Zápisnica z 18. valného zhromaždenia Slovenskej speleologickej spoločnosti, konaného dňa 1. apríla 2016

1. Valné zhromaždenie otvoril predseda P. Holúbek, privítal účastníkov, spomenul zosnulých členov SSS, ich pamiatku sme uctili minútou ticha.

2. Predseda navrhol program zhromaždenia, o programe dal hlasovať. Bol prítomný nadpolovičný počet delegátov, takže VZ je uznášaniaschopné. Program bol jednomyseľne schválený (je uvedený v prílohe).
3. Predseda SSS navrhol za predsedajúceho valnému zhromaždeniu K. Kýšku. Návrh bol jedno- myseľne schválený. 

 

4. Predsedajúci K. Kýška navrhol za zapisovateľa P. Magdolena a za overovateľa zápisnice M. Sovu. Obaja boli jednomyseľne schválení.
5. Navrhnutá bola návrhová komisia v zložení M. Lisý, J. Szunyog a P. Herich. Bola schvá- lená jednomyseľne.
6. Za dlhodobú jaskyniarsku činnosť a pri príležitosti životného jubilea boli ocenení striebornou medailou nasledovní jaskyniari: J. Thuróczy, R. Kočš, J. Stankovič a E. Piovarči. Vyznamenanie si ocenení jaskyniari osobne prevzali, okrem E. Piovarčiho, kde medailu prevzal za neho vedúci skupiny Veľká Fatra.
7. Kontrola uznesenia minuloročného zasadnutia predsedníctva SSS.
– Vzor technického denníku bol zverejnený na stránkach SSS.
– P. Holúbek informoval o stave vybavovania celoplošnej výnimky pre SSS. Podľa vyjadrenia ministerstva financií nie je možné nezaplatiť poplatky spojené s udelením výnimky. Udelenie celoplošnej výnimky je možné až po uplynutí doby platností už udelených lokálnych výnimiek pre jednotlivé skupiny a kluby a tie nesmú požiadať o predĺženie. Je možné, že po zmene vlády má nový minister životného prostredia iný názor, vedenie SSS sa pokúsi s ním stretnúť. Jednou z možností legalizácie jaskyniarskej činnosti v teréne je, že si ŠOP u nás objedná prieskumné práce.
– Požiadavka na ozvučenie rokovacej siene pre VZ sa splnila, ozvučenie však nevyužívame, bez mikrofónu sa diskutuje aj rokuje jednoduchšie.
– V minulom roku sa pre nízky záujem neuskutočnil meračský kurz, Z. Hochmuth informoval, že mapovací kurz sa uskutoční v r. 2016, podmienkou je, samozrejme, dostatočný záujem.
8. Správu o činnosti SSS za rok 2015 predniesol predseda P. Holúbek. Správa je v kompletnom znení uverejnená v Spravodaji 1/2016. Predseda zvýraznil takmer 100% platenie členských príspevkov.
9. Správu o hospodárení predniesol B. Kortman. Takisto je zverejnená v Spravodaji 1/2016.
10. Správu kontrolnej komisie (KK) predniesol I. Demovič. Plné znenie správy KK je uvedené v prílohe.
11. Diskusia k predneseným správam.
– T. Füssganger: Reagoval na správu KK, ktorá riešila jeho sťažnosť na zasadnutie výboru v decembri 2015, ktorý bol donútený opustiť. Podľa neho je zasadnutie výboru SSS verejné, keďže nikde nie je uvedený opak.
– P. Holúbek namietol, že podľa neho bolo zasadnutie verejné, ale T. Füssganger mal nekonštruktívny prístup a po vyzvaní sám opustil zasadnutie.
– J. Haráni uviedol, že zasadnutie výboru by nemalo byť prístupné každému, ale verejný by mal byť zápis zo zasadnutia, ktorý by mal byť zaslaný predsedom jaskyniarskych skupín a klubov. Výbor by teda nemal byť verejný – ako by to vyzeralo, keby tam prišli zástupcovia zo všetkých klubov?
– T. Füssganger kritizoval neskoré oznámenie konania 18. valného zhromaždenia.
– Z. Hochmuth žiadal uzavrieť otázku verejnosti, či neverejnosti zasadnutia výboru. Osobne má názor, že zasadnutia výboru sú neverejné.
– T. Füssganger požadoval, aby mu aspoň 1 mesiac dopredu boli oznamované zasadnutia výboru aj s programom.
– B. Kortman uviedol, že preštudoval stanovy podobných organizácii (IAMES, Česká speleologická spoločnosť…) a všade sa na zasadnutí výboru schádzajú len jeho členovia. Ostatní účastníci zasadnutia prídu len na požiadanie. Takto by to malo byť formulované v rokovacom poriadku.
12. Návrh na zmenu stanov (podrobné návrhy na zmeny v stanovách SSS sú v prílohe). S dôvodmi na zmenu stanov oboznámil prítomných predseda P. Holúbek. Hlavným dôvodom je to, aby sme mohli vykonávať hospodársku činnosť v situácii, keď sa budú dať čerpať eurofondy. Vyzval zástupcu Správy slovenských jaskýň (SSJ) P. Gažíka, aby ozrejmil možnosti, ako by mohla SSS participovať na projektoch riešených SSJ.
P. Gažík uviedol, že jedná sa hlavne o činnosti mapovanie jaskýň a uzatváranie vchodov do jaskýň, na ktoré bolo doteraz nutné vypísať verejnú súťaž. Ak by však mala SSS tieto činnosti podrobne definované v svojom poslaní, mohla by byť partnerom SSJ, resp. Štátnej ochrany prírody (ŠOP) a vykonávať tieto činnosti priamo, bez verejného obstarávania. Pre SSS by sa nejednalo o podnikateľskú činnosť, nevykazovala by zisk.
13. Predsedajúci K. Kýška otvoril diskusiu k zmenám stanov a vzhľadom na objasnenie od P. Gažíka navrhol zmenu poradia v zmenách a najprv prediskutovať bod C – finančná zabezpečenie SSS, kde sa navrhuje doplniť písmeno d) – príjmy z hospodárskej činnosti a fondov.
– T. Füssganger sa opýtal, či hospodárska činnosť znamená, že SSS bude mať živnosť.
– P. Holúbek odpovedal záporne, hospodárska činnosť nie je živnosťou.
– B. Kortman ozrejmil nedávny projekt na zameriavanie jaskýň spred 4 rokov. Podobne aj v budúcnosti, ak bude hospodárska činnosť viazaná na konkrétnu jaskyňu, bude do nej zainteresovaný klub, ktorý sa o jaskyňu stará, resp. je v oblasti jeho pôsobenia. Ak jaskyňa nie je v starostlivosti žiadneho klubu, zvolajú sa záujemcovia a na stretnutí sa dohodne ďalší postup.
– J. Stankovič uviedol, že partnerstvo môže priniesť komplikácie. On mal prípad, že partnerstvo zrušil a stal sa subdodávateľom. Potom nemusel vykazovať činnosť voči EU, ktorá je spojená s neúmernou byrokraciou, ale len voči subjektu, pre ktorý bol subdodávateľom.
– P. Gažík ozrejmil, že doteraz SSS nebola partnerom a ak by nebola ani v budúcnosti, musela by sa zúčastňovať verejných súťaží v konkurencií iných záujemcov.
– P. Holúbek oznámil, že navrhované zmeny v stanovách nezaväzujú k partnerstvu, toto môžeme vždy odmietnuť.
– J. Stankovič pripomenul, že ak je činnosť uvedená v stanovách klubu, neplatia sa zo zárobku za ňu dane. Jeho klub Minotaurus tak postupoval pri minulom projekte na zameriavanie jaskýň.
– I. Kráľ ozrejmil, že hlavným dôvodom je stále to, aby SSS nemusela prechádzať výberovým konaním.
– T. Füssganger položil otázku, že ak SSS dostane zákazku, kto bude riešiť finančné záležitosti, ako napr. účtovníctvo.
– K. Kýška uzavrel diskusiu a dal hlasovať o zmene stanov, bod C, doplnenie písmena d, ako bolo v návrhu. Výsledok hlasovania:
za: 98 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: 2 hlasy
Diskusia o zmene stanov pokračovala bodom A, návrh o vypustenie vety o úrazovom poistení.
– P. Holúbek podal vysvetlenie k návrhu – vypustenie úrazového poistenia je z dôvodu ochrany SSS, aby spoločnosť niekto nezažaloval v prípade úrazu, resp. aby to niekto nezneužil proti SSS.
– P. Pokrievka ml. informoval o situácii medzi komerčnými poisťovňami v prípade poistenia na krytie zásahu záchranných služieb. Väčšina poisťovní požaduje platbu 10 – 20 € ročne za člena, zvláštne poistenie na zásah môže poskytnúť akurát poisťovňa Union. Išlo by o sumu 5 € na člena SSS v prípade poistenia všetkých členov SSS a poistka by kryla zásah do výšky 10000 €.
– J. Haráni uviedol, že organizovaní turisti – členovia KST majú podobnú zmluvu s poisťovňou Union a platia 1 € za člena ( pri počte 14 000 členov KST).
– T. Füssganger navrhol, aby bolo možné mať v SSS dvojaké členstvo – s poistením a bez neho. Na poistenie navrhuje poistku v Alpenverein, ktorá by mohla byť okolo 40 €.
– P. Pokrievka st. pripomenul, že úrazové poistenie rieši následky úrazu a nepokrýva financovanie zásahu záchrannej služby.
– M. Matejka navrhol zariadiť poistenie na zásah Horskej záchrannej služby, pričom poistenie nemusí byť v stanovách.
– I. Račko osvetlil rozdiel medzi poistením na zásah záchrannej služby a poistením následkov úrazu. Zásah záchrannej služby sa hradí len v horských oblastiach Slovenska, kde má HZS oblasť pôsobenia, na ostatnom území Slovenska je bezplatný, pričom v spomenutých horských oblastiach pracuje iba jedna tretina jaskyniarov.
– Z. Hochmuth informoval o internej pomoci pri úrazoch, na ktorú je v SSS zriadený rezervný fond.
– K. Kýška uzavrel diskusiu o bode A a dal o tejto zmene v stanovách hlasovať. Výsledok hlasovania:
za: 98 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: 2 hlasy

– Ďalej prebiehala diskusia o poistení na zásah záchrannými službami.
– L. Vlček propagoval Alpenverein. Podľa neho je síce drahý, ale individuálne poistenie v sume okolo 60 € sa dá znížiť na približne 40 €, ak sa poistí väčšia skupina jaskyniarov. Nastolil otázku, či takéto poistenie už nevybavila európska federácia FSE pre všetkých európskych jaskyniarov.
– R. Košč navrhol mať vlastné poistenie v SSS, kde by sa dávalo do fondu po 1 € a z tohto fondu by sa financovali náklady na záchranu.
– P. Herich pripomenul, že už existuje rezervný fond, kde je momentálne vyše 8 000 € a môže slúžiť aj na tento účel.
– M. Matejka tvrdil, že ak sa stane vážnejší úraz, fond sa rýchlo vyčerpá, preto je lepšie dať ročne 5 € na poistenie člena SSS v komerčnej poisťovni.
– J. Haráni pripomenul, že sa bavíme len o poistení na Slovensku, poistenie v zahraničí nech sa rieši cez Alpenverein.
– P. Medzihradský namietol, že ak sa zvýši členské do SSS o 5 € na pokrytie poistenia, dôchodcovia v kluboch to neprijmú. Vyjadril dobré skúsenosti s poistením v Alpenverein.
– M. Matejka navrhol pre dôchodcov udeliť im čestné členstvo.
– Ľ. Plučinský oznámil, že sa zmenili podmienky v poisťovni Union, sú zlepšené a už je možné poistenie aj na jaskyniarske aktivity.
– K. Kýška uviedol, že speleopotápači sa musia pripoistiť navyše. Podľa neho by sa mal každý člen o poistení rozhodnúť individuálne.
– L. Gagyi spomenul, že poistenie v Alpenverein je dobrovoľné a každý, kto chodí do hôr v cudzine si ho aj platí. Poisťovňa Uniqa nepoisťuje potápačov. Navrhuje, nech výbor vyrokuje   lepšie podmienky na poistenie s Alpenverein.
– G. Lešinský sa podujal, že on sa to pokúsi vybaviť.
– Z. Hochmuth položil do pléna otázku, či by sa akceptovalo zvýšenie členského do SSS o 3 alebo o 5 €.
– T. Füssganger navrhol, aby sa o poistení rozhodlo do septembra tohto roku.
– P. Herich namietol, že o poistení musí prebehnúť seriózna diskusia v kluboch, zvlášť, keď je to spojené so zvýšením členského.
– I. Balciar nadviazal na G. Lešinského a podľa neho treba vypracovať zoznam ľudí, ktorí chcú byť poistení, nepoisťovať teda paušálne všetkých členov SSS.
– P. Červeň uviedol, že treba pamätať aj na členov, ktorí nepracujú v horských oblastiach, ale občas chodia na akcie do týchto oblastí a neboli by poistení.
– I. Račko oznámil, že je možnosť individuálne sa poistiť na každý deň pobytu v horských oblastiach.
– T. Füssganger iniciatívne navrhol, že skúsi dať do konca mája ponuku na poistenie v Alpenverein, on odhaduje, že poistka na člena bude 40 €.
– J. Haráni zopakoval, že poistenie v Unione v sume 5 € na člena je špeciálna ponuka, suma je nízka preto, že sa týka všetkých členov SSS a podľa neho by sa malo paušálne zvýšiť členské o 5 €.
– K. Kýška uzavrel diskusiu o poistení s tým, že VZ poveruje výbor SSS vypracovať ponuky na poistenie do budúceho zasadnutia predsedníctva. O tomto návrhu dal hlasovať s výsledkom:
o za: 98 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: 2 hlasy

Po hlasovaní vyhlásil predsedajúci 20 min prestávku do 16.00.

Po prestávke predsedajúci nechal pokračovať diskusiu ku zmenám stanov, konkrétne k bodu B, rozšírenie poslania SSS.
– T. Füssganger sa opýtal, čo je to dobrovoľná strážna služba, ktorá sa spomína v poslaní.
– M. Matejka vysvetlil, že túto službu riadia krajské úrady životného prostredia a na nich sa vykonávajú aj patričné skúšky.
– P. Herich doplnil, že strážnu službu v speleologických lokalitách dokážu reálne vykonávať jedine členovia SSS.
– V. Mikula namietal, že o jaskyne sa starajú aj iné organizácie, ako príklad uviedol Brestovskú jaskyňu, načal otázku poriadku vo vzájomných vzťahoch medzi jaskyniarmi.
– Predsedajúci dal hlasovať o zmene v stanovách, bod B s výsledkom:
o za: 97 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: 3 hlasy
Diskusia pokračovala k zmenám v stanovách, bod D o zasadnutí členov výboru.
– I. Demovič vysvetlil zmenu, kde sa nahradí formulácia „minimálne raz za štvrťrok“ slovným spojením „spravidla raz za štvrťrok“, čím bude tento článok v súlade s predchádzajúcimi.
– Predsedajúci dal o tejto zmene hlasovať:
o za: 92 hlasov
proti: 4 hlasy
zdržali sa: 4 hlasy
14. Nasledovala diskusia k zmene rokovacieho poriadku, kde sa má doplniť článok o výbore SSS.
– J. Haráni navrhol do článku doplniť vetu, že o zasadnutí výboru sa vyhotoví písomný záznam, ktorý sa zverejní do 10 dní po zasadnutí.
– T. Füssganger navrhol dať do článku, aby sa o zasadnutí dopredu informovali predsedovia klubov.
– K Kýška upravil Füssgangerov návrh tak, že dátum a miesto konania zasadnutia výboru sa včas oznámi predsedom jaskyniarskych klubov a skupín. O takto upravenom návrhu zmeny rokovacieho poriadku dal hlasovať:
o za: 97 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržali sa: 3 hlasy
15. Rôzne.
– O. Mihálová pozvala účastníkov na sobotňajší Speleomíting a oboznámila ich s organizačnými pripomienkami.
– P. Holúbek informoval prítomných o chystanom projekte Biografia jaskyniarskych osobností a vyzval jaskyniarov, aby do Biografie prispievali údajmi o jaskyniaroch z ich okolia.
– J. Obrcian vyzval účastníkov, aby sa vyjadrili k sprivatizovaniu Brestovskej jaskyni, ktorá bola sprístupnená za štátne peniaze.
– V. Mikula sa vyjadril k Brestovskej jaskyni, že povolenie na prevádzkovanie jaskyne dáva ŠOP a KÚ a môžu ho dať hocikomu. V tomto prípade dal krajský úrad súhlasné stanovisko občianskemu združeniu.
– P. Gažík objasnil situáciu. Správa slovenských jaskýň podala v minulosti žiadosť na sprístupnenie Demänovskej jaskyne mieru a Brestovskej jaskyne, čo bolo schválené nadriadeným orgánom. Brestovská jaskyňa sa sprístupnila a prenájom jaskyne dostalo občianske združenie Pegas.
– S. Pavlarčík emotívne vystúpil, že tu musí nastúpiť zákon.
– K. Kýška oboznámil prítomných, že vedenie SSS pripravuje komuniké pre RTVS, ktoré v sobotu bude prezentovať predseda SSS redaktorke Ratkovskej.
– J. Haráni navrhol aby účastníci VZ vypracovali petíciu proti prenájmu Brestovskej jaskyne.
– L. Gagyi namietol, že uznesenie VZ má väčšiu váhu, než petícia, keďže VZ je najvyšší orgán SSS.
– K. Kýška navrhol, aby výbor pripravil vyhlásenie pre RTVS ohľadne Brestovskej jaskyne, o tomto návrhu dal hlasovať, návrh bol prijatý jednomyseľne.
– L. Gagyi pripomenul, že na Slovensku sú aj iné skupiny ľudí, ktoré chodia do jaskýň, ale nie sú jaskyniari.
– T. Füssganger sa opýtal, kedy bude ďalšie valné zhromaždenie a navrhol M. Danka ako ďalšieho člena výboru.
– B. Kortman odpovedal, že M. Danko nie je člen výboru, ale môže sa pravidelne zúčastňovať zasadnutí a už bol viackrát prizvaný.
– P. Holúbek vyzval predsedov, aby nezabúdali na včasnú žiadosť o predĺženie výnimky na prieskum, predĺženie je bez poplatkov.
16. Uznesenie z 18. valného zhromaždenia SSS prečítal J. Szunyog. Uznesenie bolo schválené hlasovaním jednomyseľne.
17. Predsedajúci ukončil 18. valné zhromaždenie SSS.

Prílohy:
– program 18. VZ SSS
– správa kontrolnej komisie za rok 2015
– návrh zmeny stanov
– návrh zmeny v rokovacom poriadku
– uznesenie 18. VZ SSS

Vo Svite dňa 1. 4. 2016 Zapísal P. Magdolen
Overil M. Sova