonte dvoch rokov do publikácie.
 • Finančná situácia SSS k 24. 11. 2023 – spoločnosť disponuje cca 36 000 € na účte a v pokladni a 11 762€ na rezervnom účte. Finančné prostriedky z 2% prijaté v roku 2023 budú skupinám/klubom preplatené na základe dokladov do 15. 12. 2023.

 Registrácia SSS na 2% v roku 2024 bola urobená 27. 11. 2023.

 • Rôzne
 • Spoločná výnimka – P. Holúbek informoval, že plán práce SSS  na rok 2024 bol po doplnení požiadaviek skupín/klubov v zmysle podmienok výnimky (15. november) včas zaslaný na subjekty ŠOP. Predĺženie výnimky platí do 31. 12. 2025, bude preto potrebné zvážiť možnosti a formu jej pokračovania.
 • Speleo Turiec – požiadavka na preplatenie prenájmu priestorov na prednášku od Aljašky po Ohňovú zem. Prítomní nesúhlasili s preplatením z rozpočtu SSS.
 • M. Budaj predstavil účastníkom zasadnutia možnosť vytvorenia elektronického preukazu člena SSS. Výbor poveril M. Danka začatím prác na tejto forme preukazu.
 • P. Herich predstavil Atlas jaskýň Dem. Doliny
 • Grant SSS´2023 – finančné prostriedky boli už čiastočne vyplatené, zvyšok bude doriešený do konca roku 2023. Členovia výboru sa zhodli, že v roku 2024 už grant nebude, ale môže sa pomôcť aktívnym skupinám za výsledky na Speleomítingu za najvýznamnejšie aktivity.
 • Mapovací kurz – z diskusie vyplynula potreba zorganizovať toto podujatie v budúcom roku.

Zapísala: 28. 11. 2023 M. Strmenská
Schválil: P. Holúbek
Overili: prítomní členovia výboru a kontrolnej komisie8