Zápisnica zo zasadnutia výboru SSS 21. 3. 2014

Zasadnutie sa konalo dňa 21. 3. 2014 od 13.00 na sekretariáte SSS v Liptovskom Mikuláši. Otvoril ho predseda SSS, privítal prítomných členov výboru a kontrolnej komisie. Zúčastnení boli: B. Kortman, Z. Hochmuth, P. Holúbek, M. Jagerčík, P. Magdolen, O. Miháľová, I. Demovič, P. Strečanský, S. Szunyogová, J. Tulis. Ospravedlnil sa L. Vlček. Zasadnutie prebiehalo podľa obvyklého programu, začalo sa kontrolou minulého zápisu z januára:

 1. V riešení situácie s ohrozením českých jaskyniarov v jaskyni Mesačný tieň sa nepokročilo. B Šmída sa nedostavil (ospravedlnil sa z dôvodu služobnej cesty mimo SR). V súčasnom stave výbor nepodá návrh na valnom zhromaždení (VZ) na vylúčenie B. Šmídu z radov SSS. (Rozhodlo o tom hlasovanie členov výboru: 3 hlasy za, 2 hlasy sa zdržali, 1 hlas proti návrhu vylúčenia.)


   

 2. Na miesto konania Jaskyniarskeho týždňa je navrhnutý rekreačný areál pri Kráľovej Lehote, čaká sa na vyjadrenie vlastníka.

 3. Na speleologické pôsobenie v lokalitách v Kraľovianskom meandri vypracoval E. Piovarči nový návrh žiadosti o výnimku. S týmto návrhom V. Mikula nesúhlasí a trvá na pôvodnej žiadosti. Výbor navrhuje stretnutie s predstaviteľmi oboch skupín, na ktorom sa dohodne znenie žiadosti. Stretnutie zorganizuje predseda SSS v termíne do konania VZ.

 4. V rámci edičnej činnosti vyšiel Spravodaj 4/2013 a bol distribuovaný na skupiny a kluby. Spravodaj 1/2014 vyjde do konania VZ. Nástenný kalendár na rok 2014 sa rozoslal na väčšinu skupín, ostatné si ich prevezmú na VZ, zvyšné výtlačky sa budú predávať na Speleomítingu so zľavou. Vo februári vyšiel aj Atlas jaskyne Skalistý potok od autora Z. Hochmutha. Na skupiny a kluby sa bude posielať po 1 výtlačku. Na Speleomítingu sa táto publikácia bude predávať v cene 8 €. Monografia Jaskyňa mŕtvych netopierov od M. Štéca sa tiež distribuovala na kluby, na Speleomítingu sa bude predávať po 18 €. Prospekt k 70. výročiu organizovaného jaskyniarstva na Slovensku (skladačka) ešte nie je hotový, pracujú na ňom P. Holúbek a L. Vlček.

 5. Dohoda o vzájomnej spolupráci pri ochrane jaskýň a praktickej starostlivosti o jaskyne medzi SSS a SSJ už bola aktualizovaná. V aktualizácii je aj spoločné zastúpenie oboch strán v medzinárodných organizáciách.

Príprava Speleomítingu

Prípravy zhodnotila O. Miháľová. Suma za prenájom miestnosti je už vyplatená. Ceny pre jednotlivé kategórie sú zabezpečené čiastočne. Cena vstupenky na Speleomíting je stanovená na 2.50 €. Zatiaľ sú nahlásené štyri príspevky. O. Miháľová vyzýva jaskyniarov, aby neotáľali a posielali jej vyplnené návratky.

Príprava Valného zhromaždenia

 1. Na ocenenie za najlepší príspevok v Spravodaji sú navrhnuté príspevky D. Hutku: Z histórie jaskynného potápania na Muránskej planine – Hradná vyvieračka a  B. Kortmana a J. Kasáka: Najväčšie jaskyne Strážova. Za prípravu mimoriadneho Spravodaja pre medzinárodný kongres v Brne je navrhnuté čestné uznanie pre L. Vlčeka.

 2. Návrhy ocenenia jednotlivých členov SSS:

 • zlatá medaila: E. Hipmanová, J. Slančík, F. Miháľ, V. Daniel, O. Bolaček (in memoriam)

 • strieborná medaila: P. Mrázik, J. Kovalik, Z. Nišponský, P. Čížek, K. Danielová, O. Novotná, F. Bernardovič, M. Lalkovič

 • čestné uznanie: D. Boroška, P. Vozárik, R. Radúch, M. Valaštiak, V. Knapp, P. Balážik, J. Balčák, P. Budický, P. Hovorka, M. Košík, K. Kotrasová, K. Molík, P. Schuster, Š. Skalský, P. Smatana, B. Tulis, J. Váš, Z. Hochmuth (za publikáciu Atlas jaskyne Skalistý potok), P. Kočiš (za fotografickú prezentáciu slovenskej speleológie), Š. Šuster (za záchranu spolulezca)

 1. Návrhy ocenenia klubov:

 • čestné uznanie pre Speleoklub Slovenský raj za dlhoročnú činnosť – k 50. výročiu založenia klubu

 • čestné uznanie pre Speleo Turiec za úspešné zorganizovanie Jaskyniarskeho týždňa vo Veľkej Fatre

 1. Návrhy na ocenenie za objavy doma a v zahraničí:

 • Speleoclub Chočské vrchy za objavy v Prosieckej jaskyni

 • Jaskyniari Plavecké Podhradie za objav jaskyne Pec a publikovanie objavu v Spravodaji

 • klub Speleodiver za objavy v Macedónsku v jaskyni Babuna

 1. Návrhy na kandidátov za predsedu SSS a členov výboru SSS:

 • za predsedu kandidujú L. Vlček (Speleoklub Tisovec) a P. Holúbek (Speleoklub Nicolaus)

 • za členov výboru kandidujú: J. Haráni (Speleo Turiec), P. Herich ml. (Demänovská Dolina), Z. Hochmuth (Speleoklub UPJŠ Košice), M. Jagerčík (Speleo Detva), B. Kortman (Strážovské vrchy), L. Kubičina (OS Čachtice), A. Lačný (Speleoklub Trnava), P. Magdolen (Speleo Bratislava), P. Pokrievka ml. (Speleo Turiec) a L. Vlček (Speleoklub Tisovec)

 • kandidátka je uzavretá, iba v prípade, že sa niekto z uvedených kandidátov do konania volieb vzdá, môže byť nahradený iným kandidátom

 1. Organizácia priebehu VZ:

 • VZ bude viesť Z. Hochmuth (zabezpečí aj dataprojektor)

 • zapisovateľ L. Vlček

 • overovateľ J. Tulis

 • predseda volebnej komisie P. Strečanský

 • predseda návrhovej komisie S. Szunyogová

 1. Návrhy na zmenu stanov:

 • návrh, aby spory medzi členmi a skupinami riešil výbor SSS namiesto kontrolnej komisie, bol výborom odmietnutý, toto je jedna z hlavných úloh kontrolnej komisie, výbor rieši praktické úlohy súvisiace s chodom SSS

 • výbor navrhne na VZ, aby

 • lenstvo v SSS automaticky zaniklo nezaplatením členského príspevku za dva roky

 1. Na VZ bude pozvaných 97 delegátov z jaskyniarskych klubov a skupín podľa kľúča 1 delegát na 5 členov klubu/skupiny . Pozveme aj bývalých predsedov SSS, riaditeľov SSJ a múzea SMOPAJ, zástupcu Klubu slovenských turistov (KST), Ministerstva ŽP SR (riaditeľ Rybanič) a tiež všetkých ocenených.

Rôzne:

 1. Výbor odsúhlasil dotáciu pre Speleo Turiec (J. Haráni) na vydanie ročenky Jaskyne a hory v sume 100 €.

 2. V rámci spolupráce s KST bude 27. 3. 2014 tlačová beseda, ktorej sa zúčastní aj predseda SSS. Táto beseda je plánovaná ako začiatok kampane za zmenu zákona o ochrane prírody, aby sa zrušili zákazy pre turistov (a aj pre jaskyniarov) pre pohyb a činnosť v chránených územiach, zvlášť v národných parkoch (TANAP).

 3. Pri príležitosti založenia Jaskyniarskeho zboru KSTL 15. 4. 1944 sa pripravuje pripomenutie si tejto udalosti (odhalenie pamätnej tabule, príp. iné podujatie v Martine).

 4. Tohtoročné Eurospeleofórum bude v rumunskom meste Baile Herculane v dňoch 22. – 24. augusta. Krátku informáciu do Spravodaja pošle P. Magdolen.

V Liptovskom Mikuláši 21. 3. 2014 Zapísal: P. Magdolen

Kontroloval: B. Kortman

 

Komentár WEB

Pridaj komentár

Facebook komentár